Škola na zámku Bečov školní skupina (ikonka)veřejnost (ikonka)

Autor:

Mgr. Dagmar Wizovská, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Bečově nad Teplou

Spolupráce:

správa Státního hradu a zámku Bečov
Základní škola a Mateřská škola Bečov nad Teplou
Základní umělecká škola Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou
Státní okresní archiv Karlovy Vary
pamětníci a obyvatelé města Bečov nad Teplou

Anotace:

Jednorázový dlouhodobý projekt realizovaný ve spolupráci se ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou. Cílem bylo seznámit žáky s historií jejich školy i místa, ve kterém žijí. Žáci v roli terénních badatelů mapovali období let 1952 - 1975, kdy na bečovském zámku sídlil II. stupeň základní školy. Účastnili se průzkumu archivů, rozhovorů s pamětníky, zpracovávání nasbíraných informací a prezentace výsledků formou kolektivní monografie a výstavy. Pro všechny zúčastněné se jednalo o první projekt podobného charakteru.

Klíčová slova:

Bečov nad Teplou, zámek Bečov, škola, ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, školní projekt, osudy památkových objektů po druhé světové válce, škola na zámku, orální historie

Místo a realizace:

ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, ZUŠ Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou, areál SHZ Bečov, město Bečov nad Teplou

Celková doba realizace:

září 2013 – červen 2014 

Popis projektu:

Kontext:

Bečovské panství, jehož byl hrad a zámek Bečov součástí, bylo po II. světové válce původním majitelům, rodině Beaufort – Spontin, vyvlastněno na základě dekretů prezidenta republiky. Zámek Bečov nebyl státními orgány vybrán do souboru hradů a zámků určených ke zpřístupnění veřejnosti. Z tohoto důvodu sloužily jednotlivé části areálu a vybavení zámku mezi lety 1945 až 1975 mnohým společenským institucím, mezi které patřila také místní základní škola, která ve městě stále funguje. Žáci, kteří ji navštěvují, získali během projektu možnost, dozvědět se něco víc o období, kdy jejich předchůdci, dnes ve věku jejich prarodičů, chodili do školy na zámek. Tato zkušenost jim, mimo jiné, pomohla získat pestřejší pohled na městečko, ve kterém žijí, či ve kterém se alespoň denně pohybují, i na zámek, který tvoří významnou součást kulturního prostředí obce.

Východiska a hlavní cíle:

Cílem projektu byla podpora mezigenerační spolupráce různých věkových kategorií obyvatel Bečova nad Teplou a jejich zapojení do dění ve městě a na zámku. Zúčastnění žáci místní základní školy a základní umělecké školy dostali možnost vyzkoušet si nové dovednosti a techniky tvůrčí práce a podílet se společně s Edukačním centrem Bečov, správou SHZ Bečov a bečovskými obyvateli, zejména pamětníky, na komunitním projektu, jenž mapoval část dějin obce. Důležitou součástí projektu byl také sběr nových informací a fotografií ke stále ještě málo prozkoumanému období z historie bečovského zámku.

Cílová skupina:

Žáci 7. a 9. ročníku ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, žáci výtvarného oboru ZUŠ Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou, pamětníci a návštěvníci výstavy Škola na zámku Bečov.

Obsah a průběh programu:

Podrobně viz Obsah a průběh programu - dokument ke stažení.

Počátkem školního roku 2013/14 se uskutečnilo úvodní setkání lektora s žáky. Po prvotním seznámení se s tématem a myšlenkou projektu, si žáci vymezili předmětné období a pomocí časové osy jej zasadili do kontextu důležitých dějinných událostí. Společně s lektorem si pojmenovali možné metody badatelské práce – průzkum písemných a obrazových zdrojů, sběr vzpomínek pamětníků atd. Následně během podzimu proběhla návštěva archivu školy, setkání v areálu Státního hradu a zámku Bečov včetně besedy s kastelánem, studium administrativních dokumentů zámku z let 1952 – 1953, exkurze do Státního okresního archivu v Karlových Varech a průzkum kroniky Národní školy z let 1949 – 1953.

Po rešerši archivních materiálů byl projekt ve své další části zaměřen na bádání ve vzpomínkách pamětníků. Počátkem listopadu 2013 proběhlo školení na téma orální historie, které bylo vedeno odbornými lektory z katedry didaktiky a dějepisu PedF UK v Praze a Ústavu pro studium totalitních režimů.

Po několikerém cvičném vedení a zaznamenání rozhovorů probíhaly během měsíců prosince a ledna schůzky s pamětníky, které se většinou odehrávaly v ředitelně školy. Všechny rozhovory, které vedli žáci v malých skupinkách společně s lektorem, byly, až na jednu výjimku, nahrávány na diktafon. Zpovídanými pamětníky byli lidé, kteří školu na zámku pamatují z pohledu tehdejších žáků, učitelů, pionýrských vedoucí, kuchařky, školníka, dlouhodobého kronikáře města a zaměstnance Jáchymovských dolů ubytovaného v areálu zámku či kastelána. Pozvánku k rozhovoru přijala také současná kronikářka města, která disponuje velkým přehledem o místní historii. Mnoho pamětníků přineslo k rozhovoru dobové fotografie, které byly následně oskenovány.

Od února 2014 začaly být shromážděné materiály zpracovávány. V březnu se do projektu zapojily i děti z výtvarného oboru ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou a vytvořily ze současných i dobových fotografií koláže, které se staly součástí grafické úpravy výstupů.

Během dubna a května probíhalo konečné zpracovávání sebraného materiálu, závěrečné práce na připravované kolektivní monografii nazvané Deník mladého historika aneb Škola na zámku Bečov a na výstavě s názvem Škola na zámku Bečov. Žáci se průběžně, dle svých možností, věnovali tvorbě textů, přepisování materiálů, skenování fotografií a lehčím grafickým pracem na publikaci. Grafické zpracování výstavních panelů bylo zadáno odborníkovi.

19. června 2014 se konala vernisáž výstavy a představení kolektivní monografie. Slavnosti se zúčastnilo všech devět ročníků základní školy i s učitelským sborem, představitelé města, pamětníci a občané města. Součástí úvodního proslovu a představení projektu byly i prezentace žáků, kteří pomohli představit některé zjištěné zajímavosti. Akce se zúčastnilo mimo jiné i množství dalších pamětníků, kteří se byli ochotni podělit o své fotografie a vzpomínky.

 

Výsledky aktivit:

kolektivní monografie „Deník mladého historika aneb Škola na zámku Bečov“

výstava „Škola na zámku Bečov“

Zdroje:

JAŠA, L. – DYEDEKOVÁ, J., Bečov Perla Slavkovského lesa, Sokolov 2011.

BURACHOVIČ, S., Významné osobnosti Bečova, in Sborník 600 let Bečova, Sokolov 1999, s. 45 – 47.

MAŘÍK, A., Správa města Bečova do roku 1938, in Sborník 600 let Bečova, Sokolov 1999, s. 15 – 25. 

SCHIERL, J., Stručný urbanistický a architektonický vývoj města, in Sborník 600 let Bečova, Sokolov 1999, s. 53 – 56.

JAREŠ, F., Pohled do historie školství v Bečově nad Teplou, nepublikovaný text.

CINK, O. - WIZOVSKÝ, T., Bečov hrad a zámek, Libice nad Cidlinou 2010.

Základní umělecká škola Josefa Labitzkého, Hudební škola Bečov nad Teplou, 2007.

VANĚK, M. – MÜCKE, P., Třetí strana trojúhelníku, Praha 2011.

Archiv Státního hradu a zámku Bečov

Státní okresní archiv Karlovy Vary

Program „Pátrání po místě – expedice domů/Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví“, organizovaný Ústavem umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

Pomůcky, materiál:

kancelářské potřeby, projektor, PC, scanner, auto, diktafon

 

Fotogalerie projektu:

Úvodní setkání a seznámení se s lektorem i zkoumaným tématem. Na průzkumu archivu základní školy. Beseda s kastelánem SHZ Bečov po shlédnutí projekce dokumentárního filmu Zaměstnání kastelán z roku 1985. Nad Kronikou národní školy při exkurzi ve Státním okresním archivu v Karlových Varech. Jak se správně ptát Školení na téma orální historie. Při rozhovoru s pamětníky. Jaké to bylo chodit před šedesáti lety na zámek do školy. Tvoříme koláže z fotografií pořízených či naskenovaných v průběhu projektu, které poslouží jako ilustrace do kolektivní monografie. Porovnáváme … Slavnostní otevření výstavy Škola na zámku veřejnosti. Čtenářky kolektivní monografie Deník mladého historika aneb škola na zámku Bečov.

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Cíle stanovené na počátku projektu se podařilo naplnit. Byla navázána užší spolupráce mezi památkovým objektem, školou a místními obyvateli.

Ohlasy účastníků:

Zápisky žáků, kteří se účastnili projektu:

18. 9. Úvodní setkání

Naše škola společně s bečovským zámkem nám nabídla kroužek historie. Na prvním setkání jsme se dozvěděli, co nás na kroužku bude čekat, a že bude zaměřený hlavně na historii školy na zámku. Také jsme tvořili časovou osu od roku 0 do současnosti. Osu jsme pak po nějakou dobu měli na školní chodbě.

25. 9. Školní archiv

Zjistili jsme, že školní archiv se nachází na půdě školy. Jeho zkoumání pro nás bylo dost zajímavé! Dozvěděli jsme se, jaké dokumenty se archivují a někteří z nás našli informace třeba o svých předcích.

2. 10. Zámecký archiv

Při návštěvě zámeckého archivu jsme si promítali dokumenty z 80. let s panem kastelánem. Zaujali nás některé problémy, které na zámku měli, např. nepořádek po dělnících z jáchymovských dolů, kteří tu byli ubytováni. Měli jsme také možnost prohlédnout si areál SHZ, a to i taková místa, která běžný návštěvník nevidí…

8. 10. Okresní archiv Karlovy Vary

V okresním archivu jsme se setkali s ředitelem Mgr. Milanem Augustinem. Seznámil nás s Kronikou Národní školy – dokumentem z roku 1407 psaným na kůži! Pro nás super zážitek!

16. 10. Studium Národní kroniky

Při studiu kroniky nás překvapila spousta věcí. Ať už to byla docházka do školy i v sobotu, pravidelné lékařské prohlídky, které se ve škole prováděly, denní podávání rybího tuku, nebo sběr skla a papíru, aby škola měla nějaké peníze navíc.

1. 11. Školení z metod orální historie

Tento den jsme se sešli s PhDr. Jaroslavem Najbertem z Ústavu pro studium totalitních režimů a s PhDr. Hanou Havlůjovou z pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tyto dvě osoby nás proškolily z metod orální historie. Za chvílí z nás budou opravdoví historici!

6. 11. Příprava na rozhovory

Ve škole jsme si před rozhovory udělali menší zkoušku. Trénovali jsme s paní ředitelkou, učili jsme se, že máme mluvit pomalu a zřetelně, aby nám bylo dobře rozumět. Také jsme byli upozorněni, že před natáčením rozhovoru na diktafon a fotografováním nesmíme zapomenout požádat účastníky o svolení. Tahle malá generálka byla celkem legrace…

4. 12. Rozhovor s paní Kávovou, paní Čubrovou a panem Kávou

Posezení s manžely Kávovými z Bečova nad Teplou a paní Čubrovou pro nás bylo příjemně stráveným časem. Vyprávěli nám o historii našeho města, zámku i školy, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Také nám přinesli ukázat pěknou řádku historických fotografií. Nejvíce nás zaujala dřevěná chodba vedoucí do kuchyně a na WC, která vedla z jednoho zámeckého domu k druhému, a které dnes už neexistuje.

9. 12. Rozhovor s panem Šulcem

S panem Šulcem, naším dnes už bývalým školníkem, jsme si pěkně popovídali. Vyprávění o dřívějších časech bylo provázeno jeho neodmyslitelnými vtípky a všichni jsme si toto prosincové odpoledne hezky užili.

11. 12. Rozhovor s panem Jarešem

Na setkání s panem Jarešem se těšil každý z nás. Ti, kteří ho znají, jistě ví proč. Jeho poutavé vyprávění upoutá snad všechny! Hned na začátku nás překvapil tím, že do Bečova nejprve jezdil na brigády a až poté se přistěhoval. Zavzpomínal s námi na dobu, kdy ještě bydlel v domě v zámeckém areálu, před zámeckou branou stála obrovská lípa. Její osud byl bohužel zpečetěn, protože bránila výhledu na zámek. Uprostřed náměstí stály také velké domy, jejichž existenci jsme si museli dokázat až pohledem na fotky, nemohli jsme tomu uvěřit!

16. 1. Rozhovor s paní Šaškovou

Rozhovor s paní Šaškovou nám přinesl také spoustu informací a zajímavostí, nejen proto, že dlouhou dobu pracovala ve škole jako vedoucí kuchařka.

22. 1. Rozhovor s kronikářkou

Neméně zajímavé bylo setkání s kronikářkou Bečova n. T. paní Janou Dyedekovou. Poskytla nám obrovské množství historických fotek. Některé z nich nás velice překvapily, jiné pobavily a pár z nich dokonce šokovaly! Hákové kříže během II. světové války všude na domech na náměstí určitě! A co oplocený Mariánský sloup před radnicí, park na náměstí, ve kterém byl jen písek, naprosto jiné okolí školy… Také jsme se dozvěděli, který z domů v Bečově je posledním židovským domem, a také který je v Bečově nejstarším. Zajímavá byla i fota, na kterých byli skupinky žáků před školou, na některých fotografiích byli i pionýrských uniformách, na dalších měli někteří z nich oblečení značně rozdílné, aby byli dobře k odlišení. Super zážitek, prohlédnout si tolik starých fotek a ještě přitom vyslechnout zajímavé povídání.

 

Zápisky návštěvníků výstavy do 31. 7. 2014 (výběr):

Krásná vzpomínka na školní léta do r. 1962, děkuji.

Velmi pěkná práce! Skvělý projekt i zpracování výstavky.

Krásné plakáty, zajímavé informace a doufám, že tu něco podobného bude vždy pro mladé badatele k dispozici.

Všem dětem, které se podílely na této úžasné výstavce moc děkuji za nádherné vzpomínky z mého dětství. Našla jsem se na jedné fotografii. Školní rok 1963.

Tabule škola na zámku se nám moc líbily.

Na zámek jsme chodili, zde jsme se poznali. Děkujeme (r. 1948).

Velmi pěkně zpracované.

Doporučení pro další realizace:

V nastavené činnosti by jistě bylo možno pokračovat. Zájem ze strany pamětníků by byl jistý, stěžejní by byla dohoda se školou.