Mluvící židle školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži

Spolupráce:

MgA. Naďa Rezková, Národní památkový ústav, Edukační centrum Telč
Mgr. Lucie Pešlová, Národní památkový ústav, územní památkopvá správa v Kroměříži
Jana Pluhařová, Národní památkový ústav, kastelánka Státního zámku Vizovice
Mgr. Lenka Psotová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži

Anotace:

K nejcennějším částem mobiliáře Vizovického zámku patří kolekce židlí s motivy La Fontainových bajek, věčně aktuálních příběhů. Program Mluvící židle je pozváním k jejich opětovnému vyprávění a interpretaci tak, jak je v historickém prostředí vnímá člověk 21. století.

Klíčová slova:

Vizovický zámek, La Fontainovy bajky, židle, gobelín, divadlo

Místo a realizace:

Vizovický zámek – Reprezentační sál

Celková doba realizace:

31. října 2014 - pilotní realizace

Popis projektu:

Kontext:

Edukační centrum Kroměříž se zpočátku soustředilo na rozvoj aktivit v kroměřížských památkách UNESCO. Dlouhodobým cílem centra však bylo realizovat edukační aktivity také na dalších památkových objektech v správě NPÚ ve Zlínském kraji, zejména pak na hradě Buchlově a v zámku ve Vizovicích. 

Východiska a hlavní cíle:

Během realizace programů v Kroměříži se při interpretaci kulturního dědictví ukázala jako velmi nosná dramatická a výtvarná výchova a volba témat, která jsou důležitá pro lidský život (např. příběhy Ovidiových proměn, ztvárněné v ikonografickém programu kroměřížské saly terreny). Při návštěvě SZ Vizovice byla z tohoto důvodu shledána pro interpretaci jako mimořádně vhodná kolekce potahů židlí s motivy scén z La Fontainových bajek. Interpretace těchto příběhů umožňuje účastníkům formulovat svůj život v porozumění tradici. S příběhy se přitom mohou seznámit prostřednictvím vynikajících výtvarných děl, nikoliv prostřednictvím „disney ilustrací“. Vyjdeme-li z Dostojevského výroku Krása je vidět jedno v druhém, účastníci programu mohou skrze jeho realizaci objevit krásu kolekce židlí na nové kvalitativní úrovni. V této souvislosti je významné také to, že se cílovou skupinou stali žáci místní základní školy.

Hlavním cílem projektu je zprostředkovat žákům II. stupně ZŠ krásu židlí s motivy La Fontainových bajek na základě porozumění zobrazených příběhů.

Cílová skupina:

žáci II. stupně ZŠ

Obsah a průběh programu:

Po příchodu do Reprezentativního sálu jsou žáci vyzváni, aby se v tichosti rozhlíželi, dokud nedozní hudba. Následně jsou vyzváni, aby se postavili do kruhu utvořeného z polštářů. Každý z žáků obdrží vytištěný seznam zvířat vyskytujících se na židlích a s nimiž bude v programu dále pracováno. Úkolem žáků je na druhou stranu lístku napsat, s jakým zvířetem ze seznamu by se nejvíce ztotožnili a proč. Například: Já bych těl být hadem. Ten když jde, tak leží. Lektor žáky upozorní, že se na list nemusí podepsat, a že v následující prezentaci musí každý sdělit pouze volbu zvířete. Pouze, kdo chce, sdělí také důvod.  
Následuje prezentace volby žáků. 
Lektor naváže: Takto přemýšleli lidé i dříve, nazývali ostatní lidi nebo sebe různými zvířecími tituly a vytvářeli si příběhy. Jak se jmenují takové příběhy, v nichž vystupují namísto lidí zvířata?Co je dále typické pro literární žánr bajky? … (ponaučení)
Skrze Bajky se daly říkat i věci, které se jinak říkat nesměly, nebo bylo moc obtížné je vyjádřit. Pojďme si to opět vyzkoušet: Každý žák má za úkol napsat větu ze školního prostředí, ve které vystupují alespoň dvě postavy a následně je nahradit nějakými zvířaty.

Opět následuje prezentace vět, které se čtou již jen v pozměněné podobě. Lektor zhodnotí aktivitu: Vidíte, že jsme se tímto způsobem mohli odvážit říci i věci, které bychom jink veřejně nesdělovali.
Podobné příběhy zobrazují židle v tomto Reprezentativním sále. Kdo myslíte, že na nich seděl? ... byly tedy určeny pro dospělé. 

- Dotaz na žáky, jak se jim židle líbí, volený záměrně na počátku poznávacího procesu. 
- Informace o židlích – La Fontainovy bajky – ilustrace Oldryho a jejich převedení na gobelíny.
- Žáci se rozdělí do skupinek po třech. Každá skupina si vylosuje lístek s tématem bajky (například liška a čáp). Následně mají vyhledat sedací potah, na kterém se vyskytují příslušné zvířecí postavy. Po splnění úkolu má skupina za úkol vymyslet k výjevu příběh, pokud bajku neznají nebo si příběh ve trojici převyprávět. Následně obdrží text La Fontainovy bajky a korigují svoji verzi podle originálu. Lektor vyzve skupiny, aby se zaměřily na ponaučení plynoucí z příběhu a na vlastnosti zvířat v něm vystupujících. 
Následně má skupinka žáků nacvičit bajku formou živých obrazů. Skupinky se pak střídají v interpretaci. Nejprve sdělí jejich verzi příběhu a následně předvedou verzi od La Fontaina formou živých obrazů, které doplní sdělením ponaučení bajky. 
V závěru programu lektor zaměří pozornost žáků na dvě židle, které obsahují identický motiv se psem a papouškem, přičemž se nepodařilo objevit mezi La Fontainovými bajkami příběh, který by jim odpovídal. (Domácím) úkolem žáků je pro tento výjev vytvořit příběh. 
 Závěr: Žáci se opět posadí v kruhu. Lektor jim znovu klade otázku, jestli se jejich volba zvířete z počátku programu potvrdila, nebo zda by po jeho absolvování volili jinak. Dále se jich zeptá, jak se změnil po absolvování jejich pohled na židle s motivy bajek.   
 Navazující aktivita ve škole: Žáci mají za úkol dokreslit chlapeckou nebo dívčí postavu bez hlavy tak, aby postava získala zvířecí podobu. Současně vyplní dotazník s otázkami:
Co nového ses díky realizaci programu dozvěděl?
Co se Ti na programu líbilo?
Co se Ti na programu nelíbilo, popřípadě čím bys ho vylepšil.

Délka programu: 60 min.

 

Výsledky aktivit:

kresby postav se zvířecími hlavami

Zdroje:

LA FONTAINE, Bajky výběr, Praha 2012.

VALENTA, J., Metody a techniky dramatické výchovy, Praha 2008.

PEŠLOVÁ, L., Podklady pro edukační program spojený s vyobrazením bajek Jeana de La Fontaine na sedací soupravě evidované na státním zámku Vizovice. Studie, Kroměříž 2014. 

Pomůcky, materiál:

kresby s „bezhlavou“ mužskou a ženskou postavou ve variantách profil a čelní zobrazení, tužky, papíry, pracovní (psací) podložky, papír s vytištěnými jmény zvířat, replika cínového talíře, váza s úzkým hrdlem, žlutý kotouč z kartonu (měsíc), kresba sýru na kartonu, bílý korálek, hrozny, sedací bobky nebo polštáře, CD přehrávač, hudba s barokní taneční hudbou, fotografie dokumentující výrobu gobelínů, zalaminované rytiny a ilustrace La Fontainových bajek a portrétu La Fontaina.

Mluvící židle

Sezení v kruhu 02v.jpg 03v.jpg 04v.jpg 05v.jpg 06v.jpg 07v.jpg 09v.jpg 10v.jpg

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Edukačního programu se zúčastnila 7. třída ZŠ Vizovice v počtu devatenácti žáků a tří doprovázejících pedagogů. Jeden z žáků měl osobní asistentku.

V úvodu programu se osvědčilo stimulovat žáky k plné účasti na programu pomocí hudební ukázky a „rozkoukávání se v prostoru“. Při repríze bude součástí „rituálu zahájení programu“ i samotný vstup do sálu, v tichosti a za zvuku hudby.

Osvědčily se sedací polštáře, a to více než sedací židle. Tvorba vizitek (nálepek se jménem, které si žáci nelepili na bundu) zkvalitnila komunikaci při programu.

Žáci se od počátku zapojili do programu velmi aktivně. Nejen, že zapsali a sdělili volbu zvířete, kterým se z nabízených variant chtěli stát, nýbrž někteří sdělili také důvod své volby. Po navazujícím představení literárního žánru bajky, osobnosti La Fontaina, dostali žáci za úkol napsat větu z prostředí školy, v níž by vystupovaly minimálně dvě postavy a následně je nahradili zvířaty. Následovalo čtení těchto vět a z reakcí žáků bylo zřejmé, že sdělením v rámci kolektivu třídy velmi dobře rozumí. Například sdělení jednoho z chlapců o tom, že jeden gepard je rychlejší než jiný...

Krátce byla představena technologie výroby gobelínových potahů formou popisu a ilustrativních obrázků. 

Vyvrcholením programu byla interpretace bajek, která žáky velmi bavila. Příště bude třeba ještě lépe vysvětlit dramatickou formu živých obrazů, protože některé skupinky měly tendenci hrát příběh celý, ne jen formou několika obrazů.

Prodloužení zážitku návštěvy zámku zajistila výtvarná aktivita realizovaná v prostředí školy: dotváření obrázku lidské postavy domalováním hlavy zvířete. Žáci dále vyplnili zpětnovazební dotazník. Nepodařilo se realizovat plánované vymýšlení příběhů k výjevům na židlích, které se nepodařilo identifikovat. (Pedagog tento úkol ponechal na dobrovolnosti žáků, kteří se úkolu nevěnovali).

Ohlasy účastníků:

Hodnocení ze zpětnovazebních dotazníků    

 

Co nového ses díky realizaci programu dozvěděl(a) nebo naučil(a) ?

Díky němu znám více bajek.

Dokážu hrát divadlo, i když jsem ho nikdy nehrál :D

Nevěděla jsem, že na židlích jsou znázorněny motivy bajek.

Bajky mohou být velmi zábavné. A naučil jsem se soustředit.

Nové bajky a poznala jsem, jak by se mojí spolužáci popsali jako zvíře.

Nové bajky a postavy, které v nich nejčastěji vystupují.

Dozvěděla jsem se víc o bajkách, poučení z nich a spisovateli, který je napsal.

Může být několik možností, jak zvířata představit v různých bajkách.

Dozvěděl jsem se, že existoval La Fontain.

Dozvěděl jsem se, že vůbec takové židle existují.

Dozvěděl jsem se, jak se dělaly potahy.

Našla jsem novou bajku (Žába a býk) a zjistila, že židle na zámku skrývají bajky.

Celkem nic.

 

Co se Ti na programu líbilo, co tě bavilo ?

Poznání bajek. Bavilo mě všechno.

Určitě divadlo.

Nejvíc mě bavilo vymýšlet větu, ve které byly osoby změněné na zvířata.

Hraní bajek.

Hledání bajek a jejich ztvárnění.

Vymýšlení vlastní bajky.

Divadlo a skládání vět.

Spolupráce, hraní divadla, hodně jsme se u toho nasmáli a nejvíce vymýšlení vlastní bajky.

Bavilo mě vše a líbilo se mi, že jsme nebyli ve škole.

Vymýšlení nové verze bajek a hraní scénky původní bajky.

 

Co se ti na programu nelíbilo, popřípadě čím bys ho vylepšil(a) ?

Na programu se mi nelíbilo to, že jsme na všechno měli málo času.

Na papírku, na kterém byly na výběr zvířata, by mohl být větší výběr.

Nic, všechno se mi líbilo.

Více zvířat na výběr.

Nic bych nevylepšoval

Myslím, že se program podařil.

Bylo to dobré.

Nic bych neměnila. Všechno bylo fajn, prostředí, lidé a hlavně zábava.

Že jsme s kamarádkami hrály zrovna bajku, kterou jsem neznala. Program bych vylepšila o větší práci s bajkami.

Doporučení pro další realizace:

Pro kvalitnější a názornější prezentaci, docenění krásy a náročnosti technologie, by bylo vhodné zajistit edukační pomůcku rozetkané části gobelínového potahu ve spolupráci s restaurátorskou dílnou z Valašského Meziříčí. Takovou vynikající didaktickou pomůcku vytvořila Mgr. Kateřina Cichrová (NPÚ ÚPS České Budějovice) pro zámek Hluboká nad Vltavou. Tématu se dále věnuje Muzeum gobelínů v Jindřichově Hradci.