Sv. Jiří, to byl páka! Ten se nebál ani draka... školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Květa Jordánová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Ostravě

Spolupráce:

Helena Gottwaldová, Národní památkový ústav, kastelánka Státního hradu Šternberk

Anotace:

Obsahový rámec programu vychází z legendy o sv. Jiří, na základě které se děti v prostředí středověkého hradu potýkají s tématem dobra a zla… Hledáním historických předmětů, na kterých je světec či scéna boje s drakem zachycena, děti pod vedením lektora postupně poodkrývají samotný význam zobrazení. Tématy, která zaujmou stejně tak děvčata i chlapce, je život rytíře, výroba brnění, plátové zbroje atd. Závěr programu je následně opět tematicky svázán s legendou, kdy děti „vše špatné“ uzamknou do „dračí sluje“ a slibují, po vzoru legendy, že budou konat dobro.
 

Klíčová slova:

sv. Jiří, symbol, zlo, dobro, zbroj, brnění
 

Místo a realizace:

Státní hrad Šternberk

Celková doba realizace:

60 minut, program probíhal květen - červen 2014

Popis projektu:

Východiska a hlavní cíle:

- žák na základě zobrazení sám formuluje a domýšlí osud světce

- na základě zjištěného dokáže v určených prostorech zobrazení světce najít 

- má povědomí o tom, co je symbol 

- dovede vysvětlit význam symbolů

- formuje morální postoje a hodnoty na základě legendy a zjištěných informací

- diskutuje nad etickými dilematy dobro x zlo (věku přiměřenou formou - zabít draka dobré nebo zlé?)

- dokáže na základě piktogramů pojmenovat společensky akceptované a neakceptované chování

 

Cílová skupina:

 4. a 5. třída ZŠ

Obsah a průběh programu:

Úvod: Po příchodu na stanoviště (rytířský sál Hrad Šternberk) jsou děti  krátce seznámeny s lektorem, prostředím a tématem programu (forma kladení otázek, diskuze…).

Ústřední část:  Děti jsou rozděleny do skupin a každá skupinka dostane část "komiksu" s legendou o sv. Jiřím. Přiřazené obrázky si mají prohlédnout a prodiskutovat, v jakém pořadí si myslí, že na sebe navazují, a zamyslet se nad tím, co zobrazují. Děti tedy samy tvoří příběh, který vidí na obrázcích. Po pěti minutách vytvoří velký kruh, ve kterém jednotlivé skupinky seřadí příběh dle časové posloupnosti a navzájem si příběh převyprávějí - každé dítě popíše v jedné větě scénu, kterou má před sebou na obrázku. Lektor příběh nekoriguje. Po ukončení aktivity v krátkosti převypráví příběh vymyšlený dětmi a navrhne, že se k příběhu navrátí poté, co se děti pokusí v místnosti nalézt některou scénu z legendy. Pak se děti s lektorem vydají rytířským sálem hledat obrázek sv. Jiří, až najdou kachle se sv. Jiřím, usadí se a diskutují nad kachlí, proč na hradě visí obrázek sv. Jiří, a spolu s lektorem se opět vrací k legendě. Lektor dětem vysvětlí, že drak nepředstavoval vždy ještěra, ale že může jako symbol představovat zlo. A hradní páni chtěli mít vždy na očích, že musí bojovat se zlem a proti zlu (lektor jim ukáže znázornění draka a Jiřího v průběhu staletí). Společně pak všichni diskutují o zlu – co to je, jak vypadá, zda jej můžeme i vycítit, co s ním můžeme dělat atd. Diskuze je umocněna haptickým prohlížením repliky kachle (děti si mohou zavázat oči šátkem). A ve skupinkách se děti snaží roztřídit kartičky se „špatným a dobrým“ chováním. Opět následuje skupinová diskuze. „Zlé“ kartičky děti rozloží do kruhu před sebe a vybírají z nich, co je pro děti z obrázků nejzávažnější „přestupek“. Dále děti lektorovi vysvětlují, proč zrovna tyto věci pokládají za zlé. Lektor na velký papír myšlenky dětí zapisuje, na papír se přilepí i kartičky, které děti vyhodnotí jako nejhorší. Shrne (je nutné se zlem bojovat, brát si ponaučení z minulosti, a pokud jsme na pochybách, obrátit se na rodiče, učitele…). Ústřední část zakončíme pořekadlem: Svatý Jiří, to byl páka, ten se nebál ani draka.

Závěr: Děti dále přísahou meče na papír slíbí, že budou konat jen a jen dobro, a proti věcem zaznamenaným na papíru, budou vždy bojovat.

Zdroje:

RULÍŠEK, H., Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie, České Budějovice 2006.

Stručný přehled světců a jejich atributy. [online]. [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://katolicka-kultura.sweb.cz/svetci_hagiografie/svetci_hagiografie.html [cit. 2015-06-06].

 

 

Pomůcky, materiál:

komiks o sv. Jiřím, který lze použít jako kramářské písně – zalaminované a hřbetem spojené jednoduché kresby A3, dále kartičky – znázorňující příklady dobrého a zlého chování, arch papíru, fixy, replika kachle s vyobrazením závěrečné scény (boj Jiřího s drakem) legendy o sv. Jiřím

Fotogalerie projektu:

01-1.jpg                01-3.jpg