Technická památka známá neznámá (VŠ) školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Květa Jordánová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Ostravě

Spolupráce:

Mgr. Alena Borovcová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Ing. Tomáš Flimel - restaurování technických památek
Petr Bajger - restaurování technických památek
pan Jan Kopel,  vedoucí lektorského oddělení Dolu Paskov
Mgr. Martin Strakoš, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Nadace Landek

Anotace:

Edukační program seznamuje vysokoškolské studenty v autentickém prostředí průmyslového objektu  s pojmem „technická památka“ a neformálně, prostřednictvím přímého kontaktu a bezprostředního zážitku, ji účastníkům programu přibližuje. S pomocí názorných příkladů, edukačních pomůcek a praktických dílen pod vedením zkušeného restaurátora kovů vede program k reflexi hodnot průmyslového dědictví, principů a přístupů k jeho ochraně, včetně dochovaného mobiliáře a způsobů jeho prezentace. Aktivity napomáhají k tomu, aby byl bývalý průmyslový areál vnímán jako památka pozitivně a zároveň v co nejširších souvislostech, včetně socioekonomického vlivu na rozvoj lokality.

Klíčová slova:

technická památka, technologický tok, autenticita, konverze, stroj atd.
 

Místo a realizace:

NKP Důl Michal, obec Michálkovice, cvičná štola Paskov

Celková doba realizace:

Aktivity jsou chápany jako celosemestrální s touto posloupností: edukační program, včetně zadání semestrálních prací (cca 120 min.), následují praktické dílny (cca 360 min.), exkurze (120min.), prezentace prací (dle počtu studentů). V průběhu semestru jsou možné konzultace.

Popis projektu:

Kontext:

Průmyslový areál NKP Důl Michal je od roku 2000, kdy jej do správy převzal Národní památkový ústav, přirozeným prostředím pro setkávání veřejnosti s tématem ochrany průmyslového dědictví. V prostředí bývalého dolu byly v minulosti pořádány tematické přednášky, každoročně jsou zde vystavovány výtvarné a technické práce studentů vysokých škol, v administrativní budově dolu má sídlo Metodické centrum technických památek a průmyslového dědictví. Jednou z iniciativ odborné složky památkového ústavu byla v minulosti i spolupráce při založení oboru Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči na technické památky při Ostravské univerzitě. Spolupráce s univerzitou, na které do současné doby mnozí odborní pracovníci NPÚ vyučují, je tak pro edukační centrum logickou volbou.

Východiska a hlavní cíle:

Cílem edukačního programu je objasnit studentům v autentickém prostředí průmyslového objektu, co je to kulturní památka technického charakteru, jaké jsou její hodnoty a jaká je její funkce. Studenti se mimo seznámení s primárními pojmy naučí základním způsobem ošetřit historické strojní zařízení nebo nosné konstrukce, a na základě individuálního zadání vytvoří a prezentují edukační program či edukační pomůcku pro některou z lokalitě dostupných technických památek.

Právě bezprostřední kontakt s památkou a vlastní přínos do jejího trvale udržitelného rozvoje je jedním z nejdůležitějších momentů programu.

Cílová skupina:

studenti VŠ

Obsah a průběh programu:

Celosemestrální práce se studenty má tři povinné části:

  • edukační program Technická památka známá neznámá
  • praktické dílny zaměřené na ošetřování kovů
  • prezentace prací (edukační program, pomůcka)
  • dobrovolnou aktivitou je exkurze do činného průmyslového objektu nebo komentovaná procházka v bývalé průmyslové lokalitě.

 

Zdroje:

KYNCLOVÁ, J., SHP Důl Michal, Metodické centrum technických památek a průmyslového dědictví NPÚ, 2009-2011, nepublikováno.

KLÁT, J. -  MATĚJ, M., Národní kulturní památka důl Michal/Petr Cingr v Ostravě, Ostrava 2006.

Pomůcky, materiál:

přenosné židličky, polštáře, hrnek, trubky od papírových ubrousků obalené barevným papírem, pracovní listy (včetně axonometrie dolu, situace dolu, urbanistického plánku obce), dotazníky, konzervační pomůcky, ochranné pomůcky, historická plánová dokumentace, podklady k teoretické části programu (výzkumy, evidenční listy kulturních památek, fotodokumentace ohrožených staveb), film Demolice století, nahrávky motorů (strojovna), materiál k ošetření kovů a ochranné pomůcky

Fotogalerie projektu:

01-1.jpg 01-2.jpg 01-3.jpg 01-4.jpg 01-5.jpg 01-6.jpg 01-7.jpg

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Programu v celém rozsahu se zúčastnilo 39 studentů, dalších 30 studentů absolvovalo pouze jeho první část, tedy edukační program. Pro ověření okamžitých výsledků, tedy krátkodobých cílů, je pro lektora dílčí zpětnou vazbou srovnání dvou krátkých dotazníků, které účastníkům programu rozdává před a po absolvování programu.  Otázky obou dotazníků se shodují a táží se na význam památkové ochrany a na hodnoty technické památky. V ideálním případě dochází v názoru „před“ a „po“ k posunu.

např. Jaké si myslíte, že jsou hodnoty technické památky?

před: …památky jsou důležité.

po: …estetická, autenticita, když je něco typické nebo naopak výjimečné…

Dalším ukazatelem „úspěšnosti“ programu byla opakovaná přítomnost studentů na dalších aktivitách edukačního centra a kvalita semestrálních prací.

Částečným ukazatelem spíše motivace k činnosti, než ukazatelem úspěšnosti programu, je úspěch u zápočtu. U poslední skupiny frekventantů programu byl např. zápočet (podmínkou k udělení zápočtu je obhájení edukačního programu či pomůcky) udělen až v opravném termínu 7 studentům z 12, což je poměrně vysoký počet.