Mozaikování v osmistěnu rodina s dětmi (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži

 

Spolupráce:

Mateřské centrum Klubíčko, o.so.
Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži
Jindřich Plotica - restaurátor

Anotace:

Tvorba kamínkových mozaik v interiéru Rotundy Květné zahrady, památky UNESCO. Výtvarná díla tvořená v interakci rodičů a dětí mohou vznikat v přímém kontaktu s autentickou výzdobou památky - v tzv. Kamínkových místnostech. 

Klíčová slova:

Květná zahrada, Rotunda, kamínkové mozaiky

Místo a realizace:

Rotunda Květné zahrady v Kroměříži

Celková doba realizace:

- květen – realizace programu Buď Karlem v Rotundě Květné zahrady, který byl určen členům projektového týmu NAKI (zde naznačeny edukační možnosti využití prostoru). Mezi aktivitami byla i tvorba koláží z kamínků kladených na dřevěné podložky.
8. června – zkušenost tvorby kamínkových mozaik „na sucho“ v rámci programu pro rodiny s dětmi Hrajeme si v Libosadu
- červen/srpen 2013 – tvorba repliky výřezu kamínkové mozaiky
- srpen/září – příprava a propagace pilotního programu
- 14. září 2013 – realizace pilotního programu
- druhá polovina září 2013 – publicita
- říjen 2013 – evaluace
- repríza – duben 2014

Popis projektu:

Kontext:

Součástí Rotundy Květné zahrady, památky UNESCO, jsou místnosti s tzv. kamínkovými mozaikami. Jestliže jejich tvorba ve velkých plochách je náročnou uměleckou a technickou disciplínou, vytvoření výřezu kamínkové mozaiky představuje relativně snadný úkol. V rámci nabídky edukačních programů v Květné zahradě se zde naskýtá možnost realizace programu, u něhož je kladen důraz na rozvoj dovedností, byť v jeho rámci mohou získat účastníci programu také znalosti a formovat své postoje.

Východiska a hlavní cíle:

Při realizaci edukačních programů v Květné zahradě se ukázalo jako velmi atraktivní vytváření kamínkových mozaik "na sucho" pouhým kladením kamínků dvou barev do připravených rámečků. Nevýhodou byla pomíjivost vytvořených mozaik. Na tuto zkušenost navázala aktivita, při které je možné kamínky fixovat a následně si vytvořené dílo odnést. Namísto použití pouhého lepidla bylo preferováno přiblížení se původní technice tvorby mozaiky - vtlačování kamínků do vlhké omítky. Odborné podklady k této činnosti bylo možné získat díky dokončenému procesu restaurování kamínkových mozaik restaurátorem Jindřichem Ploticou.    

Účastník programu:

- chápe princip tvorby kamínkových mozaik

- rozvíjí svoje výtvarné dovednosti v interakci rodiny

- formuje svůj vztah ke kulturnímu dědictví (na základě vlastního úsilí ví, jak je tvorba mozaiky náročná)              

Cílová skupina:

rodiny s dětmi

Obsah a průběh programu:

- Příchod do Rotundy Květné zahrady 
- Shromáždění kolem Foucaultova kyvadla a přivítání – lektor krátce představí účastníkům programu prostor, ve kterém se nacházejí, což lze jednak prostřednictvím výkladu a jednak krátké hudební ukázky barokní hudby.
- Přesun do kamínkových místností skrze jednu z grot a volnou kamínkovou místnost
Práce v kamínkové místnosti
- usazení na místa
- představení techniky mozaik a technologie, jakými byly nanášeny na zdi
- vysvětlení pracovního postupu
- vlastní práce:
1. rozmíchání lepidla/omítky v pracovních skupinách
2. nanesení lepidla a tvorba návrhu (lze na papíru nebo přímo do omítky)
3. vlastní tvorba dekoru vtlačováním kamínků různých barev do podkladové vrstvy

- prezentace výtvorů (Lektor vyzve účastníky programu, aby všechny výtvory shromáždili na jedno místo, při zdi jedné z kamínkových místností - v kontaktu s autentickou výzdobou. Následně se koná „vernisáž“. Autoři mozaik je prezentují, lektor společně s účastníky programu oceňuje přednosti jednotlivých děl, případně doplní doporučení, co by bylo možné při opakování aktivity zlepšit (spíš v oblasti technologie)
- Lektor doplní informaci, že účastníci programu měli možnost si vyzkoušet náročnost tohoto druhu výzdoby a upozorní, že některé části výzdoby Rotundy jsou poničeny návštěvníky, kteří si hodnotu a pracnost těchto výtvorů neuvědomovali. Sdělí, že my po realizaci programu jsme již schopní jejich práci ocenit a víte také, proč ji chránit.     
- úklid – očista (Výtvory je lepší si odnést až následující den po zaschnutí).

- Možnost detailnější prohlídky Rotundy

- celková doba programu: 60 min.  

 

Výsledky aktivit:

vytvořené kamínkové mozaiky

Zdroje:

PLOTICA, J., Restaurování mozaik v Rotundě Květné zahrady Kroměřížského arcibiskupského zámku, archiv Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. 

Pomůcky, materiál:

dřevěné rámečky o velikosti 30 x 24 cm (zhruba rozměru papíru A4) s podkladní deskou, kamínky dvou až tří barev drobnější velikosti, pauzovací popř. jiný tenký papír, tužky, rydélka (např. špilky), kbelíky s vodou, stavební lepidlo (pokud možno světlé barvy), sada zednického nářadí, miska s vodou, houba na umývání, stoly, židle, staré ručníky (staré hadry), CD přehrávač s nahrávkou barokní hudby, replika výřezu kamínkové mozaiky s patrnými technologickými vrstvami

Mozaikování v osmistěnu

Vytvořená díla v kontextu autentické výzdoby Rotundy mapaimg_6052.jpg Nanášení podkladové vrstvy Tvorba mozaik Tvorba mozaik mapaimg_6127.jpg Jelen Tvorba mozaik Tvorba mozaik

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Možnost tvorby mozaik v historickém prostředí (v kontaktu s originálem) je lákavá. Účastníci programu to velmi ocenili a práce je velmi bavila. Zejména chlapci ocenili možnost míchat maltu a nanášet ji na podkladní plochu. Pestrá skladba účastníků programu potvrdila, že aktivita je vhodná pro různé věkové kategorie. Krása vytvořených děl krátce vystavených v kontextu barokních originálů předčila očekávání.

V rámci tvorby mozaik byly vyzkoušeny dva druhy pracovního postupu: lepení kamínků lepidlem (čistší varianta) a vtlačování kamínků do malty (stavebního lepidla). První varianta nezajišťuje dostatečné přichycení kamínků k podkladu a neodpovídá původní technologii. V konečném důsledku byla překvapivě pracnější. V budoucnu bude proto jednoznačně preferována metoda vtlačování kamínků do malty. Ta by měla být volena světlé barvy, což ovlivní konečné výtvarné vyznění, větší lehkost mozaiky. 

Ohlasy účastníků:

„Dobrý den pane Hudec,

Mozaiky se do Klubíčka dostaly v pořádku, děkujeme za asistenci při odvozu. Více se nám osvědčila metoda betonování, na přípravu leč pracnější, ale posléze rychlejší i trvanlivější. Výsledky jsou ale vskutku krásné všechny!

Ještě jednou díky za příjemnou spolupráci. Pokud byste měl chuť zopakovat, už se sem tam objevují další zájemci o mozaikování…“ Marcela Bradová (MC Klubíčko)

Doporučení pro další realizace:

Lákavá možnost tvorby mozaik v historickém prostředí s sebou nese bezpečnostní a logistické úskalí. Do prostoru Rotundy bylo třeba přinést prakticky všechno včetně stolů a židlí. Komplikace přináší také to, že zde není zdroj vody a určité obtíže přináší také potřeba úklidu (odvozu nespotřebovaného materiálu - zejména stavebního lepidla). Práce přímo v kamínkové místnosti limituje počet účastníků programu na 16 osob. Větší počet účastníků programu by bylo možné přizvat pouze v případě, že by práce probíhaly ve více místnostech, což by si vyžádalo přítomnost více lektorů a nezávislou práci skupin. Fakt, že k realizaci programu je nutné mít k dispozici dřevěný rámeček, prodražuje program. V ostrém provozu by bylo třeba k ceně programu (např. 30 korun na osobu) přičíst cenu 100 Kč za rámeček a další drobnější náklady na nákup stavebního lepidla aj.