Zahrady a parky školní skupina (ikonka)

Autor:

Bc. Anna Svobodová, Národní památkový ústav, Edukační centrum ve Veltrusech 
Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži

Spolupráce:

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 

Anotace:

Nalezneme ve Veltrusech stopy barokní zahrady a přírodně krajinářského parku? Jaký byl jejich vývoj v průběhu historie zámku?
Při programu si přiblížíme některé principy kompozice zahrad a parků a na konkrétních příkladech v zámeckém areálu si ukážeme rozdíly mezi barokní zahradou a přírodně krajinářským parkem. Program doplňuje „sochařská dílna" inspirovaná alegorickými sochami Matyáše Bernarda Brauna, ve které si žáci vytvoří vlastní sochařskou kompozici v čestném dvoře.

Vzdělávací program je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky v předmětech matematika, vlastivěda, dějepis a občanská výchova ve 4. – 7. třídách ZŠ. Při programu přiblížíme historii národní kulturní památky Veltrusy. Zaměříme se na historii zámeckých zahrad a jednoho z nejstarších přírodně krajinářských parků v Evropě, který byl koncipován ve stylu tzv. okrasného statku. Žáci se seznámí s některými principy kompozice barokních zahrad a přírodně krajinářských parků, zahrají si dramatickou hru pro pochopení kompozice zahrady, vyslechnou si výklad ke kompozici parku a na závěr si ve skupinách vytvoří návrh vlastní zahrady a parku. Návrhy jsou prezentovány ostatním spolužákům.

Klíčová slova:

zámek Veltrusy, zahradní a krajinná architektura, barokní zahrada, přírodně-krajinářský park, kompozice zahrad a parků, matematika v zahradě

Místo a realizace:

zámek Veltrusy, čestný dvůr, přírodně krajinářský park
 

Celková doba realizace:

120 minut

Popis projektu:

Kontext:

Program navazuje na téma „zahrady a parky“ z programových témat projektu Schola naturalis – revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině. Při přípravě programů jsme spolupracovali s kastelánem zámku Veltrusy PhDr. Pavlem Eclerem, který má dlouholeté pedagogické zkušenosti. 

Východiska a hlavní cíle:

Hlavní cíl programu je utváření a prohlubování vztahu k domovu, k místu, kde děti žijí, k městu, ke krajině, k památce. Dalšími cíli je rozlišení kompozice architektonické zahrady a přírodně krajinářského parku, upevňování spolupráce ve třídě a rozvoj kreativity žáka.

Cílová skupina:

žáci 4. - 7. ročníků ZŠ, doporučujeme max. 25 účastníků

Obsah a průběh programu:

Program zahajujeme úvodním výkladem k historii zámku Veltrusy a historií zahrad a parků obecně. V okolí zámku se přímo v zahradách (minulých či současných) seznámíme s kompozičními principy barokních zahrad, zopakujeme si pojmy z matematiky (např. osová souměrnost, symetrie nebo lineární perspektiva) a nakonec vytvoříme vlastní sochařskou kompozici dle inspirace sochami M. B. Brauna v čestném dvoře u hlavní zámecké budovy. 

Následuje procházka přírodně krajinářským parkem s výkladem a průběžnými debatami. Při výkladu se zaměřujeme na kompoziční principy přírodně krajinářských parků, seznamujeme se s okolní krajinou (jezírkem a potokem v parku, drobnou architekturou, daňčí oborou, průhledy...), novými pojmy (např. ha-ha příkop, okrasný statek) a po procházce se vracíme zpět do zámku. Rozšířenou prohlídku parku lze absolvovat rovněž na kole. 

Závěrečná část programu je věnována výtvarné tvorbě. Účastníci na papírový půdorys z výtvarného materiálu vytvoří podobu architektonické (barokní) zahrady a přírodně krajinářského parku. Vzniklé práce jsou společným dílem menších skupin či celé školní třídy. Návrhy zahrad a parků žáci popíší a zároveň jejich práce slouží lektorovi jako závěrečný test, který ověřuje naplnění cílů programu. Program ukončujeme společnou reflexí a jeho zhodnocením. 

Výsledky aktivit:

obrazový test (pomocí výtvarného materiálu, např. barevných kamenů, luštěnin, přírodnin atd., ztvárnit alespoň jeden prvek barokní zahrady nebo jeden prvek přírodně-krajinářského parku, popsat své dílo), krátký písemný zpětnovazební dotazník, ústní zpětná vazba, fotodokumentace, popř. audionahrávky 

Zdroje:

HENDRYCH, J., Tvorba krajiny a zahrad: historické zahrady, parky a krajina jako významné prvky kulturní krajiny,  Praha 2005.

HURYCH, V., Tvorba zeleně (Sadovnictví – krajinářství), Mělník 2011. 

Pomůcky, materiál:

výtvarný materiál (barevné kamínky, luštěniny, přírodniny atd.), papírové krabičky, miniaturní stromy a keře, papíry, psací potřeby 

Fotogalerie projektu:

Zámek Veltrusy, Zahrady a parky Zámek Veltrusy, Zahrady a parky Zámek Veltrusy, Zahrady a parky