Navrhni si zahradu školní skupina (ikonka)

Autor:

Bc. Anna Svobodová, Národní památkový ústav, Edukační centrum ve Veltrusech 

Spolupráce:

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 

Anotace:

Vnímání barokní atmosféry v sala terreně Ledeburské zahrady pod freskami s dramatickými motivy a dramatickou hrou na téma výbuch sopky Vesuv a zničení Pompejí si mohou žáci základních škol v Zahradách pod Pražským hradem vyzkoušet a zahrát. Program je zaměřen na kompozici barokní zahrady a její výtvarné zpracování.  

Klíčová slova:

Zahrady pod Pražským hradem, barokní zahrada, sala terrena, matematika v zahradě 

Místo a realizace:

Ledeburská zahrada, Zahrady pod Pražským hradem

Celková doba realizace:

90 - 120 minut

Popis projektu:

Kontext:

Program vychází z podnětů na zámku Veltrusy. V Zahradách pod Pražským hradem se již konaly některé edukační aktivity pod vedením PhDr. Hany Řezníčkové z Národního památkového ústavu. V roce 2014 byla navázána spolupráce s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze, které sídlí v sousedství Ledeburské zahrady. 

Východiska a hlavní cíle:

Hlavní cíle programu jsou utváření a prohlubování vztahu k domovu, k místu, kde děti žijí, k městu, ke krajině a k památce, seznámení s barokním slohem a architekturou barokních zahrad, upevňování spolupráce ve třídě a rozvoj kreativity žáka.

Cílová skupina:

žáci 4. - 7. ročníku základních škol, doporučujeme max. 25 dětí 

Obsah a průběh programu:

Program zahajujeme úvodním výkladem k historii Palácových zahrad pod Pražským hradem a historií zahrad a parků obecně. Seznámíme se s kompozičními principy barokních zahrad, zopakujeme si pojmy z matematiky (např. osová souměrnost, symetrie nebo lineární perspektiva) a nakonec v Ledeburské zahradě vytvoříme vlastní sochařskou kompozici v ladění příběhu výbuch sopky Vesuv a zničení Pompejí, který nalezneme na fresce v sala terreně. 

Na závěr se věnujeme výtvarnému zpracování zahrady. Účastníci pomocí papírového půdorysu a různorodých materiálů vytvoří podobu architektonické (barokní) zahrady. Práce jsou společným dílem menších skupin či celé školní třídy. Žáci své návrhy zahrady popíší a zároveň návrhy slouží lektorovi jako závěrečný test, který ověřuje naplnění cílů programu. Program ukončujeme společnou reflexí a jeho zhodnocením. 

Výsledky aktivit:

obrazový test, sochařská kompozice a její popis, krátký písemný zpětnovazební dotazník, ústní zpětná vazba, fotodokumentace, popř. audionahrávky

Zdroje:

HENDRYCH, J., Tvorba krajiny a zahrad: historické zahrady, parky a krajina jako významné prvky kulturní krajiny, Praha 2005.

HURYCH, V., Tvorba zeleně (Sadovnictví – krajinářství). Mělník 2011. 

 

 

Pomůcky, materiál:

výtvarný materiál (barevné kamínky, luštěniny, přírodniny atd.), papírové krabičky, miniaturní stromy a keře, papíry, psací potřeby, popř. tematická hudba (reprodukovaná)

Fotogalerie projektu:

Zahrady pod Pražským hradem, Navrhni si zahradu