Skleníky dotykem bez bariér (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži
Ing. Hana Poková, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži
Mgr. Lenka Psotová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži

Spolupráce:

Ing. Lenka Křesadlová, PhD., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži

Anotace:

Poznávání Velkého a Studeného skleníku Květné zahrady u příležitosti výstavy kamélií. Nevidomým a slabozrakým návštěvníkům je památka UNESCO zprostředkovávána skrze odborný výklad, haptické poznávání a další smyslové aktivity.

Klíčová slova:

Květná zahrada, Velký skleník, Studený skleník, kamélie, sklo, citrusy, myrta, rozmarýn, fíkovník, narcis, hyacint, lemovka, čich, sluch, hmat

Místo a realizace:

Květná zahrada v Kroměříži - Velký a Studený skleník

Celková doba realizace:

4. únor – 11. březen 2015 – příprava programu
12. března 2015 – pilotní realizace programu
13. března 2015 – vyhodnocení a zapracování připomínek
23., 24., 27. a 29. března 2015 repríza programu
duben 2015 - vyhodnocení programu, publicita

Popis projektu:

Kontext:

Pracovníci Národního památkového ústavu již v Květné zahradě a v Arcibiskupském zámku v Kroměříži realizovali prohlídky zahrady přizpůsobené vzdělávacím potřebám nevidomých a slabozrakých. V roce 2014 to byla například prohlídka Rotundy Květné zahrady u příležitosti výstavy kamélií. Byla navázána dlouhodobá spolupráce s organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS).

Východiska a hlavní cíle:

Výše uvedené zkušenosti byly zúročeny při přípravě programu pro skleníky Květné zahrady v období, kdy je zde pořádána výstava kamélií a jarních cibulovin.

Hlavním cílem projektu je zprostředkovat nevidomým a slabozrakým návštěvníkům skleníky Květné zahrady, jejich funkci a charakter, dále pak vybrané zde zimované rostliny, zejména pak kamélie, doplněné uměleckými artefakty ze skla.     

Cílová skupina:

nevidomí a slabozrací

Obsah a průběh programu:

Přivítání v Čestném dvoře Květné zahrady a přesun do palmového skleníku, lektoři se krátce představí:
- komentář ke klimatu ve skleníku (teplota jen tak vysoká, aby rostliny nezmrzly) 
- vyprávění o historii skleníku a popisný výklad 
- vyprávění o kaméliích s jejich prezentací (dotyk květů a listů, u jednoho druhu také vnímání vůně)
- dotyk kmene palmy zasazené do země
- dotyk konstrukce skleníku (litinový polopilíř)

- prezentace fasády skleníku za pomoci linorytu
- představení tématu letošní výstavy Kamélie a sklo, dotyk vybraných skleněných exponátů 

Přesun do Velkého skleníku – jeho levé části s expozicí citrusů:
- povídání o skleníku – popisný výklad + historie
- citrusy – výklad, zkoumání struktury sudu, rostlin, plodů, přivonění
- mytologie cspojená s citrusy (zahrada Hesperidek)


Přesun do expozice rostlin v pravé části skleníku a prezentace vybraných rostlin:
- ohmatání palmového dřeva 
- vavřín – hmat, čich, mytologie
- rozmarýn – hmat, čich, mytologie  
- myrta – hmat, čich, mytologie 
- příběh lemovky a její haptické vnímání: prezentace repliky lemovky vytvořené podle originálu nalezeného v zahradnictví 
- prezentace největší rostliny - magnolie (hmat – škopek + popisný výklad)
- cibuloviny – hyacint, narcis - výklad, haptické a čichové vnímání


Závěrečné posezení při čaji:

- kamélie je „sestra čaje“  (teplý čaj je připraven v zadní části expozice, kde jsou instalovány dobové lavičky)
- poslech dobové hudby
- zakončení prohlídky, prostor pro dotazy

Pomůcky, materiál:

lemovka, hudební přehrávač s klasickou hudbou, šálky, uvařený černý a zelený čaj, linoryt fasády Studeného skleníku

Skleník dotykem

Výklad o kaméliích ve skleníku Kamélie dotykem Citrus dotykem Haptické poznávání palmy Prezentace lemovky Šálek čaje ve skleníku Linoryt fasády skleníku Vnímání vůně kamélie Vůně květu citrusu

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Programy pro nevidomé v kroměřížských památkách se dočkaly mezi nevidomými a slabozrakými takového ohlasu, že se na prohlídku kamélií přihlásili nejen pozvaní z Kroměřížska, nýbrž také ze Zlínska, Vsetínska, Prostějovska a Olomoucka. Aby byl zachován návštěvnický komfort, lektoři se s doprovázejícími osobami dohodli, že na každou z prohlídek přijde maximálně dvanáct osob, a z tohoto důvodu byly některé skupinky z téhož místa pozvány v různých termínech a rozděleny na polovinu.

Ve skupinkách vždy převažovali slabozrací nad nevidomými, při programu tedy bylo možné věnovat zvláštní péči zcela nevidomým. Při výkladu a vedení aktivit se lektoři střídali z důvodů pestrosti výkladu a s ohledem na odbornost ve vztahu k tématům.

Následující text shrnuje zejména zkušenosti z první realizované prohlídky:

Při vstupu do Studeného skleníku s výstavou kamélií účastníci programu velmi pozitivně reagovali na změnu teploty a vlhkosti, zvuk zurčícího vodotrysku. Zaujal je výklad o kaméliích, rovněž tak možnost dotýkat se jich a u některých druhů také možnost přivonět si. Líbily se jim rovněž prezentované sklářské výrobky, které opět mohli vnímat dotykem. Další příležitosti k haptickému poznávání prostředí se soustředily na architekturu skleníku, konkrétně na litinový pilastr. Při reprízách programu byl připraven haptický model části fasády skleníku vytvořený z linorytu.

Při přechodu mezi skleníky se návštěvníci zastavili u haptického modelu Květné zahrady. Došlo zde k humorné situaci. Nevidomý muž četl popisky k plánu v Braillově písmu a zjistil, že je zde několik chyb v diakritice (například Králicí kopec). Model totiž vyráběla německá firma. Lektoři jej proto vyzvali, aby na diktafon nahlas přečetl všechna hesla, aby mohlo dojít v budoucnu k nápravě.    

Ve Velkém skleníku mohli nevidomí a slabozrací obdivovat citrusy, a to skrze vůni květů, dotýkání se plodů a rostlin. Velký ohlas mělo dotýkání se kmene palmy s chlupatou strukturou vláken. Frekventanti programu oceňovali vůni myrty a rozmarýnu a zaujaly je rovněž vyprávěné mýty pojící se k rostlinám. Pozitivně reagovali také na humornou prezentaci vavřínu prezentovaného jako zakletou vílu, která se přidává do guláše. Jedna z účastnic programu se podělila o svoji zkušenost z návštěvy Chorvatska. Podle ní teprve tři roky uchovávané bobkové listy jsou použitelné ke kořenění jídla.  

Někteří účastníci programu se projevili jako velcí znalci pěstovaných rostlin a kladli lektorům otázky poučeného pěstitele. Bylo proto namístě, že se programu účastnila zahradnice, která vystudovala odbornou školu v Lednici.    

Zájmu nevidomých se dále těšila lemovka a zaujal je i výklad o funkci a režimu skleníku. Vyvrcholením programu bylo posezení u čaje – botanického bratra kamélií – přímo v expozici subtropických rostlin na dobových lavičkách. Kromě vůně čaje se skleníkem linula také vůně hyacintů a narcisů ze záhonu. Lektorka představila strategii cibulovin (rychle vykvést a do cibulky naakumulovat energii pro přežití v horkých měsících). Ve velmi přátelské atmosféře bylo možné bilancovat program. Lektor vyjádřil přání, aby se setkání v kroměřížských sklenících stalo pro jeho účastníky stejným zdrojem energie, jako jarní slunce a vláha pro jarní cibuloviny. Účastníci programu následně vyjadřovali velkou spokojenost a v radostné atmosféře opouštěli Květnou zahradu.

Ohlasy účastníků:

V reakci na návštěvu skleníků vytvořil pan Alois Macourek článek, který je zde citován s mírným zkrácením:

Květná zahrada Kroměříž – Výstava Kamélií

Za květem, co nevoní?   Možná trochu hádanka, cože by to mohl být za zajímavý květ? Nebudu dlouho napínat a přistoupím raději k samotnému vyprávění.

Byl pátek, 13. 3. 2015 a počasí příliš neslibovalo mnoho dobrého. Nic nedokazovalo blízkost příchodu jara. I přesto se našla hrstka zájemců, zrakově postižených členů SONS Prostějov, jež tato skutečnost neodradila a nechala se autobusem dovézt až do Kroměříže. Co bylo důvodem této cesty již brzy článek prozradí.

V Květné zahradě Kroměříž v době, kdy ještě příroda užívá nějakou dobu zimního spánku, se ve skleníku probudily nádherné květy Kamélie. Právě ony se přičinily o zajímavou návštěvu a komentovanou prohlídku, na niž se s očekáváním zajímavých informací a vůbec pěkně prožitého dopoledne naše skupinka vypravila do výše jmenovaného města.

Už po vstupu do průjezdu, vedoucího k zahradě, nás čekalo milé uvítání od pana Petra Hudce a jeho dvou kolegyněk, paní Hany Pokové a Lenky Psotové. Ujištění, že jsme očekáváni nás velmi potěšilo.

Nastal přesun do nově zřízeného návštěvnického centra. Všem přišel vhod, neboť nám poskytl možnost se trochu ohřát. Pak následovalo úvodní slovo a seznámení se skutečností, že naši skupinku budou provázet všichni tři, již jmenovaní průvodci. Díky tomu mělo povídání zajímavý a pestrý průběh.  

Ti, jimž to zrak dovolil, se mohli při výkladu kochat krásou barev, tvarů a vůní. Ale i ti hůře vidící či dokonce nevidomí si přišli na své. Ochota průvodců vše přiblížit měla za důsledek i možnost si některé exponáty ohmatat, případně k nim i přivonět. Krásu celého prostředí dokreslovala jemná hudba a zvuk malé fontánky. Ve druhém skleníku nás mile překvapil i zpěv andulek.

Velmi příjemně čas utíkal a nám byly podávány další a další zajímavosti o Kaméliích, ale též o citrusech a jiných podivuhodných rostlinách. Během výkladu jsme se chvílemi přemísťovali i do doby starověkého Řecka. To tehdy, když jsme poslouchali nějakou zajímavou pověst související s některou květinou či keřem. Jak krásně se poslouchalo a vnímalo opium onoho prostoru, plného živé krásy. Prohlídka se blížila ke svému konci a přišlo milé překvapení. Jelikož je příbuzným Kamélie čajovník, stal se závěr menším občerstvením v podobě teplého a voňavého čaje. Usazeni na stylových lavičkách a za poslechu podmanivé hudby jsme s radostí a v příjemné pohodě popíjeli doušky tohoto, s láskou pro nás připraveného nápoje.

Čas však utekl a nezbylo, než se rozloučit. Plní dojmů z exposice, ale také z milého a vstřícného přístupu našich průvodců, jsme se vydali zpět na zastávku autobusu, abychom se navrátili domů.

Ještě dlouho v nás přetrvají okamžiky, naplněné barvami květů, jejichž vůně není příliš výrazná, ba dokonce skoro žádná, a mají tak něžné, možná až trochu panské jméno - Kamélie.

Mnohokrát děkujeme, za úžasný prožitek, který v našich myslích a srdcích bude ještě dlouho hřát.

Doporučení pro další realizace:

Při objednávání programů spolupracovat s organizací SONS, která má své pobočky v jednotlivých okresech.