Zahrada nevídaná bez bariér (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži

Spolupráce:

Občanské sdružení Vodicí pes, O.S.

Anotace:

Prohlídka Květné zahrady s nevidomými, při které jsou zohledněny jejich potřeby včetně doprovodu psů. Při programu jsou kromě popisného výkladu zařazeny haptické příležitosti vnímání, dále prostor pro vnímání zahrady skrze sluch, čich a chuť. 

Klíčová slova:

Květná zahrada v Kroměříži, pravidelná zahrada, nevidomí s vodicími psy, sluch, hmat, čich, chuť

Místo a realizace:

Květná zahrada v Kroměříži

Celková doba realizace:

srpen – ½ září 2014 – příprava programu
13. 9. 2014 - realizace programu
září 2014 - zhodnocení
- návštěvnická sezona 2015 - reprízy programu s dalšími skupinami nevidomých

Popis projektu:

Kontext:

V kroměřížských památkách UNESCO byly opakovaně uspořádány programy pro nevidomé a slabozraké, konkrétně v Rotundě Květné zahrady, u příležitosti výstavy kamélií a v zámecké sale terreně. Zvolené památky byly vždy prezentovány s využitím smyslů sluchu, hmatu, čichu a chuti. Byla navázána úzká spolupráce s kroměřížskou pobočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Ve skupinách, které programy absolvovaly, byly vždy v převážné většině slabozrací.

Východiska a hlavní cíle:

Na nabyté zkušenosti bylo navázáno v rámci přípravy a realizace programu pro skupinu nevidomých s vodícími psy, který byl zaměřen na prezentaci celku Květné zahrady.

Hlavním cílem projektu je účinně, se zohledněním jejich specifických potřeb, zprostředkovat nevidomým Květnou zahradu.

Cílová skupina:

nevidomí s vodicími psy

Obsah a průběh programu:

Přivítání v Čestném dvoře:

- navázání prvotního kontaktu

Přesun do Holandské zahrady:

- poslech Neptunovy fontány, výklad o historii a charakteru zahrady

- přivonění k vybraným rostlinám

- chůze po trávníku tzv. Edukační zahradou směrem k Pomerančové zahradě

- výklad o citrusech, vnímání dotykem

Přesun do kolonády

- zde skládání plánu Květné zahrady za pomoci čtverce papíru - postupné skládání umožňuje nevidomým učinit si představu o charakteru květnice Květné zahrady, cestní síti a dominantách.

Přesun do Rotundy:

- zde realizace aktivity Vodní hudba za pomoci kalimb a dešťových holí - navrácení zvuku tekoucí vody do prostoru, který byl zbudován jako vodní pavilon

- haptické vnímání modelů štukové výzdoby

- haptické vnímání autentické výzdoby v rámci prohlídky stavby, zejména kamínkových mozaik

Přesun do štěpnice zahrady ke Králičímu kopci:

- ochutnávka jablek vypěstovaných v záložní zahradě

- společné fotografování u sochy Diany se psem

- shrnutí získaných informací o zahradě u haptického plánu zahrady v Čestném dvoře

- rozloučení se  

Výsledky aktivit:

poskládané haptické plánky květnice Květné zahrady

Pomůcky, materiál:

dešťové hole, kalimby, papíry čtvercového formátu, jablka (hrozny), talíř, model štukové výzdoby, haptický půdorys Rotundy, haptický model Květné zahrady

Zahrada nevídaná

Nevidomí s vodicími psy v Květné zahradě Vodní hudba Rotunda dotykem Haptické vnímání modelů štukové výzdoby Skládání plánku Květné zahrady Vůně zahrady Habrové zelené stěny dotykem Jablíčka ve štěpnici Společné foto u sochy Diany se psem

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Programu v zahradě se zúčastnilo 22 osob, z nichž bylo 11 nevidomých, doprovázených vodícími psy. Další účastníci byli pořadatelé kurzu a doprovázející osoby.

Není bez zajímavosti, že na rytinách s historickými zobrazeními Květné zahrady se dobová společnost pohybuje areálem Libosadu v doprovodu psů. V současnosti je nicméně pohyb psů po zahradě zakázán. V případě nevidomých s vodicími psy bylo ovšem namístě udělat výjimku. Návratem čtvernohých přátel člověka do zahrady tak bylo navráceno něco z původní atmosféry místa, byť je namístě, že k tomu takto nelze přistoupit paušálně s ohledem na ochranu památky.

Jak zprostředkovat zahradu nevidomým, když nám o její kráse vypovídá nejvíce právě zrak? Je to především vytváření příležitostí dotýkat se toho, co zahradu utváří: kontakt se zelenými stěnami, živými poty, květinami, sochami.

S geometrickým čtvercovým charakterem květnice Květné zahrady se mohli nevidomí seznámit prostřednictvím skládání čtverce papíru. Získali tak vlastní haptický plán této části zahrady s vyznačenými cestními sítěmi. Druhou část zahrady – štěpnici – mohli poznat skrze ochutnávání jablek vypěstovaných v záložním zahradnictví. Nově obnovená Holandská zahrada zase přinesla příležitost ke vnímání vůní zde rostoucích bylinek i poslechu vody prýštící z Neptunovy fontány. Do Rotundy – kdysi vodního pavilonu – zase nevidomí navrátili zvuk tekoucí vody prostřednictvím hry na hudební nástroje. Hapticky zde vnímali výzdobu umělých jeskyní i místností, vyzdobených kamínkovými mozaikami. Se štukovou výzdobou se seznámili prostřednictvím připravených modelů. Svoji prohlídku zakončila skupina u Králičího kopce - a o dokonalém výcviku psů svědčí skutečnost, že ani jeden z pobíhajících králíků neutrpěl újmu. Díky těmto podnětům, doplněných samozřejmě výkladem lektora, odcházeli nevidomí návštěvníci obohaceni pobytem v zahradě, jejíž krásu mohli zakusit.

Ohlasy účastníků:

Nevidomým i doprovázejícím osobám se program velmi líbil. Například na poskládaný plánek zahrady reagovala jedna žena slovy: "To ukážu doma". Plánek dokonce hodnotili výše než nákladě vytvořený haptický model zahrady při vstupu do zahrady. 

 

Doporučení pro další realizace:

Při reprízách programu byla zařazena ochutnávka hroznů (při vysázené vinici). Byla spojena s odpočinkem, respektive setrváním v zahradě na připravených lavičkách jako další zůsob vnímání zahrady - setrvání v ní, nikoliv pouze procházení.

Dále byla zařazena hra v kuželky - nevidomí házeli koulí ve směru, odkud k nim přicházel hlas lektora, který stál za postavenými kuželkami.

Při zařazování aktivizačních způsobů vnímání zahrady je třeba respektovat, pokud nevidomí chtějí vnímat zahradu soukromně, intimněji.