Buchlovská spirála veřejnost (ikonka)odborná veřejnost (ikonka)

Autor:

Radim Vrla, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži
Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži
Mgr. Jan Štětina, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži
 

Spolupráce:

Ing. Rostislav Jošek, Národní památkový ústav, kastelán Státního hradu Buchlov
Ing. Dagmar Michoinová, PhD, Národní památkový ústav, Generální ředitelství, Technologická laboratoř péče o historické materiály 
Ing. Gabriela Setunská, Národní památkový ústav, Generální ředitelství, Technologická laboratoř péče o historické materiály

Anotace:

Prohlídka hradu Buchlova zaměřená na stavební historii objektu zpřístupňující návštěvníkům hradní parkán.
Nová, výběrová prohlídková trasa se zaměřuje na postupný stavební vývoj hradu s těžištěm ve středověku. Opírá se přitom o aktuální stav poznání. Návštěvníkům je prezentována především vnější podoba hradu a to z míst, která byla doposud veřejnosti nepřístupná. Na základě stavebních spar, zbytků omítek, otisků zaniklých konstrukcí apod., se návštěvník vydá po stopách práce dávných stavebních hutí, ale i požárů a dobyvatel hradu. Výklad je doplněn kresebnými rekonstrukcemi dřívějších podob hradu z konkrétního místa pohledu.
Nová prohlídková trasa je směřována zčásti i do interiéru a to do nejhodnotnějších středověkých prostor hradu. Prohlídková trasa je ukončena na vyhlídkové terase, ze které je možné přehlédnout celý komplex hradu i významné památky v okolí.

Klíčová slova:

hrad Buchlov, parkán, stavební vývoj hradu, středověk, novověk

Místo a realizace:

Hrad Buchlov

Celková doba realizace:

 • 25. dubna 2014 - seznámení se s technologickými prohlídkami na hradě Bečov nad Teplou v rámci exkurze NPÚ Kroměříž
  21. května 2014 – prohlídka hradu Buchlova za účasti pracovnic technologické laboratoře NPÚ ÚP Praha D. Michoinové a G. Setunské za účelem zjištění možností
  červenec 2014 – září 2014 - tvorba itineráře a scénáře prohlídky na Buchlově
  září 2014 – duben 2015 – tvorba tiskového materiálu
  25. dubna 2015 – pilotní prohlídka
  Od roku 2015 je program ve stanovených termínech nabízen všem návštěvníkům hradu Buchlova.

   

Popis projektu:

Kontext:

Hrad Buchlov je v širším prostoru jihovýchodní Moravy vnímán jako jeden z viditelných symbolů historie a kulturní sounáležitosti obyvatel. Jeho návštěvníci jej dosud mohli poznávat v rámci prohlídkové trasy, která je zaměřena především na prezentaci historie hradu a jeho bohatého mobiliáře. Stavební vývoj hradu v jejím rámci není rozsáhleji prezentován. To se v loňském roce změnilo díky vytvoření speciální prohlídkové trasy zaměřené právě na tuto problematiku.

V roce 2011 provedlo oddělní EDI NPÚ ÚOP v Kroměříži operativní průzkum a dokumentaci severního traktu jádra hradu Buchlova. Zprvu dílčí průzkum se v průběhu prací rozrostl do většího rozsahu, který pak v závěru přinesl některé zcela nové poznatky, umožňující nový pohled na stavební dějiny tohoto významného moravského hradu v období 13. – 15. století. Tyto průzkumné práce byly prováděny v úzké spolupráci se správou hradu Buchlova.

Východiska a hlavní cíle:

Na základě těchto zkušeností byla spolu se správou hradu hledána cesta k tomu, aby mohli být s novými poznatky, zařazenými do širšího rámce historie hradu, seznámeni i početní návštěvníci národní kulturní památky samotné. V této souvislosti byla navázána spolupráce s kolegy z Národního památkového ústavu, kteří se věnují edukaci na památkách v rámci vědecko-výzkumného úkolu NAKI. Do problematiky prezentace hradu tak bylo vneseno zřetelněji pedagogické hledisko. Cennou zkušeností zde byla návštěva Státního hradu a zámku hradu Bečov nad Teplou, kde se pozoruhodnými způsoby věnují prezentaci stavebního vývoje hradu.   

Po zvážení různých způsobů prezentace byla jako nejvhodnější zvolena nová, speciální, prohlídková trasa. Ta byla pečlivě vybírána s ohledem na vizuální možnost prezentace zajímavých indicií, poukazujících na provedení významných, středověkých stavebních úprav. Jedná se především o spáry, odlišné struktury zdiv, formování jejich líců, povrchové úpravy, architektonické detaily apod. Cílem projektu byla snaha o zapojení návštěvníka přímo do hledání a interpretace takovýchto detailů.

Hlavním cílem projektu je tedy vytvoření edukačního programu seznamujícího návštěvníky hradu Buchlova s jeho stavební historií.

 

Cílová skupina:

laická a odborná veřejnost

Obsah a průběh programu:

Návštěvníci prohlídky se mají možnost podívat k severní fasádě hradního jádra, která je dnes zbavena převážné části historických, povrchových úprav a struktury zdiv jsou zde velmi dobře čitelné. Tuto část hradu je možno vidět pouze z prostoru úzkého parkánu, který byl veřejnosti dosud nepřístupný. I tato eventualita přispěla k atraktivitě nové trasy.

Další část trasy je vedena známými interiéry hradu, vybavenými gotickými klenbami. Jejich prezentace je však odlišná. Cílem je zde zprostředkování souvislosti mezi dochovanými, celistvě působícími, gotickými prostorami a stopami dramatického stavebního vývoje, čitelnými na vnějších fasádách. Závěr prohlídky je situován na vyhlídkové terase, umožňující rozhled po celém hradním areálu i širokém okolí, ve kterém jsou rozesety další hradní stavby. Půdorysný tvar nové trasy, „zavrtávající“ se spirálovitě do organizmu hradu, jí dal i název: „Buchlovská spirála“.

K atraktivitě programu přispívá zapojení vícer smyslů návštěvníka. Jsou mu nabídnuty příležitosti k dotýkání se autentické hmoty památky (zdivo) i archeologických nálezů. Při pilotním vyzkoušení programu připomenula původní funkci hradní kaple vůně páleného kadidla a zpěv chorálu.  

Měnící se podoba hradu v období 13. – 15. století, tak jak byla rekonstruována na základě výsledků uvedených výzkumů, je natolik fascinující, že kvůli jejímu přiblížení návštěvníkům byla připravena série obrázků, zachycujících možnou podobu určité partie hradu v různých časových obdobích. NPÚ ÚOP Kroměříž proto ve spolupráci se správou hradu zajistilo vydání publikace, která umožňuje lépe se během prohlídky orientovat a navracet se k poznatkům i po jejím skončení.

Zdroje:

VRLA, R., Poznámky ke stavebnímu vývoji severního traktu jádra hradu Buchlova, In Průzkumy památek II/2012, Praha 2012, str. 185-209.

VRLA, R., Buchlovská spirála, Kroměříž 2014.

Pomůcky, materiál:

publikace Buchlovská spirála, album kresebných rekonstrukcí historického vývoje hradu, archeologické nálezy z hradního parkánu, kadidlo, svíce, sirky

Buchlovská spirála

Prezentace severní fasády hradu Prezentace severní fasády hradu Obrazová rekonstrukce destrukce části zdiva Prezentace severní fasády hradu Prezentace archeologických nálezů Ve třetím hradním nádvoří Výklad v Rytířském sále Vůně kadidla jako připomenutí původní funkce prostoru zaniklé kaple Vůně kadidla jako připomenutí původní funkce prostoru zaniklé kaple