Rotování v Rotundě bez bariér (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži
Ing. Lenka Křesadlová PhD., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži

Spolupráce:

Kroměřížská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS)

Anotace:

Poznávání Rotundy Květné zahrady u příležitosti výstavy kamélií. Nevidomým a slabozrakým návštěvníkům je památka UNESCO zprostředkovávána skrze odborný výklad, haptické poznávání, hudební a smyslové aktivity.

Klíčová slova:

Květná zahrada, Rotunda, štuková výzdoba, kamínkové mozaiky, kamélie, grotta

Místo a realizace:

Rotunda Květné zahrady v Kroměříži

Celková doba realizace:

4. únor – 11. březen 2014 – příprava programu
12. března 2014 – realizace programu
12. března – 30. března 2014 - vyhodnocení programu, publicita  

Popis projektu:

Kontext:

Národní památkový ústav již v Květné zahradě realizoval z programu Podpora památky UNESCO projekt Prezentace památek zahradního umění znevýhodněným skupinám návštěvníků, v rámci něhož došlo k vytvoření funkčního systému audioprůvodce s naváděcím systémem pro zrakově postižené včetně haptického modelu Květné zahrady. V Květné zahradě byly dále realizovány prohlídky zahrady přizpůsobené skupinám zdravotně postižených spoluobčanů. V roce 2013 byly vyzkoušeny některé možnosti haptického poznávání Rotundy Květné zahrady v rámci programu pro zdravotně a mentálně postižené klienty DZP Kvasice, mezi nimiž byli i nevidomí. Dále byly v tomto roce z programu Podpora památky UNESCO (projekt Proměny – didaktické využití a prezentace památek zahradního umění Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži, památky UNESCO) vytvořeny repliky výřezů kamínkových mozaik a modelů štukové výzdoby s myšlenkou jejich využitelnosti jak pro vidoucí tak nevidomé návštěvníky památky. (Ani vidoucí se nemůže dotknout štukové výzdoby kopule a poznává ji z velkého odstupu).

Východiska a hlavní cíle:

Tento program byl vytvořen v souvislosti s objednávkou skupiny nevidomých a slabozrakých občanů z Jihomoravského a Zlínského kraje, kteří se rozhodli navštívit Rotundu Květné zahrady u příležitosti uspořádání výstavy kamélií v tomto prostoru.

Hlavním cílem programu je zprostředkovat nevidomým a slabozrakým návštěvníkům Rotundu Květné zahrady - charakter, krásu její výzdoby, kontext vzniku a umožnit jim poznávání krásy kamélií. 

 

Cílová skupina:

nevidomí a slabozrací

Obsah a průběh programu:

- přivítání před Rotundou - krátký výklad o Květné zahradě, kontextu vzniku Rotundy

- seznámení se se zahradou a Rotundou za pomoci haptického plánu zahrady a půdorysu Rotundy
- reprodukovaná barokní hudba 
- výklad o Rotundě
- centrální prostor – akcentování informace, že Rotunda byla postavena jako vodní pavilon, společné provozování „vodní hudby“
- poznávání kamélií – výklad, možnost dotýkání se květů, listů, vnímání vůně vonících druhů kamélií (polovina účastníků programu jde k dalším „stanovištím“ a ke kaméliím se vrací)
- kamélie je „sestra čaje“ – teplý čaj je připraven v kamínkové místnosti společně se symbolickou hostinou v podobě modelů štukové výzdoby, které mohou účastníci programu hapticky poznávat.  
- prohlídka grotty s haptickým poznáváním 
- haptická prohlídka jedné z kamínkových místností – dotyk výřezu kamínkové mozaiky, 

- Zakončení- rozloučení – možnost očisty rukou 

Zdroje:

SLOWÍK, J., Komunikace s lidmi s postižením, Praha 2010.

Pomůcky, materiál:

výřez kamínkové mozaiky, modely štukových plodů celky, modely štukových plodů jednotlivé, hudební nástroje, přírodniny tvořící výzdobu grott, opadlé květy kamélií, listy kamélií, termoska s čajem a hrníčky, nádoba s vodou a ručník/ubrousky na očištění rukou, cd přehrávač

Rotování v Rotundě

Haptické vnímání modelů štukové výzdoby Haptický půdorys Rotundy Vodní hudba evokující původní funkci Rotundy Vnímání květu kamélie dotykem a vůní Čajový dýchánek Haptické vnímání modelů štukové výzdoby Haptické poznávání autentické výzdoby Rotundy Haptický plán Květné zahrady Nevidomá žena vnímá dotykem sochu Neptuna

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Rotundu Květné zahrady navštívilo 12. 3. 2014 dvacet jedna účastníků programu, z nichž pouze čtyři byli úplně nevidomí, ostatní byli slabozrací nebo tvořili doprovod. Dva z účastníků měli výrazné pohybové omezení; jeden se pohyboval za pomoci chodítka, druhý byl zcela odkázán na invalidní vozík a pomoc doprovázejících osob.

Zcela nevidomí ocenili možnost seznámit se s dispozicí zahrady za pomoci haptické mapy a rovněž se svépomocně vytvořeným plastickým půdorysem Rotundy. Jestliže nevidomí poznávají způsobem od detailu k celku, bude vhodné zařadit haptické poznávání půdorysu teprve poté, co si celou památku projdou. Jeden z nevidomých si takto nadšeně ověřoval, kudy během prohlídky prošel. 

Stimulační zařazení hudební ukázky barokní hudby (Handel – Vodní hudba) se osvědčilo. Navazující aktivita – účastníky programu vytvářená „vodní hudba“ – měla velký ohlas, současně bylo možné pozorovat počáteční ostych či respekt hrát na kalimby. Bezproblémové byly dešťové hole pro snadnost hry.

Účastníci aktivity velmi pozorně poslouchali odborný výklad. Ocenili možnost dotýkat se kamélií a dokonce si jejich opadlé květy odnést. Někteří dokonce výklad doplňovali v místě, kde lektor dal prostor pro reakce či kladl otázky (humorná pře, zda brněnský jezuita Kamel, po němž byla rostlina pojmenována, byl Josef nebo Jiří – celým jménem se totiž jmenuje Jiří Josef Kamel). V chladném prostředí Rotundy ocenili účastníci programu nabídku teplého čaje podávaného v porcelánových hrníčcích. V naprosté většině dávali přednost zelenému čaji před černým. Jako vynikající se osvědčila možnost haptického poznávání štukových plodů, které brali nevidomí do rukou (spontánní humorná reakce nevidomého u kdoule: „Jé, tady je červík!“). Více než úzké chodby se ukázala jako vhodná pro prezentaci plodů centrála Rotundy.       

Ještě před zahájením programu kontaktoval lektory hlavní zahradník s dotazem, zda můžou jeho zaměstnanci realizovat pořezání padlého stromu v blízkosti Rotundy. Událost dokladuje dobrou spolupráci s personálem na osobní úrovni.

 Prohlídka Rotundy s nevidomými odstartovala řadu úspěšných akcí, které nabývají na propracovanosti.

Ohlasy účastníků:

„Když jsem byla malá, dotkla jsem se v Podzámecké zahradě ryby. Byla jsem za to velmi pokárána. Ani rodiče se mě nezastali. Teď jsem se mohla všeho dotýkat, moc se mně to líbilo.“ (vyjádření jedné z nevidomých účastnic programu)

„Ty lodičky (kování mříží s motivem loďky tvořící součást erbu arcibiskupa T. Kohna) dělal můj děda, který pracoval ve službách arcibiskupa. Já ho nepamatuju. Můžete mě u nich vyfotografovat?“ (jeden z účastníků programu, který si pak fotografii vyzvedl na vrátnici zámku)  

Doporučení pro další realizace:

- spolupráce s okresními pobočkami SONS při zajišťování programů

- pro rezentaci Rotundy byl vytvořen keramický haptický model půdorysu Rotundy