Technická památka známá neznámá, rodiče s dětmi

Autor:

Mgr. Květa Jordánová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Ostravě

Anotace:

Záměrem projektu je seznámit cílovou skupinu v autentickém prostředí průmyslového objektu s pojmem „technická památka“ a neformálně, prostřednictvím přímého kontaktu a bezprostředního zážitku, ji účastníkům projektu přiblížit. S pomocí názorných příkladů, edukačních nástrojů a zážitkové pedagogiky vede program k vysvětlení pojmů: kulturní památka, památkář, technika, uhlí, důl.
 

Klíčová slova:

technická památka, památkář, uhlí, důl, technika

Místo a realizace:

NKP Důl Michal

Celková doba realizace:

60-90 minut, součástí programu jsou výtvarné dílny, které je možné časově přizpůsobit požadavkům skupiny. Program byl realizován: květen 2013-září 2014.
 

Popis projektu:

Kontext:

Téma programu bylo zvoleno jako reakce na současnou pozici technických památek ve fondu kulturního dědictví. Pojem je laickou veřejností akceptovaný, ale v důsledku nepochopení významu technických památek a jejich hodnot (architektonická a výtvarná hodnota, technologický tok, doklad vývoje lidské činnosti atd.) dochází k ničení významných lokalit, ztrátám původního strojního zařízení, případně k necitlivým architektonickým konverzím. Jedním z východisek z této situace je postupná osvěta, zprostředkovaná například formou edukačních programů nejen pro dětské návštěvníky, ale i pro dospělou populaci.

Východiska a hlavní cíle:

Cílem programu je vysvětlit dětem pomocí edukačních nástrojů v autentickém prostředí průmyslového objektu, co je to kulturní památka (technického charakteru), jaké jsou její hodnoty a jaká je její funkce. Důraz je kladen na kontakt s autentickým prostředím, dedukci, mezigenerační komunikaci a spolupráci (rodiče s dětmi):

Východiska:

1) dítě ví, co je kulturní památka, uvědomuje si, že památka může být zámek, kostel, dům x důl, mlýn, stroj, nádraží x nehmotné dědictví 

2) na základě získaných poznatků o autentickém objektu (Důl Michal) umí definovat alespoň dvě hodnoty památky (historická, autenticita, umělecká hodnota atd.)

3) formuluje svůj vlastní „návrh“ na kulturní památku prostřednictvím výtvarného díla

Cílová skupina:

rodiče s dětmi: předškolní věk, mladší i starší školní věk (aktivity lze volit dle vyspělosti skupiny)

Obsah a průběh programu:

Program je rozdělen na tři dílčí části:1) úvod 2) ústřední část 3) závěr

1) úvod

místo realizace: návštěvnické centrum, nádvoří (v případě nepříznivého počasí eduk. místnost)

Děti si vyzvednou v pokladně batůžky a přesunou se na předem nachystané židličky na nádvoří. Tam se jim představí lektor, uvítá je a vysvětlí, co je tématem programu. Během představování klade otázky:

1) Otázka – co je to kulturní památka?

2) Kdo je to památkář?

2) Co je to technická památka?

3) K čemu je potřebujeme? Proč se staráme o památky?

4) Může být i důl památkou a proč?

5) Co je to technika?

 

2) ústřední část

místo realizace: areál dolu, strojovna

Úvod aktivity: Lektor si chce s dětmi povídat o tom, co je to kulturní památka. Děti určitě ví, že taková památka může být např. zámek, hrad, kostel, ale jsou i památky, které nejsou tak krásné, opravené nebo známé, např. kniha, stroj, továrna, a přesto jsou památkami (lektor ukazuje fotografie, děti fotky pojmenovávají). Jak poznáme, co může být památka a co ne? "Všichni si zkusí dlaní zakrýt oči a přenést se v mysli domů, do pokojíčku a do postýlky. Právě jsme se probudili. Jsou prázdniny, ráno nemusíme do školky ani do školy a venku krásně svítí sluníčko. Oči necháme zavřené, jen z nich sundáme ruce, protože se musíme protáhnout! Protahujeme se, a až budeme protažení, v duchu si představíme, jak jdeme do kuchyně a na stole už stojí náš oblíbený hrníček, ze kterého ráno pijeme. Vidíte ho všichni? … pomalinku otevřeme oči. Viděli jste všichni hrníček? Tak si ten Váš hrníček zkusíme namalovat a trošku nad ním popřemýšlet."

Rodiče s dětmi sesazení do kruhu dostanou za úkol nakreslit, každý z dvojice sám za sebe, svůj „blízký“ hrníček. Poté, co si dvojice vzájemně hrníčky představí (včetně vysvětlení, proč nakreslili právě tento hrníček), následuje diskuze řízená lektorem, která vede k dešifrování hodnot památek a vysvětlení pojmu památka. Mezi otázkami lektora, které vedou k definování hodnot, se může objevit otázka:

Kdo nakreslil porcelánový hrníček s jedním uchem? (unikátní)

Kdo nakreslil hrníček, protože se mu líbí? (estetická hodnota)

Je s vaším hrníčkem spojena nějaká pozitivní vzpomínka? (historická hodnota)

Následně je skupinka přesunuta na další venkovní stanoviště, kde jsou v plenéru předpřipravena lamina fotografií technických památek, sakrálních staveb, movitých památek, atd. Děti dostanou za úkol rozběhnout se k laminům a jeden z obrázků přinést. Poté je jejich úkolem dešifrovat, co na obrázku vidí, zda může být znázorněná věc památkou či nikoliv, a pokud ano, zda se jedná o památku technickou...

Následuje práce s jednotlivými hodnotami památek, např.:

autenticita: Lektor před strojovnou dětem vysvětlí, že teď se podívají na zvláštní místo, které vypadá jak z dávných časů. Vypadá už spoustu let stejně. Je to, jako bychom našli stroj času. Navštívit takové místo je jako potkat dinosaura nebo něco ztraceného. Abychom si to mohli opravdu užít, musíme být úplně tiše a vnímat prostor všemi smysly. Proto si před vstupem do místnosti zavážeme oči a necháme se vést rodiči (případně naopak). Po sejmutí šátku následuje diskuze nad tím, co děti cítily, slyšely, nebo čeho si všimly po sejmutí šátku z očí.

typické x unikátní: Na připravené kresbě dolu jsou vymazány charakteristické znaky kamenouhelného dolu. Úkolem dvojic je rozejít se do areálu a chybějící části dolu dokreslit nebo naznačit podle reálné situace. Po ukončení aktivity lektor řízenou diskuzí objasní charakteristické znaky dolů.

estetická hodnota: Rodiče s dětmi si prohlídnou administartivní budovu dolu "kouzelnými dalekohledy" (roličky od kuchyňských utěrek obalené barevným papírem) a společně přemýšlejí, zda není na budově něco zvláštního (florální dekor, klášterní okna, štuky atd.)

- aktivity lze přidávat nebo ubírat dle vyspělosti skupiny

3) závěr

Lektor ukáže dětem různé druhy dolů a poukáže na to, že některé věci mají všechny doly na světě podobné – těžní věže, třídírny, brány, komíny… Zároveň dětem zadá úkol - postavit z předpřipravených materiálů svůj důl, který je památkou. V závěru programu děti představí ostatním svou práci a vysvětlí, proč je jejich důl památkou, čímž dojde k fixaci a reflexi probíraného. Děti si mohou svůj "důl" vyfotit, nalepit na připravené kartičky a spolu s rodiči si vyplnit evidenční kartu památky, do které zapíšou to, co při programu zjistily...

Výsledky aktivit:

výtvarné dílo, "evidenční karty" technických památek

Zdroje:

Kol. autorů, Moje první encyklopedie Larousse, Jak se co dělá, Praha 2011.

Kol. autorů, Jak věci fungují, Praha 2010.

MACLEODOVÁ, J., Jak bylo skoro všechno vynalezeno, Praha 2011.

WEIS, R., Co, jak, proč? Vynálezy, Plzeň 2007.

Pomůcky, materiál:

batohy s výbavou: portfolia s fotkami různých druhů památek, pastelky, pracovní listy, lepidla, nůžky, prázdné obaly od potravin, dále evidenční karty KP (Důl Michal), přenosné židličky, hrnek, trubky od papírových ubrousků obalené barevným papírem, historická plánová dokumentace, řez dolem, barevný papír, noviny, časopisy, lepidlo, tuš, špejle, motouz atd.

Fotogalerie projektu:

01-1.jpg                OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     01-8.jpg