Zlatokorunský orbis pictus rodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)veřejnost (ikonka)

Autor:

Mgr. Šárka Kosová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Českých Budějovicích, lektorka galerijních vzdělávacích programů, Galerie současného umění v Domě umění v Českých Budějovicích
Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Českých Budějovicích
Jan Bouček, správa kláštera Zlatá Koruna

Spolupráce:

Bc. Lenka Bardová - metodika pro pedagogy
Mgr. Lucie Boháčová - ilustrace
Tomáš Halama - grafik
Adéla Koudelná, SOkA v Č. Budějovicích, restaurátorka knih
Jiřina Halmlová, SOkA v Č. Budějovicích, restaurátorka knih
Mgr. Jindřich Špinar, Jihočeská vědecká knihovna, odd. rukopisů a starých tisků

Anotace:

Didaktický program Zlatokorunský orbis pictus seznamuje žáky a studenty s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře, s jejich znakovou řečí, povinnostmi a chodem kláštera. Žáci se učí vnímat architektonické detaily gotiky a baroka, dozvídají se o památných stromech, o pokroku v řemeslech a pěstování plodin, které cisterciáci v Čechách šířili.Seznamují se s jedinečným souborem didaktických nástěnných obrazů z 2. pol. 18. stol., které sloužily k názornému vyučování v tamní škole. Část výjevů vychází z díla J. A. Komenského Orbis Pictus.

Program se skládá ze dvou samostatných částí, prohlídky kláštera s pracovním listem a výtvarné dílny, která přináší možnost vyzkoušet si např. knihvazačství, psaní gotických iniciál husím brkem, výrobu pečetí, prohlédnout si model mlýna či skriptoria nebo si vybarvit rozetu, madonu či gotické okno.

Klíčová slova:

klášter, mnich, opat, ticho, modlitba, řehole, madona, gotika, rozeta, portál, lomený oblouk, rokaj, křížová chodba, Orbis pictus, zlatokorunská škola, řemesla

Místo a realizace:

Klášter Zlatá Koruna

Celková doba realizace:

Délka programu: 120 – 180 min (program včetně výtvarné dílny a 10 minutové přestávky).

Popis projektu:

Kontext:

V roce 2013 si klášter Zlatá Koruna připomínal výročí 750 let od svého založení. Při té příležitosti byl připraven nový didaktický program Zlatokorunský orbis pictus, který žáky seznamuje nejen s architektonickými prvky a chodem cisterciáckého kláštera, ale využívá rovněž potenciálu unikátního souboru nástěnných výukových obrazů z 2. pol. 18. stol., které se v klášteře nacházejí, a které sloužily k vyučování v tamní škole. Část výukových obrazů vychází z díla J. A. Komenského Orbis Pictus.

Didaktický program byl pilotně realizován v roce 2013. Od roku 2014 je součástí stálé programové nabídky kláštera Zlatá Koruna.

Východiska a hlavní cíle:

 • V autentickém prostředí středověkého kláštera seznámit žáky a studenty s významem a funkcí klášterů obecně.
 • Seznámit žáky s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře. Přivést žáky k úvaze nad rozdílným způsobem života v minulosti a dnes.
 • Prostřednictvím souboru didaktických nástěnných obrazů z 2. pol. 18. stol. přiblížit žákům názorné školní vyučování ve zlatokorunském klášteře a vývoj řemesel.
 • Naučit žáky vnímat architektonické detaily gotiky a baroka.
 • Prostřednictvím výtvarných dílen umožnit žákům vyzkoušet si knihvazačství, psaní husím brkem, předení na kolovratu či výrobu pečetí.
 • Motivovat žáky a pedagogy k rozvíjení tématu při vyučování ve škole (využití potenciálu pracovních listů).
 • Vzbudit u žáků zájem o historii, prohloubit znalosti regionu a vztah k památkám.

Cílová skupina:

 • MŠ + 1. a 2. třídy ZŠ
 • 3. - 4. třídy ZŠ
 • 5. - 6. třídy ZŠ
 • 7. - 9. třídy ZŠ
 • rodiny s dětmi
 • senioři (připraveno formou úpravy varianty programu pro SŠ, realizováno v září 2014)

Obsah a průběh programu:

Úvod

Na úvod jsou účastníci seznámeni s lokalitou, lektory a průběhem didaktického programu. Jsou motivováni k absolvování programu. Poté jim jsou rozdány podložky na psaní, tužky a pracovní listy.

Žáci pod vedením lektora putují klášterem podle jednoduché mapy (MŠ) nebo pracovního listu (ostatní cílové skupiny) do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie k obrazu Madony zlatokorunské. Cestou na jednotlivých zastaveních plní úkoly a dozvídají se zajímavosti o životě v klášteře. Učí se orientovat se v mapě, v prostorách kláštera. Úkoly na jednotlivých zastaveních jsou přizpůsobeny věkové kategorii účastníků.

1. zastavení: Památný strom

Žáci si poslechnou pověst o lípě kapucínce. Poté vyhledávají její typické listy ve tvaru mnišských kápí. Dozvídají se o významu pěstování morušovníků v klášteře. Učí se tak pozorně se dívat a analyzovat informace.

2. zastavení: Detaily gotické architektury (lomený oblouk, rozeta)

Žáci jsou seznámeni s typickými znaky gotické architektury, které pak nalézají v autentickém prostředí kláštera. Hledají a kreslí gotickou rosetu. Rozpoznávají a zakreslují motivy čtyř druhů listů ve výzdobě gotického portálu. Všímají si dalších detailů na gotickém portálu a zakreslují jejich umístění do pracovního listu. Fixují si tak typické znaky gotické architektury a seznamují se s badatelskou metodou.

3. zastavení: Sluneční hodiny

Jaký je rozdíl v „plynutí“ času v minulosti a dnes? Poté, co se žáci dozvědí základní informace o měření času a významu slunečních hodin se pokoušíme najít odpověď a uvědomit si jak je vnímání času relativní.

4. zastavení: Hovorna (Parlatorium) a křížová chodba

V hovorně se žáci seznamují s významem ticha v klášteře, se znakovou řečí cisterciáků. Pod vedením lektora se učí znaky pro chléb, sůl, pivo, krále, učitele, pro málo a hodně. Následně vstupují do křížové chodby, kde se pět minut pohybují v tichosti, beze slov. Čas odměřují přesýpací hodiny. V případě, že žáci mají potřebu si něco sdělit, používají znakovou řeč nebo se mohou vrátit zpět do hovorny, kde mezi sebou mniši směli hovořit. Prostřednictvím zážitkové metody si tak žáci uvědomují rozdíl ve sdělování podstatných a nepodstatných informací, uvědomují si význam mimiky. V křížové chodbě  po dobu těchto pěti minut vyhledávají a zakreslují rokaje, architektonické prvky doby rokoka. Fixují si tak zároveň typické architektonické znaky rokoka.

5. zastavení: Knihovna + první část obrazů Zlatokorunské školy (Portréty učenců a významných osobností)

Kláštery jsou zde prezentovány jako ohniska vzdělanosti. V knihovně jsou žáci motivováni k absolvování výtvarné dílny, kde se od restaurátorek knih dozvídají o výrobě knih a sami si vazbu knih vyzkouší. Na obrazech Zlatokorunské školy vyhledávají portréty známých  učenců, o  kterých se učí ve škole.

6. zastavení: Jídelna (refektář)

Co jedli mniši v minulosti, co jíme my dnes? Formou dialogu žáci vlastními slovy definují rozdíly ve stravování v minulosti a dnes.

7. zastavení: Obrazy Zlatokorunské školy (téma Orbis Pictus, katechismus)

Zde se žáci prostřednictvím výukových obrazů názorně seznamují se životem ve 2. pol. 18. stol., řemesly a významem vzdělání.

Nejprve si účastníci obrazy cca 2 -3 minuty soustředěně prohlížejí a snaží se zapamatovat co nejvíce „motivů“, které jsou na obrazech znázorněné. Poté se snaží je vyjmenovat – přizpůsobeno věkové kategorii účastníků.

MŠ: Zpěv + narativní pantomima (píseň „Řízni, řízni“ z pohádky Lotrando a Zubejda – řemeslo tesař, truhlář). O zpracování lnu se děti dozvídají nejen z obrazu, ale i na základě příběhu Krtek a kalhotky. Skládají puzzle s motivy obrazů Zlatokorunské školy.

Ostatní cílové skupiny: Žáci jsou rozděleni do cca pěti skupin. Každá se podrobněji seznamuje s jedním řemeslem. Porovnávají a řadí ve správném pořadí fáze řemesel (k dispozici mají obrazové materiály). Následně je představí svým spolužákům. Pracují jak s obrazovými materiály, tak s příslušnými texty z Komenského Orbis Pictus. Žáci SŠ zpracovávají kromě řemesel i téma katechismu - hříchy a ctnosti. Využíváme jak badatelskou metodu, tak narativní pantomimu – znaky pro jednotlivá řemesla.

8. zastavení: Kostel Nanabevzetí Panny Marie

Žáci v kostele hledají obraz Panny Marie Zlatokorunské. Seznamují se s obrazy svatých a jejich atributy. Kdo najde v kostele „svého“ patrona? Prostřednictvím výkladu a dialogu se žáci učí pozorně se kolem sebe dívat, vnímat originály obrazů, soch i autentického prostředí jednoho z největších kostelů v jižních Čechách.

9. zastavení: Výtvarné dílny

Ve výtvarné dílně, která má více „stanovišť“ si žáci mohou sami vyzkoušet některé z aktivit, o kterých se dozvídali v průběhu programu. Pomocí šablon gotického písma tvoří své iniciály, píší husím brkem a písmo zdobí barevnými tušemi a zlatými temperami. Vyzkouší si, jak se vázaly knihy na stavu na vazbu knih a sešijí si malý sešit. Vyrobí si pečeť s motivem Zlatokorunské rozety. Zájemci si mohou zkusit předení na kolovratu či se blíže seznámit s mlynářským řemeslem prostřednictvím dřevěného modelu mlýna. Žáci MŠ si vybarví rozetu, Madonu zlatokorunskou a vyrobí papírovou loutku mnicha na špejli.

Výsledky aktivit:

Výsledky aktivit:  Výsledky aktivit jsou vždy přizpůsobeny cílové skupině.

MŠ + 1. stupeň ZŠ – vyplněný pracovní list (část je určena k vyplnění v MŠ), složené puzzle s motivy řemesel z obrazů Zlatokorunské školy, papírová koruna zdobená zlatou barvou, vybarvené omalovánky (Madona zlatokorunská, zlatokorunská rozeta), obrázky krále – postava - obličej, loutka mnicha na špejli, vlastnoručně ušitý sešitek s razítkem zlatokorunského kláštera, pečeť s motivem zlatokorunské rozety.

2. stupeň ZŠ + SŠ - vyplněný pracovní list (část je určena k vyplnění ve škole), prezentace řemesel z obrazů Zlatokorunské školy, vybarvené obrázky (Madona zlatokorunská, zlatokorunská rozeta), vlastnoručně ušitý sešitek s razítkem zlatokorunského kláštera, pečeť s motivem zlatokorunské rozety.

Rodiny s dětmi - vyplněný pracovní list, složené puzzle s motivy řemesel z obrazů Zlatokorunské školy, papírová koruna zdobená zlatou barvou, vybarvené obrázky (Madona zlatokorunská, zlatokorunská rozeta), obrázky krále – postava - obličej, loutka mnicha na špejli, vlastnoručně ušitý sešitek s razítkem zlatokorunského kláštera, pečeť s motivem zlatokorunské rozety.

Senioři - vyplněný pracovní list, vlastnoručně ušitý sešitek s razítkem zlatokorunského kláštera, pečeť s motivem zlatokorunské rozety.

Zdroje:

BÍGL, Z., Dějiny v obrazech. České země za posledních Přemyslovců, Praha 1999.

CHARVÁTOVÁ, K., Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142 – 1420, Praha 2013.

HAVRÁNKOVÁ, V., Zlatokorunská škola a její vizuální didaktické aplikace základního vzdělávání, diplomová práce, České Budějovice 2010.

HANSOVÁ, J. - HAVLOVÁ, M., Průvodcovský text Bývalý cisterciácký klášter Zlatá Koruna, 2003.

HEROUT, J., Slabikář návštěvníků památek, Pardubice 1994.

HEROUT, J., Staletí kolem nás, Praha 1981.

HOLITZKA, K., Křesťanské mandaly. Rozetová okna a křesťanské symboly, Olomouc 2003.

ILJIN, M., Kolik je hodin?, Praha 1951.

JANOTKA, M. - LINHART, K., Řemesla našich předků, Praha 1987.

JANOTKA, M. - LINHART, K., Zapomenutá řemesla, Praha 1984.

KLEMENT, M., Hudební nástroje, Praha 1972.

KNEIDL, P., Z historie evropské knihy, Praha 1990.

KOMENSKÝ, J., A., Orbis sensualium pictus, Machart 2012.

KOMENSKÝ, J., A., Orbis sensualium pictus. Svět v obrazích, Praha 1942.

LNĚNIČKOVÁ, J., Dějiny v obrazech. České země v době osvícenství, Praha 1995.

LNĚNIČKOVÁ, J., Dějiny v obrazech. České země v době baroka, Praha 1999.

MRÁZ, B., Dějiny výtvarné kultury 1, Praha 1995.

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, Klášter Zlatá Koruna, České Budějovice 2007.

RULÍŠEK, H., Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanské ikonografie, Hluboká nad Vltavou 2005.

ROYT, J., Slovník biblické ikonografie, Praha 2006.

Řehole svatého Benedikta, Benediktinské opatství Břevnov 1990.

ŠPINAR, J.,  Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně, České Budějovice 1997.

Odkazy na webové stránky

www.klastervyssibrod.cz

www.klaster-zlatakoruna.eu

http://slunecnihodiny.wz.cz/

Pomůcky, materiál:

pastelky, tužky, barevné tuše, zlatá tempera, suché tempery, štětce, husí brka, čtvrtky, tvrdší karton, papíry, lepidlo, špejle, pečetidla, pečetní vosk, jehly, nitě, stav na vazbu knih, kolovrat, model mlýna, puzzle s motivy z obrazů zlatokorunské školy, zmenšené zalaminované kartičky s vybranými obrazy zlatokorunské školy (řemesla), kartičky s texty z Komenského Orbis pictus, přesýpací hodiny, razítko s motivem Zlaté Koruny, psací podložky, podložky na sezení, kancelářské klipy k upevnění pracovního listu na papír

Zlatokorunský orbis pictus

Zlatokorunský orbis pictus - vazba knih Zlatokornský orbis pictus - MŠ, skládání puzzle s motivy zlatokorunské školy Zlatokornský orbis pictus Zlatokorunský orbis pictus - prezentace řemesel Zlatokorunský orbis pictus - úvod do programu Zlatokorunský orbis pictus - znaková řeč cisterciáků Zlatokorunský orbis pictus , klášter Zlatá Koruna Zlatokorunský orbis pictus - hledání rokají v křížové chodbě kláštera Zlatokorunský orbis pictus - prezentace řemesel Zlatokorunský orbis pictus - prezentace řemesel Zlatokorunský orbis pictus - prezentace řemesel Zlatokorunský orbis pictus - výtvarné dílny Zlatokorunský orbis pictus - výtvarné dílny

Reflexe a zhodnoceni:

Doporučení pro další realizace:

I přes převážně kladné hodnocení programu, byl program na základě zpětných vazeb v době pilotního ověřování mírně upravován. Úpravy se týkaly především délky prohlídky kláštera s pracovním listem, kterou bylo třeba zkrátit na 60 min. Žáci jsou nyní již před začátkem programu upozorněni na to, že do pracovních listů vyplní pouze vybrané úkoly, pro které je nezbytné pohybovat se v autentickém prostředí kláštera. Připravuje se metodický list pro pedagogy, který obsahuje návody, jak plně využít potenciál pracovních listů (vyplnění ostatních úkolů) při výuce ve škole.

Zároveň je již nyní patrné, že program má potenciál na rozdělení na dva až tři samostatné programy:

 • cisterciácký klášter
 • zlatokorunská škola
 • kostel Nanebevzetí Panny Marie

Spolu s 2. prohlídkovou trasou - literární expozicí Místa setkávání by tak bylo možné absolvovat v klášteře Zlatá Koruna až čtyři vzdělávací programy v autentickém prostředí středověkého kláštera, které by navazovaly na RVP a podporovaly žáky a pedagogy při teoretické výuce ve školách. V tom případě by bylo nezbytné personální posílení průvodců – lektorů, kteří by se didaktickým programům v klášteře Zlatá Koruna věnovali.

Zpětné vazby žáků a pedagogů k programu Zlatokorunský orbis pictus

Žáci 7. třídy ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov:

„ Zaujala mne znaková řeč cisterciáků, protože se může naskytnout chvíle, kdy ji budeme muset použít…………“

„Byl to moc hezký den. Děkujeme za návštěvu kláštera a za nové poznatky. Prohlídka byla velmi pěkná. Celkově den hodnotím na 98%“

„….klášter se mi líbil, je krásně vyzdobený. Ze všeho nejvíc mne ale bavila dílna, mohli jsme si vyzkoušet věci, které si třeba nikdy jindy nevyzkoušíme, např. vyrábění pečetí…….“

„……klášter bych ráda navštívila znova, moc mě to bavilo….“

„Dílna byla fajn, už vím, jak se vážou knížky…..“

„Nejvíce mne zaujaly obrázky, které jsme měli popisovat. Bylo zajímavé dozvědět se, jak se získají materiály, jak se zpracovávají, co z toho vznikne a jak se to používá.“

„Zaujala mne znaková řeč, krásná velká okna a klášter sám o sobě. Moc se mi líbil…..“

 „Mě zaujalo všechno, ale nejvíce asi křížová chodba, kde se nesmělo mluvit. Už vím, jaké jsou znaky pro chleba, korunu, učitele, hocha a dívku.“

„Zaujal mne zákaz mluvení, který by se nejspíš hodil i ve škole. Také náhrobky a lípa kapucínka. Ale nejvíce mne bavily dílny….“

„Zaujali mě hlavně dílny. Hledání osobností na obrazech. Povídání o mniších. Jel bych tam ještě jednou.“

Pedagog žáků 7. třídy ZŠ Za Nádražím Český Krumlov:

„ Program umožňuje žákům zblízka poznat historickou památku, seznámit se s jejím kulturním odkazem a tím vytváří jejich kladný vztah ke kulturně historickému dědictví jako takovému.

Celý program je zásadním způsobem obohacen prvky autentického a zážitkového učení. Promyšlené pracovní aktivity rozvíjejí učební, pracovní i komunikativní kompetence. Žáci si vyzkouší badatelské metody při práci s obrazovým materiálem, učí se rozdělit si práci ve skupině i dovednost srozumitelně sdělit své myšlenky. Není náhodou, že právě možnost aktivní činnosti žáky nejvíce zaujala. Osobnost lektora, jeho schopnost srozumitelného výkladu a promyšleného zapojení žáků do aktivit, je rozhodujícím prvkem celého programu. Také obě lektorky v dílnách uměly motivovat žáky k práci.

Snad by jen stálo za detailnější informace o tom, co mniši v klášterech dělali, jak vypada jejich den, jaké styky udržovali s vesničany. Děti o tom nemají žádnou představu.

Za program děkuji, bylo to novátorské, propracované a obohacující i pro mne.“

„Připravený program byl srozumitelný, jeho obsah korespondoval s RVP v předmětech dějepis, výchova k občanství, ale přispívá i k rozvoji všeobecného přehledu a znalosti regionální historie. Lektor se snažil srozumitelně a názorně přiblížit žákům život v klášteře.

Nejvíce oceňuji praktickou možnost vyzkoušet si v dílnách různé rukodělné techniky. Děti jimi byly nadšené. Mé očekávání bylo naplněno vrchovatou měrou. Díky.“

Pedagog MŠ Zlatá Koruna:

„Program je velice dobře připraven, informace, které byly dětem předány, byly předávány dětem přirozenou formou.

Způsob a forma seznámení s novými informacemi byly vhodně voleny a náročnost byla přizpůsobena dětem předškolního věku. Dětem se projekt velice líbil.

Vzhledem k tomu, že děti již zlatokorunský klášter několikrát navštívily, mají o něm řadu informací již z dřívějších návštěv, se ještě obohatily jejich poznatky o další zajímavosti.

Pro naši mateřskou školu byl velkým přínosem, neboť tento úkol je součástí našeho RVP – poznej své okolí, výchova ke kladnému vztahu k svému bydlišti a obci.

Děti po celou dobu prohlídky kláštera se aktivně zúčastnily spolupráce s lektorkou a odnesly si řadu nových informaci.

Paní lektorka s dětmi hovořila přirozeně, laskavě a děti se na ni obracely s dalšími otázkami.“

Pedagog Gymnázia Trhové Sviny:

"Jde o výukový program skvěle propracovaný po stránce teoretické a výborná je i praktická realizace.

Vysoce hodnotím práci lektorů ve výukové části programu i v tvořivé dílně. Všichni mají přirozenou autoritu a dokážou  komunikaci se žáky i faktografickou náročnost přizpůsobit jejich okamžitému zájmu, věku, úrovni a  znalostem - lektoři se orientují v RVP a vědí, kterou látku už děti ve škole probíraly. Oceňuji i střídání statických okamžiků s pohybem. (Po výkladu soutěž v hledání obrazu, pátrání po rokaji v křížové chodbě, následuje kreslení, postavte se k náhrobku, o kterém si myslíte...)

Výklad lektoři prokládají dialogem se žáky, děti si vzpomínají na školní látku a propojují si ji s novými zážitky a informacemi. Výuka je tím zajímavá, přirozený zájem umožňuje dětem delší dobu se soustředit, zapamatování je dlouhodobé. Stejně tak může pak školní pedagog odkazovat ve výkladu na informace získané ve Zlaté Koruně a vzdělávání se tak stane mnohostranným a hlubším.

Vzbuzení aktivity jsem pozorovala loni (květen 2014) v hodinách literatury v V., kde jsem probírala dílo J. A. Komenského - dvě studentky si v knihovně vypůjčily Orbis pictus, připravily si krátký program s úryvky z něj. Třída celkově projevovala o látku větší zájem.

Další žákyně stejné třídy mě požádala, aby mohla navštívit Zlatokorunský orbis pictus znovu, s jinými studenty, protože při prvním absolvování jí nebylo dobře a ,,vůbec si to neužila“. Šlo přitom o premiantku, která nerada dohání zameškanou látku, takže pokus o únik ze školy to zcela jistě nebyl.

Výukový program lze vyžít v našem ŠVP v předmětech dějepis, výtvarná výchova, český jazyk a literatura ( všechny složky předmětu : literatura - J. A. Komenský, Orbis pictus, sloh - polopřipravený žákovský popis, výklad, komunikace,  jazyk - spisovnost výkladu lektorů), občanská výchova, poznej svůj region, základy společenských věd.

Absolvovala jsem Zlatokorunský orbis pictus s osmi třídami našeho osmiletého gymnázia - ve školním roce 2013/2014 to byly třídy I., II., IV., V., VI., VII., v roce 2014/2015 pak I. a část IV.

Oceňuji průběžnou práci s pracovními listy ( některé náročnější úkoly nebo takové, které méně zaujaly, byly nahrazeny novými) i odlišnost listů podle věku - dobře propracováno i pro vyšší třídy gymnázií.

Za velký klad výukového programu považuji navázání tvořivé dílny na teoretické poznatky - něco z toho, o čem se studenti dozvěděli, si vyzkoušejí vlastními silami a výrobek si potom i odvezou.

Podle sdělení řady dětí vím, že chtějí získané dovednosti učit sourozence a další kamarády. (,,Kde se dá koupit ten vosk? Táta mi formičku vysoustruží.“  ,,Najdou se někde vzory písmen z té abecedy?“..)

Zlatokorunský orbis pictus považuji za velmi přínosný pro vzdělání a rozvoj žáků. Pokud v budoucnu dostanu možnost navštívit s nimi podobný program, budu vděčná."