Zahrada neslýchaná bez bariér (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži

Spolupráce:

Poradenské centrum pro sluchově postižené v Kroměříži 

Anotace:

Realizace programu pro neslyšící a nedoslýchavé návštěvníky Květné zahrady v Kroměříži. Při programu je využita služba tlumočníka do znakové řeči a výklad lektora zohledňuje vzdělávací potřeby návštěvníků památky. Poslechové příležitosti v zahradě jsou kompenzovány podněty vztahujícími se k jiným smyslům nebo jsou zprostředkovávány výkladem.

Klíčová slova:

Květná zahrada v Kroměříži, neslyšící, nedoslýchaví, znaková řeč, 

Místo a realizace:

Květná zahrada v Kroměříži

Celková doba realizace:

1. 10. 2013 účast na semináři Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami, Bezbariérová přístupnost a komunikace  (Národní muzeum, České muzeum hudby)
jaro 2014 – vzdělávání v oblasti komunikace s osobami s handicapem, včetně jejich potřeb vzdělávání
srpen 2014 – komunikace s Poradenským centrem pro sluchově postižené v Kroměříži
25. září 2014 – realizace programu v rámci Týdne sluchově postižených ve Zlínském kraji
říjen 2014 - vyhodnocení programu a publicita 

Popis projektu:

Kontext:

Pracovníci Národního památkového ústavu v Kroměříži se snaží vycházet vstříc potřebám zdravotně znevýhodněných návštěvníků památek zahradního umění, zejména pak nevidomým, osobám s pohybovými obtížemi a mentálně postiženým. Dosud ale neměli příležitost věnovat se neslyšícím. 

Východiska a hlavní cíle:

Motivací k tvorbě programů pro neslyšící se stala práce na metodice, která se zabývá prezentací památek zahradního umění s podkapitolou věnovanou právě neslyšícím a účast na semináři Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami.  

Hlavním cílem projektu je nabídnout neslyšícím plnohodnotný způsob poznávání památky zahradního umění tak, aby byl nejen překonán jejich handicap, nýbrž aby se zúročila jejich zvláštní senzitivita vnímání některých aspektů památky. 

Cílová skupina:

neslyšící a nedoslýchaví

Obsah a průběh programu:

Příchod do Květné zahrady:
- přivítání a seznámení se 

Přesun do Holandské zahrady:
- výklad o historii a významu zahrady tlumočený do znakové řeči
- haptické a čichové vnímání výsadby v Holandské zahradě (bylinky)
- výklad o Pomerančové zahradě, doplněný příležitostmi k dotýkání se, přivonění  
- přesun na střechu kolonády a pozorování parteru před kolonádou – výklad o základních principech a významech zahrady 
- sestup dolů a realizace aktivity Vodní hudba u zaniklé fontány v kolonádě. Neslyšící vnímají vibraci dešťových holí a kalimb.

Návštěva Rotundy:

– výklad a demonstrace Foucalultova kyvadla, tvořivá hra s barevnými sklíčky, prezentace modelů štukové výzdoby, poznávání plodů
- hra v kuželky
- výklad u Pstružích rybníků
- návštěva nového zahradnictví, Králičího kopečku a Ptáčnice
- závěrečná diskuse, reflexe

Zdroje:

SLOWÍK, J., Komunikace s lidmi s postižením, Praha 2010.

Pomůcky, materiál:

kalimby, dešťové hole, kuželky, prováděcí album s historickými obrazovými podklady

Zahrada neslýchaná

Výklad tlumočený do znakové řeči Vůně zahrady Vodní hudba Výklad tlumočený do znakové řeči Demonstrace Foucaultova kyvadla Hra v kuželky Společný snímek u Pstružích rybníků U Králičího kopce Společné foto u ptáčnice

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Prohlídky zahrady se zúčastnilo přes dvacet osob všech věkových kategorií. Ke zprostředkování zážitku z obnovené zahrady přispěla především přítomnost tlumočnice do znakové řeči, ale také lektora, zohledňujícího sluchové obtíže návštěvníků zahrady: zřetelné vyslovování, udržování vizuálního kontaktu pro dobré odezírání, volba jednodušších výrazů a kratších vět; dále pak připravené aktivity. Jednalo se například o hru na vibrující hudební nástroje, které evokovaly tekoucí vodu i v místech, kde již dávno netryská či hru v kuželky. Neslyšící potěšila zejména možnost navštívit nově obnovené částí zahrady včetně Králičího kopce. Velmi oceňovali přizpůsobený výklad, kterému nedoslýchaví velmi dobře rozuměli.

Navázaná spolupráce vedla k realizaci společného projektu samoobslužného průvodce po Květné zahradě pro neslyšící, formou tabletů s videonahrávkami ve znakové řeči.