Mediální proměny školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Karel Gamba, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži

Anotace:

Přiblížení proměny světa kolem nás pomocí fúze antiky, baroka, romantismu, symbolického myšlení a moderní techniky. Studenti se načas sami stanou někým, kdo může oživit své představy proměny pomocí jednoduchých animací, které sami s pomocí lektora vytvoří.  K realizaci programu a její následné motivační odezvě je využita jak moderní technika (digitální fotoaparát, notebook, dataprojektor), tak také různé přírodniny sesbírané v okolí Rotundy v Květné zahradě. Program vedený lektorem pomůže účastníkům osvojit si nejen základy antické mytologie, ale i přiblížit plynutí času, potřebu jistoty a ukotvenosti ve světě, který se neustále mění a jehož jsme nedílnou součástí. 

Klíčová slova:

Kroměříž, Arcibiskupský zámek, Květná zahrada, Rotunda, Ovidiovy Proměny, proměna, stálost, antické báje, mediální výchova, fotografie, animovaný film, scénář, animace, symbol, alegorie

Místo a realizace:

Květná zahrada v Kroměříži

Celková doba realizace:

13.5. 2013 - testování možnosti využití audiovizuální techniky při interpretaci Rotundy v rámci programu Buď Karlem, který byl připraven pro účastníky koordinační schůzky projektu NAKI (Památky nás baví).
září 2014 - příprava projektu
17. 9. 2014 - pilotní realizace projektu
září - říjen 2015 - vyhodnocení projektu
V současnosti je program součástí nabídky edukačních programů Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži.

Popis projektu:

Kontext:

Rotunda v Květné zahradě je vynikajícím příkladem raně barokní architektury v ČR. Její výzdobu inspirovalo dílo antického básníka Ovidia Proměny. 

V roce 2013 se v Rotundě uskutečnil edukační experiment s názvem Buď Karlem, který absolvovali členové projektového týmu NAKI (Památky nás baví).  Účastníci se mohli formou workshopu zapojit do různých druhů činností a zhmotnit tak ideál všestranné osobnosti budovatele zahrady Karla II. z Lichtensteinu Castelkorna. Jednou z nabízených činností byl Ateliér proměn, v němž účastníci worshopu vytvářeli na základě inspirací z Ovidiových Proměn krátký film metodou klasické filmové animace. Ve filmu se měla jedna věc proměnit ve druhou.    

Východiska a hlavní cíle:

Výše popsaná aktivita účastníky workshopu mimořádně zaujala a stala se impulsem ke tvorbě edukačního programu pro studenty středních škol. Těm je blízká práce s moderní, audiovizuální technikou a součástí jejich vzdělávacích potřeb je také prostor pro samostatnou, tvůrčí práci. 

Program vedený lektorem pomůže účastníkům osvojit si základy antické mytologie a její odraz v zahradním umění i evropské tradici v širším slova smyslu, ale i přiblížit plynutí času, potřebu jistoty a ukotvenosti ve světě, který se neustále mění a jehož my jsme nedílnou součástí. Současně pomáhá získat dovednosti tvorby animovaných filmů.

Cílová skupina:

studenti středních škol

Obsah a průběh programu:

- Přesun od hlavního vchodu Květné zahrady do Rotundy (Žák vstupuje a prochází prostorem, který přímo před jeho očima prochází neustálou přirozenou proměnou).

Stimulace - Žáci se shromáždí v centru Rotundy u Foucaultova kyvadla. Pustí se skladba The Beatitudes z filmu La Grande Belezza. Žáci za doprovodu hudby vnímají prostor, v kterém se nacházejí. Je spuštěno Foucaultovo kyvadlo jako symbol plynoucího času. (Naladění žáků na program, senzibilizace v prostoru)

Krátký výklad – seznámení účastníků programu se základními informacemi o prostoru, ve kterém se nacházejí

Tvorba scénáře a sběr materiálu – žáci jsou rozdělení do skupin, každá skupina si v tomto čase vytvoří svůj vlastní scénář na téma proměna a nasbírá si materiál, který použije k tvorbě samotného filmu. (Žák je disponován pro vnímání neustálé proměny věcí v čase a prostoru, stejně jakož i jejich stálosti a zakotvenosti v příběhu, který sám tvoří. Žák se aktivně podílí na probíhajícím programu).

- Vysvětlení technické stránky tvorby animovaného filmu.

- Tvorba krátkého animovaného filmu (Žák se seznamuje se základními prvky animace (loutka, ploška), vizualizuje své vidění světa a daného tématu v krátký film, snaží se o pojmenovávání vnitřních prožitků a jejich sdělení pomocí výtvarných technik, pracuje se svou imaginací).

- Zpracování vytvořených snímků - transport dat do počítače a jejich úprava v programu. 

- Prezentace animovaného filmu  (Žák vidí na příběhu, který sám vytvořil, že se aktivně podílí na tvorbě skutečnosti, v níž žije, aniž by si toto sám často uvědomoval. Vytváří si novou zkušenost jako aktivní součást příběhu svého života a světa, v němž má své nezastupitelné místo. Zároveň zažívá pocit úspěchu z vytvořeného díla.

Reflexe práce, zhodnocení (Žáci hovoří o své inspiraci, o tom, jak se jim ve skupině pracovalo, jak probíhala samotná práce, o zvoleném tématu. Hovoří o tom, co si během celé aktivity uvědomili ve vztahu k prostoru, sami sobě, času, který prožívají.

Na závěr lze pustit skladbu Time, ze soundtracku k filmu La Grande Belezza.

Výsledky aktivit:

vytvořené krátké animované filmy

Zdroje:

CHOCHOLOVÁ, L. - ŠKALOUDOVÁ, B. - VOBOŘILOVÁ-ŠTŮLOVÁ, L. (edd.), ICT a současné umění ve výuce – inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy, Praha 2008.

MILTOVÁ, R., Mezi zalíbením a zavržením. Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě, Praha 2009.

ZATLOUKAL, O., Et in arcadia ego: historické zahrady Kroměříže, Olomouc 2004. 

Pomůcky, materiál:

CD se soundtrackem z filmu La Grande Belezza, ozvučení pro prostor, materiál pro tvorbu příběhu, digitální fotoaparát, stativ, notebook se střihovým programem (postačí plně Windows Live Movie Maker), dataprojektor

Mediální proměny

Tvorba scénáře Kočička Tvorba animace Tvorba animace Tvorba animace Tvorba animace Tvorba animace Motýl img_3019.jpg zari14-059.jpg Spuštění kyvadla v Rotundě Výklad lektora Tvorba scénáře Tvorba proměn Tvorba proměn Tvorba proměn Tvorba proměn Zpracování dat

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Program pilotně vyzkoušela skupina studentů z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Velmi je zaujal, studenti se se zájmem pustili do tvorby animace.

Doporučení pro další realizace:

Doplnění technického vybavení o další fotoaparáty a stativy.

V intenzivně udržované zahradě může být problém se sběrem filmového materiálu, aniž by došlo k vandalismu. Lze tedy předem připravit k použití některé předměty (například přírodniny).

Studentům je třeba zdůrazňovat, že čím pomalejší, pozvolnější pohyby předmětů ve vztahu k pořizovaným snímkům budou dělat, tím bude výsledek práce efektnější.

Program bylo možné stihnout realizovat v čase 90 mimut.