Václav IV. očima dětí školní skupina (ikonka)

Autor:

Bc. Anna Svobodová, Národní památkový ústav, Edukační centrum ve Veltrusech 

Spolupráce:

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
Místní akční skupina (MAS) Rakovnicko, o. p. s.  

Anotace:

Jak vnímají osobnost Václava IV. děti ze základních škol? U příležitosti 650. výročí korunovace Václava IV. na českého krále se žáci z Rakovnicka pokusili ztvárnit tuto historickou osobnost a významnou událost vlastními díly, která byla prezentována na hradě Křivoklátě. Půlroční školní projekt zahrnoval kromě vlastní tvorby výtvarného a literárního díla půldenní pobyt na hradě Křivoklátě a výstavu školních prací, která byla pojata jako regionální soutěž. Vítězná skupina žáků získala možnost přenocovat na hradě Křivoklátě.   

Klíčová slova:

Lucemburkové, Václav IV., korunovace, Bible Václava IV., iluminace, hrad Křivoklát

Místo a realizace:

hrad Křivoklát, zapojené školy 

Celková doba realizace:

leden – listopad 2013

Popis projektu:

Kontext:

Projekt vznikl ve spolupráci s MAS Rakovnicko, přičemž přípravy jsme zahájili již v roce 2012. Projekt byl finančně podpořen dotací z MŠMT. 

Východiska a hlavní cíle:

Záměrem bylo vytvořit na hradě Křivoklátě dlouhodobý edukační projekt s místní komunitou, resp. s místními základními školami. Projekt měl několik cílů, např. poznání historie stavebního vývoje hradu Křivoklátu v období 14. století, seznámení se s osobností Václava IV. a zhodnocení jeho přínosu pro českou kulturu. 

Cílová skupina:

žáci 7. ročníků regionálních ZŠ

Obsah a průběh programu:

Projekt byl rozdělen do několika částí. Zpočátku probíhaly aktivity pod vedením pedagogů v zapojených školách. Žáci v hodinách dějepisu, českého jazyka, výtvarné výchovy, popř. v rámci volnočasových kroužků vytvářeli soutežní autorské dílo k tématu "osobnost Václava IV. a jeho korunovace na českého krále". V černu 2013 se uskutečnil pro všechny zapojené třídy edukační program na hradě Křivoklátě, při němž se žáci seznámili se stavebními úpravami hradu Václavem IV. ve 14. století, s motivy z Bible Václava IV. a zkusili si práci iluminátora. Od srpna do října byla v hradní věži Huderce umístěna výstava autorských prací zapojených škol. Výstavu hodnotili návštěvníci hradu. Vítězná škola získala za odměnu nocleh na hradě s noční bojovou hrou v hradních interiérech i exteriérech.   

Výsledky aktivit:

výtvarné a literární práce (soutěžní výstava Václav IV. očima dětí ve věži Huderce), fotodokumentace, videodokumentace (videospot projektu)

Zdroje:

SPĚVÁČEK, J., Václav IV, Praha 1986.

KRÁSA, J., Rukopisy Václava IV., Praha 1971.

Faksimile Bible Václava IV. (exponát na SH Křivoklátě)

Stavebně historický průzkum hradu Křivoklátu (archiv Národního památkového ústavu)

Pomůcky, materiál:

výtvarné potřeby a nástroje do škol (např. papíry, látky, barvy, dřevo, keramická hlína, glazury, rámy, dláta, řezbářské nástroje aj.), půdorysný plán hradu s vyznačením přestavby Václava IV., skriptorium, štětce, redispera, tuše, barvy, tužky, čtvrtky, obyčejné a pauzovací papíry, pravítka, nůžky   

Fotogalerie projektu:

Hrad Křivoklát, Václav IV. očima dětí

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Projekt se od projektů, které realizujeme v jiných edukačních centrech, odlišoval tím, že byl dlouhodobějšího charakteru se zapojením několika konkrétních základních škol z regionu památky. Principy, které byly v projektu odzkoušené, považuji za velkou zkušenost pro přípravu a realizaci edukačních aktivit na jiných památkách do budoucna. Velkou výhodou byla skutečnost, že nám v průběhu příprav i realizace projektu poskytlo vedení správy hradu potřebné zázemí včetně vybavení a aktivně nám pomáhali zaměstnanci správy hradu, ať už v pracovní době nebo dobrovolně. Na základě zpětných vazeb, které jsme získali v tomto projektu ústní formou (určitá zpětná vazba proběhla prostřednictvím médií, kde školy hodnotily projekt kladně), jsme došli k závěru, že u projektů takového charakteru jsou velmi důležité dobré osobní vztahy a dobrá komunikace se zapojenými školami, pracovníky zapojené památky a koordinačním týmem dílčího projektu (např. Václav IV. očima dětí). Podle slov zapojených škol projekt navazoval na školní výuku, v některých případech natolik, že si téma pedagogové zařadili do druhého pololetí školního roku 2012/2013 i v případě, že bychom dotaci nezískali a projekt nebyl koordinován z NPÚ a NNO Rakovnicko, o. p. s.