Voda v zahradě školní skupina (ikonka)veřejnost (ikonka)

Autor:

Mr. Květa Jordánová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Ostravě
Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Kroměříži

 

Spolupráce:

MC Klubíčko Kroměříž
Základní škola U Sýpek Kroměříž

Anotace:

Teče voda do kopce? K čemu slouží kašny a fontány? Proč chodil olomoucký biskup Karel Lichtenstein Castelkorn do zahrady? A čemu se tam smál?!
Nejen na tyto, ale i na další otázky spojené s funkcí, vedením a uchováváním vody v Květné zahradě v Kroměříži, najdou děti odpověď při edukačním programu Voda v zahradě.
 

Klíčová slova:

Květná zahrada, formální zahrada, voda, fontána, vodní stroj, tlak, spojené nádoby, čerpadlo

Místo a realizace:

Květní zahrada v Kroměříži

Celková doba realizace:

2014

Popis projektu:

Kontext:

Technika, ať už ve formě technického vybavení budov, či přímo strojního zařízení, tvořila v minulosti nedílnou součást většiny hradozámeckých areálů. Tyto předměty, které sloužily ke zvýšení komfortu v panských sídlech a v podstatě je tvořily celoročně obyvatelnými, ale patří ve scénářích návštěvnických tras památkových objektů i jejich okolí k dlouhodobě opomíjeným. Velká skupina těchto zařízení a technologií implementovaných do historického prostředí hradů, zámků nebo přilehlých historických zahrad a parků, má společného jmenovatele, kterým je „voda“. V Květné zahradě v Kroměříži je realizována řada programů věnujících se poznání historie a charakteru Květné zahrady, zahradních prvků, terminologie nebo způsobů pěstování některých cizokrajných rostlin. Žádný z programů se ovšem dosud nezabýval otázkou vody v zahradě, jejím využitím, funkcí v kulturně-historickém kontextu zahrad, způsobu čerpání, vedení či uchovávání.

 

Východiska a hlavní cíle:

Otázce využití vody v Květné zahradě – zajištění jejího dostatečného množství pro zavlažování a potřebného tlaku pro fontány, vodní pavilon aj. se zabývalo několik autorů v odborných studiích. Z jejich poznatků i kladených otázek lze vyjít při tvorbě programu.

Hlavním cílem programu je zprostředkovat žákům pohled na Květnou zahradu jako na významnou památku, kterou netvoří jen zeleň, ale také promyšlené technické zázemí. Dalším cílem programu je osvětlit, pomocí jednoduchých edukačních pomůcek a dedukce dětí, základní fyzikální principy vztahujících se k vedení a využití vody v Květné zahradě. Mimo běžnou terminologii, spojenou s prezentací zahradního umění, se tak při programu jeho účastníci „setkají“ i s pojmy jako jsou: spojné nádoby, účinnost, tlak apod. Program také může být chápan jako „návod“ pro vyučující, jak využít potenciál historických zahrad nebo parků k podpoře odborných předmětů a mnohdy, v prostředí školních tříd, těžce pochopitelného učiva.

Cílová skupina:

Při prvním pilotním provedení - děti ve věku 7 - 10 let účastnící se příměstského tábora

Při druhém pilotním provedení - žáci II. stupně základní školy

Obsah a průběh programu:

Program se skládá ze třech částí, realizovaných na třech odlišných stanovištích: úvodu (střecha kolonády), ústřední praktické části (kolonáda, Květná zahrada) a závěru (Rotunda)

 

Úvod: Lektor uvede program krátkým motivačním vyprávěním za pomoci dobové rytiny zahrady a portrétu Karla Lichtensteina: Zakladatel zahrady Karel Lichtenstein Castelkorn přišel před více než třemi staletími do válkou zničeného kraje. Všude kolem byl chaos, a tak se rozhodl zavádět všude řád a pořádek. Ten se snažil promítnout také do své zahrady, které říkal Libosad. Je proto pravidelně uspořádána a jsou v ní ukryta mnohá tajemství. Nevypadá jako volná příroda, ruce člověka jsou tu hodně znát. Dnes se budeme zabývat vodou v zahradě.

K čemu všemu zde voda slouží? Odpovědi a postřehy dětí lektor nevysvětluje ani nerozvádí, pouze děti pobízí k novým nápadům. Po vyčerpání možných odpovědí krátce shrne:

Vidíme tedy, že voda je v zahradě velmi důležitá. To tedy znamená, že dostat vodu do zahrady byl jeden z prvních úkolů, který museli budovatelé zahrady vyřešit. Také šlo o to mít vodu tam, kde ji chceme mít a ne tam, kde ji nechceme, aby se ze zahrady nestala bažina. Ze zahrady byla proto odvedena nežádoucí voda a jiná sem byla zase přivedena na místa, kde ji lidé chtěli mít.

Lektor ukáže dětem rytinu, na které jsou vyznačeny modře vodní prvky. Poukáže na množství potřebné vody a pokládá další otázku:

Jak si myslíte, že se všechna ta voda do zahrady dostala?A odkud?

Po položení této otázky nastává opět prostor pro odpovědi žáků. Ty jsou ale tentokrát „korigovány“ k správným závěrům, které lektor provazuje s ukázkami vodních zdrojů v terénu. Žáci jsou tak upozorněni na blízký  kopec Barbořina s prameništěm, dopravní hřiště, které se nachází na ploše bývalého rybníka, řeku Moravu a říční náhon (v současné době z velké části zatrubněný) a studny. Lektor krátce shrne, upozorní žáky na nutnost fixace informací, se kterými budou dále pracovat v ústřední části programu.

 

Ústřední praktická část: Po přesunu do prostoru kolonády lektor ukáže dětem staré rytiny s vyobrazením vedení vody v zahradě, zopakuje s dětmi názvy vodních zdrojů a rozdělí děti do skupinek po třech. Skupinky pracují s jednoduchými pomůckami (misky, voda v pet - lahvích, velké injekční stříkačky, hadičky do ostřikovačů, průhledná krabička s molitanem) na řešení úkolů:

a) vyzkoušet s dostupnými pomůckami, jak lze vést vodu z kopce do zahrady

b) vyzkoušet s dostupnými pomůckami vedení vody z kopce na kopec

c) vyzkoušet s dostupnými pomůckami vedení vody z vodního zdroje pod úrovní terénu ke kašně na vyvýšeném místě

d) vyzkoušet s dostupnými pomůckami zachycení a vedení dešťové vody do terénu

Lektor s dětmi nad jednotlivými úkoly diskutuje, pomáhá jim s řešením, motivuje je k dalším postupům. Po ukončení aktivity si žáci výsledky práce navzájem vysvětlují a demonstrují.

Ke zklidnění atmosféry a navnadění na estetickou a relaxační funkci vody v zahradě slouží navazující aktivita -Vodní hudba v kolonádě.

 

Žákům jsou rozdány hudební nástroje, s jejichž pomocí je do kolonády navracen zvuk vody. Děti jsou zároveň aktéry i posluchači. Upozornění na relaxační a estetickou funkci vodních prvků v zahradě je připomenuto ještě u fontány, kde mají děti za úkol zopakovat, jak je možné, že voda „teče do kopce“, tedy tryská. Pro odlehčení tématu lektor u fontány rozdá keramické ptáčky „vodní píšťalky“ a jako připomenutí další z mnoha funkcí umělých vodních zdrojů v krajině – k zásobárně vláhy pro ptactvo a zvěř – děti „rozbublají“ zahradu.

 

Závěr: Závěrečná část programu vychází z přítomnosti technického zázemí Rotundy – vodního pavilonu.

Lektor dětem vysvětlení význam Rotundy v konceptu zahrady a upozorní je na v ní umístěné důmyslné vodní zařízení, které složilo jako zásobárna vody pro vodní prvky spoluutvářející její interiér a zároveň k pobavení zakladatele zahrady, olomouckého biskupa Karla Lichtenstein Castelkorna a jeho hostí. Děti jsou seznámeny s dobovými rytinami, na kterých je znázorněno zařízení a samy, v rámci zadaného úkolu, dotvářejí komiks inspirovaný možnou historickou scénou z interiéru Rotundy – Postříkej si svého šlechtice - . Do připravených materiálů zaznamenávají výroky šlechticů, kteří byli pro pobavení biskupa postříkání vodou ve vodním pavilónu. Výsledky této aktivity jsou na závěr rozloženy na dlažbu Rotundy, proběhne malá vernisáž prací, a po krátkém shrnutí zažitého se lektor s dětmi loučí.

Pro upevnění nabytých informací si mohou děti v prostředí třídy z předtištěných materiálů (trubky, ventily, nádrže, ovládací armatury) znovu vytvořit koláž vodního stroje.  

 

Výsledky aktivit:

vytvořené koláže rytiny z interiéru Rotundy a vodního stroje

Zdroje:

JANÁL, J., Archeologie Květní zahrady, in Ingredere hospes VII., Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference "Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži - obnova památky UNESCO", Kroměříž 2014, s. 68-75.

VRLA, R., Teze ke stavebním dějinám Rotundy v kroměřížské Květní zahradě, in Ingredere hospes VII., Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference "Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži - obnova památky UNESCO", Kroměříž 2014, s. 88-99.

Pomůcky, materiál:

historická rytina Květné zahrady, kresby s vyobrazením principů vedení a regulace vody, misky, láhve s vodou, velká injekční stříkačka, hadičky do ostřikovačů, modelovací hmota, průhledná krabička s molitanem, dešťové hole, kalimby, vodní píšťalky, reprodukce rytin interiéru Rotundy, modré foukací fixy, papír, nůžky, černé fixy, sedací podložky,

Voda v zahradě

Úvodní výklad na kolonádě Dialog o vodě v zahradě Dialog o vodě v zahradě Experiment s vedením vody Vodní hudba Tvorba koláže za pomocí foukacích fixů Tvorba koláže vodního stroje Prezentace vodního stroje Vytvořená koláž vodního stroje Dialog o vodě v zahradě Experiment s vedením vody Experiment s vedením vody Přece teče voda do kopce! Vodní hudba Vodní píšťalky Výtvarná aktivita v Rotundě Vytvořená koláž Prezentace prací žáků v Rotundě