Když se řekne klášter odborná veřejnost (ikonka)

Autor:

MgA. Naďa Rezková Přibylová, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Telči

Spolupráce:

Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
CSc., Mgr. Radka Těšínská Lomičková
Ph.D., Mgr. Jarmila Hansová

Anotace:

Jednodenní akreditovaný seminář s přednáškami a následnou diskusí doplněný prohlídkou objektu s odborným výkladem je zaměřen na představení kláštera jako živého organismu, kde byl od prvopočátku prostor pro vzdělání, tvořivost, vědu, umění i technický pokrok. Nedílnou součástí života v klášteře byla a je vedle víry také práce ve prospěch klášterního společenství i společnosti jako celku. Snahou je upozornit učitele na souvislosti, které by jim mohly pomoci chápat a zprostředkovávat církevní problematiku ve vztahu k současným společenským otázkám. 

Klíčová slova:

klášter, mnišství, řehole, mnišské řády, spiritualita, liturgie

Místo a realizace:

Klášter Zlatá Koruna, Klášter Plasy, Velehrad

Celková doba realizace:

jednodenní akce (7 hodinová dotace)

Popis projektu:

Kontext:

Téma projektu vycházelo ze situace, kdy koordinátoři čtyř edukačních center uvažovali o vzdělávacích programech pro žáky základních a středních škol, které by realizovali v klášterních objektech. Záměrem bylo zvýšit zájem škol o památkové objekty sakrálního charakteru prostřednictvím témat, která souvisejí s vývojem vzdělanosti na našem území.  

V regionu Českých Budějovic se nabízel Klášter Zlatá Koruna, v Plzeňském kraji klášter Plasy, ve Středních Čechách Sázavský klášter (všechny ve správě NPÚ), na Kroměřížsku byla možnost navázat spolupráci s Velehradem a spolkem Matice Velehradská. Akreditovaný seminář pro učitele logicky propojil vzdělávání žáků se vzděláváním pedagogů.

Východiska a hlavní cíle:

Pro pilotní testování akreditovaného semináře byl vybrán Klášter Zlatá Koruna z několika důvodů:

1. Edukační centrum v Českých Budějovicích plánovalo v klášteře Zlatá Koruna realizaci svého pilotního projektu pro školní skupiny pod názvem Zlatokorunský Orbis pictus. Učitelé se s tímto projektem mohli seznámit přímo na semináři a případně se některé jeho části s žáky následně zúčastnit.[1]

2. Seminář byl plánovaný na rok 2013, kdy bylo připomínáno 750 výročí založení kláštera Zlatá Koruna.

3. Ve stejném roce byla vydána aktualizovaná verze odborné publikace prof. PhDr. Kateřiny Charvátové, CSc. Dějiny cisterckého řádu[2], který je spojený s Klášterem Zlatá koruna. K dispozici tak byl kvalitní studijní materiál velmi dobře využitelný i pro potřeby pedagogů.

4. Správa kláštera byla vstřícná a ochotná vytvořit podmínky pro realizaci semináře.

S ohledem na zájem pedagogů byl seminář realizován následně také v Klášteře Plasy a na Velehradě. 

Cílem semináře je objasnit pedagogům funkci a význam klášterů v souvislosti se společenským vývojem od počátku působení různých církevních řádů a kongregací u nás, prohloubit jejich znalosti o principech a hodnotách mnišských řádů a přiblížit každodennost řeholního života. Tato poznání by měla přispět k výchově žáků, pomoci jim při hledání vlastní identity a k jejich respektu ke kulturním, názorovým a myšlenkovým odlišnostem.

[1] Více o projektu Zlatokorunský Orbis pictus viz. Edukační centrum České Budějovice.

[2] Charvátová, K.: Dějiny cisterckého řádu v Čechách, Praha: Karolinum, 2013

Cílová skupina:

učitelé dějepisu, výchovy k občanství a jiných humanitních vyučovacích společenskovědních předmětů na druhém stupni základních škol a všech typech středních škol

Obsah a průběh programu:

Zdroje:

  • přednášky a prezentace lektorů
  • odborná literatura: CHARVÁTOVÁ, K., Dějiny cisterckého řádu v Čechách, Praha 2013.
  • http://monasterium.historickededictvi.com/
  • pracovní listy k programu Zlatokorunský Orbis pictus[1]
  • seznam doporučené literatury

[1] Více viz edukační program Zlatokorunský Orbis pictus

Pomůcky, materiál:

technika pro projekci prezentací 

Fotogalerie projektu:

Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D. Velehrad Velehrad Velehrad Klášter Zlatá Koruna Klášter Plasy Klášter Zlatá Koruna Velehrad Velehrad

Reflexe a zhodnoceni:

Ohlasy účastníků:

„Děkuji za pěkný a přínosný seminář, téma bylo pro mne velice zajímavé a výborně zpracované – díky lektorkám – hodnota materiálu mě příjemně šokovala, mám radost, že si mohu nově nabyté poznatky připomenout a prohloubit, bylo vynikající, že jsme si mohli v klidu prohlédnout autentické prostory a propojit tak teorii s realitou.“ (citace z dotazníkového šetření)