Každá ruka pomáhá, aneb zámecký park na vlastní kůži rodina s dětmi (ikonka)veřejnost (ikonka)odborná veřejnost (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Havrlant, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Hradci nad Moravicí


 

Spolupráce:

Za lepší Hradec o.s.
Místní odbor Matice Slezské v Hradci nad Moravicí
Základní škola Žimrovice
Základní škola Otická – Opava
 

Anotace:

Program „Každá ruka pomáhá, aneb zámecký park na vlastní kůži“ je periodicky se opakující jednorázový program pro dobrovolníky, patrioty a příznivce SZ Hradec nad Moravicí, se vždy dopředu stanoveným konkrétním cílem. Mezi tyto konkrétní krátkodobé cíle patří zejména praktická a realizovatelná obnova a údržba jednotlivých historických lokalit a pamětních míst anglického parku, které však v konečném důsledku směřují k cílům dlouhodobým. Mezi tyto dlouhodobé cíle patří zejména vnímání zámeckého parku jako nedílné součástí zámeckého areálu, národní kulturní památky, kterou je díky zvyšování povědomí veřejnosti o ní, a tím i nazírání na ni, dobré chránit, udržovat a dále vědecky, kulturně a výchovně využívat.
 

Klíčová slova:

dobrovolnictví, komunita, kulturní památka, archivní prameny, anglický park, historická topografie, obnova, rekonstrukce, ikonografie, regionální historie
 

Místo a realizace:

areál státního zámku Hradec nad Moravicí – anglický park, Edukační centrum SZ Hradec nad Moravicí
 

Celková doba realizace:

Od r. 2012 – do r. cca 2020 (předpoklad). Program se realizuje 2 – 3 x ročně mimo vegetační období (1.10. - 31.3. každého roku - v jarním a v podzimním termínu). Program je realizován vždy v sobotu dopoledne, kdy je možno oslovit i ty zájemce, kteří by se vzhledem k pracovnímu vytížení nemohli v pracovních dnech programu účastnit.
 

Popis projektu:

Kontext:

Situace v areálu zámeckého parku v Hradci nad Moravicí byla až do počátku 90. let krajně nepříznivá. Kdysi vyhlášený anglický park po více než 45 let neúdržby (po odchodu původních majitelů knížat Lichnovských) byl v mnoha partiích pozměněn a zaplevelen náletovými dřevinami. S pokračující obnovou tzv. Bílého zámku a postupným zpřístupňováním jednotlivých křídel budovy a interiérů se situace na konci 90. let zlepšila díky probírkám a asanaci a rovněž i díky zákonu o tzv. civilní službě, který umožnil vedení zámku využívat po několik let pro údržbu parku až 12 pracovníků civilní služby. Po zrušení institutu civilní služby (v r. 2004) péče a údržba rozsáhlého areálu parku (153 ha) opět ztratila na intenzitě.

Východiska a hlavní cíle:

Katalyzátorem celého programu se z dnešního pohledu jeví archivní nález (r. 2012) unikátní ručně kolorované mapy anglického parku z 50. let 19. století, který umožnil identifikovat celou řadu původních názvů a drobných památek v zámeckém parku včetně vyhlídek, odpočívadel, komunikační síť pěšin, rozmístění souboru pamětních kamenů apod. Autorovi programu navíc byly známy aktivity a zájem místních občanských sdružení a odboru Matice Slezské, které v 1. desetiletí 21. století aktivně projevovaly zájem o obnovu drobných památek v okolí města m. j. i o ty, které byly v minulosti součástí tzv. Hradeckého panství, resp. zámeckého parku. Díky těmto aktivitám byl např. zmapován a zaevidován konvolut 32 pamětních kamenů na území zámeckého parku a došlo rovněž k vyčištění a znovuobnovení studny bývalého ovčína na tzv. Hanuschahofu. Na základě těchto nově objevených pramenů byl vytvořen program „Každá ruka pomáhá, aneb zámecký park na vlastní kůži“, který nabídl místní komunitě možnost aktivně, fyzicky se zapojit do obnovy zámeckého parku. Tato možnost seberealizace dobrovolníků a jejich aktivní fyzické zapojení do obnovy anglického parku byla jedním z hlavních cílů programu. Při každé realizaci programu jsou předem naplánovány konkrétní činnosti (např. vyčištění Údolí liliovníků, zpřístupnění tzv. Robertovy pěšiny, obnovení průhledu z tzv. Leonardovy vyhlídky, vyčištění hradního příkopu a tzv. Lindenplatzu, osazení původního pamětního kamene na tzv. Leonardplatzu). Naplnění těchto krátkodobých cílů postupně vede k realizaci dlouhodobého cíle programu – celkové obnově pamětních míst, pamětních kamenů a exponovaných míst zámeckého parku v Hradci nad Moravicí. K dalším cílům programu patří: osvojit si dovednosti a činnosti, které byly v zámeckém parku v minulosti vykonávány, seznámení se s nejnovějšími poznatky k historii anglického parku, pochopení parku a jeho zákonitostí (odvodňovací kanály, názvy pamětních míst, druhová skladba a stromová výsadba) v širších historických souvislostech, jejich vysvětlení, osvojení principů tvorby anglického parku. Ruku v ruce s výše uvedeným byl sledován další z cílů, a to snaha o změnu nazírání veřejnosti na zámecký park, neboť chceme, aby byl vnímán jako nedílná součást národní kulturní památky, která si zaslouží náležitou péči a ochranu a pochopení principů proč se tak děje.

 

Cílová skupina:

Občanská sdružení v Hradci nad Moravicí, místní komunita (patrioti, příznivci zámku v Hradci nad Moravicí), návštěvníci SZ Hradec nad Moravicí a zájemci o regionální historii. V průběhu programu se volnou formou do programu neplánovaně zapojily i jednotlivé ZŠ z Opavska a tomu byl program při těchto jednorázových realizacích přizpůsoben.

Obsah a průběh programu:

Program je rozdělen do tří částí : úvod – seznámení s tématem, realizace za účelem naplnění stanoveného cíle, závěr – zhodnocení, poděkování účastníkům programu, v poslední době je program doplňován o motivační prvek (mající charakter odměny) – přednášky, speciální prohlídky, kdy jsou účastníci programu zváni přednostně, nebo je tento motivační prvek určen výhradně pro ně.

A) Úvod

Doba trvání (15 – 20 minut)

Místo realizace - Úvod do programu je realizován buď na místě konání programu, nebo v edukační místnosti zámku.

Koordinátor EC a programu se představí a účastníci jsou seznámeni s tématem, konkrétním cílem stanoveným pro průběh programu a důvody proč byl zrovna vybrán tento konkrétní cíl. Cíl je stanoven ve spolupráci s kastelánem a parkovým architektem, který na program dohlíží po odborné stránce. Zároveň jsou účastníci programu seznámeni s historickými prameny (písemnými, ikonografickými, popř. i hmotnými doklady) k dané lokalitě. Jsou vysvětleny termíny anglický park, národní kulturní památka, pramen, ikonografie... Forma výkladu je ústní, příležitostně je v edukační místnosti využíváno projektoru k promítání ikonografických materiálů. Účastníci programu jsou koordinátorem dopředu upozornění, že je možno se samotné realizace účastit pouze na vlastní nebezpečí, což dokládají i svým písemným souhlasem na předem připravené formuláře. Za účast osob do 18 let ručí jejich rodiče, což je opět stvrzeno písemně před samotným započetím ústřední části programu.

B) Ústřední část

Doba trvání (120 – 300 minut) – dle počtu účastníků a stanoveného cíle.

Místo realizace - zámecký park SZ Hradec nad Moravicí

V úvodu realizace probíhá rozdělení účastníků do pracovních skupin o počtu cca 4-5 osob. Účastníkům jsou přiděleny jednotlivé lokality tak, aby si při práci nepřekáželi nebo neohrozili zdraví svých kolegů. Provádění prací řídí koordinátor. V rámci tzv. občerstvovacích přestávek je postup s účastníky konzultován a probíhá diskuse mezi koordinátorem a účastníky programu.

C) Závěr

Doba trvání – 5 minut

Místo realizace - lokalita, která je předmětným cílem brigády, místo odkud je možno prohlédnout lokalitu po vykonané práci.

Koordinátorem programu je účastníkům poděkováno jménem NPÚ za vykonanou práci, přičemž je upozorněno (např. při obnovení průhledu) na historický záměr tvůrců parku a na konkrétních příkladech vysvětleno jak se jim tohoto záměru podařilo v průběhu programu naplnit. Závěrem je koordinátorem připomenut motivační prvek (odměna za vykonanou práci, která má např. podobu speciální prohlídky zámku, depozitářů, podzemí apod. pouze a jen pro účastníky, kteří program absolvovali).

 

Výsledky aktivit:

Opakovaným realizováním programu na různých místech zámeckého parku je vyhotovována „předpříprava prostoru“ pro fyzickou realizaci a rekonstrukci původní soustavy můstků, laviček a vyhlídkových míst, které byly původně v zámeckém parku umístěny. Doposud bylo v rámci programu realizováno:

  • vyčištění rokle v údolí Liliovníků a tím vytvoření nástupního prostoru pro výstavbu dřevěného můstku, který rokli překlenoval a ústil k tzv. Robertově pěšině
  • zpřístupnění tzv. Robertovy pěšiny v délce 50 m a vyklučení přilehlé lokality od náletových dřevin
  • obnova průhledu z tzv. Leonardovy vyhlídky odstraněním náletových dřevin a zejména rozsáhlých křovinatých a trnitých porostů, znovuosazení pamětního kamene na původní místo u této vyhlídky (tzv. Leonardplatz)
  • vyčištění hradního příkopu pod tzv. Bílým mostkem a přilehlého tzv. Lindenplatzu, který sloužil od přelomu 19. a 20. století jako zámecké hřiště.
  • znovuosazení 3 ks pamětních kamenů na původní místa zámeckého parku. Jednalo se o kameny s názvy : „Karl Max Weg, Carl Anton Platz, Prinz Bentheims Platz“.

Fyzickou prací a následnou vizuální „kontrolou“ po programu jsou naplňovány seberealizační cíle účastníků programu. Osvojením si pojmů - anglický park, kompozice, archivní prameny, kulturní památka, Bratrstvo sv. Huberta, parforsní hon, hradní příkop, ha-ha plot apod. jsou naplňovány výchovně vzdělávací cíle autora programu.

Zdroje:

DUDA, J. - KRKAVEC, F., Zelené klenoty. Zámecké parky na Hlučínsku a Opavsku, Ostrava 1959.

HALAMÍČKOVÁ, A., Chráněné historické parky a zahrady Severomoravského kraje, Ostrava 1988.

KŘÍŽ, Z., Významné parky Severomoravského kraje, Ostrava 1971.

 

Pomůcky, materiál:

Projektor, počítač, kopie ikonografických archivních materiálů z mobiliárního fondu SZ Hradec nad Moravicí a ZA v Opavě, pracovní pomůcky pro fyzickou práci (hrábě, nůžky, křovinořez, motorová pila, lano, zápalky, hasící přístroj, lékárnička – částečně zapůjčeno z pracovních pomůcek SZ Hradec nad Moravicí – částečně z vlastních zdrojů účastníků).

Fotogalerie projektu:

01-1.jpg 01-2.jpg 01-3.jpg 01-4.jpg 01-5.jpg 01-6.jpg

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Účastníci programu mohli díky kopiím historických materiálů nahlédnout do skutečné podoby parku v době jeho vrcholné vegetační periody, porozumět záměrům tvůrců parku a kompozičním zásadám anglického parku. Ruku v ruce s novými informacemi se mohli účastníci programu podílet na skutečné obnově vybraných partií zámeckého parku v Hradci nad Moravicí. Při diskusi koordinátora programu s účastníky bylo pozitivně kvitováno zvýšení povědomí o původních názvech v areálu zámeckého parku, možnost se za pěkného počasí zapojit do aktivit na čerstvém vzduchu, které pomohou památce v jejich rodném městě. K zajímavostem patří, že se programu neúčastní pouze místní obyvatelé, ale také ti, kteří se na Hradci narodili, ale nyní již bydlí v jiných městech a vesnicích v okolí. Skrze projekt se daří prohlubovat spolupráci mezi zámkem a obyvateli města a zároveň se daří zvyšovat informovanost veřejnosti o všech aktivitách v rámci SZ Hradec nad Moravicí.

 

 

 

Doporučení pro další realizace:

V průběhu realizace programu byl postupně zaznamenán úbytek účastníků na fyzicky náročném programu. Tento úbytek avizoval nejen náročnost programu, ale také absenci motivačních prvků pro účastníky programu. Zatímco v první fázi bylo znatelné nadšení a touha po vědomostech, s přibývajícími dalšími realizacemi programu (bez motivačních prvků) práce účastníky velmi vyčerpávala. Zapojením motivačního prvku (motivační prvek měl charakter exkluzivní prohlídky nepřístupných prostor zámku – pouze pro účastníky programu) se účast na programu opět zvýšila. Na speciální prohlídku přišlo všech 17 účastníků posledního programu, někteří s sebou navíc přivedli i své rodinné příslušníky. Termín konání programu je nutno zveřejnit s dostatečným předstihem.