Život na zámku (v 19. století) školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Havrlant, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Hradci nad Moravicí

 

Spolupráce:

správa Státního zámku Hradec nad Moravicí
základní školy Moravskoslezského kraje
 

Anotace:

Edukační program Život na zámku je celoročně nabízeným programem, jehož snahou je přiblížit žákům 4. - 9. tříd ZŠ za pomoci autentického prostředí zámku v Hradci nad Moravicí život, funkce, činnosti a role šlechtice a jeho personálu v 19. století. Program je nutno předem objednat na příslušný den a hodinu. Děti si za pomoci speciálních edukativních pomůcek (obsahující m. j. sadu 14 kostýmů postav dle autentických osobností) mohou osvojit některé z tehdejších dovedností vyššího a nižšího personálu - např. psaní husím brkem, pečetění dopisů, sabráž, dekantaci, cídění nádob, zametání březovým koštětem...
Zároveň mají děti možnost dozvědět se více o časovém rozvrhu dne v 19. století, o personální hierarchii a na vlastní kůži se mohou seznámit s hmotnou kulturu všedního dne té doby, jakož i s některými autentickými prostorami zámku (vinný sklep, ledovna, spižírna). Zábavnou  formou se děti rovněž seznámí s funkcemi šlechtického velkostatku v historických souvislostech 19. století na Opavsku, resp. v českých zemích.
 

Klíčová slova:


Šlechtic, velkostatek, zámek, důchodní, konírna, empír, biedermeier, majordomus, sluha, lovčí, Prusko, Rakousko-Uhersko, Ludwig van Beethoven, historismus, livrej, vinný sklep, ledovna.

Místo a realizace:

areál státního zámku Hradec nad Moravicí, Edukační centrum SZ Hradec nad Moravicí, exteriér tzv. Bílého a Červeného zámku, interiér podzemí Bílého zámku v Hradci nad Moravicí.

 

Celková doba realizace:

program je nabízen celoročně žákům ZŠ
doba trvání programu: 90 – 120 minut, průběh programu je ovlivněn zájmem, znalostmi, dovednostmi žáků a upřesňujícími požadavky pedagogického doprovodu

Popis projektu:

Kontext:

Zámek Hradec nad Moravicí je jednou z nejvýznamnějších památek Moravskoslezského kraje a jedinou národní kulturní památkou v tomto kraji ve správě NPÚ, která disponuje původním intaktním historickým mobiliářem.V letech 2011 – 2013 docházelo ke snižování počtu návštěv zejména ze strany ZŠ, a to z nejrůznějších příčin. Jednou z nich bylo i to, že zámek v posledních letech nabízel pouze klasické „konzervativní“ prohlídky, kdy průvodcovské, velmi podrobné a odborné sylaby byly určeny zejména dospělé veřejnosti a jejich obsah nebyl přizpůsoben vnímání dětského návštěvníka. Dětem v této věkové kategorii nebyla věnována speciální nabídka, program ani pozornost. Možnost využít autentického prostředí zámku pro potřeby školní výuky se odrazila ve vzniku programů „Život na zámku, resp. Cesta do středověku“ které jsou potřebám dětských návštěvníků uzpůsobeny. Prostřednitvím programů dochází k využití zámku i původního hradu v podzemí, jakož i originálních předmětů z mobiliárního fondu zámku Hradec nad Moravicí, které programy vizuálně doprovázejí. V neposlední řadě je tímto způsobem zvyšováno povědomí o hodnotách této kulturní památky, které nemusejí být návštěvníkům na první pohled známy.

Východiska a hlavní cíle:

Mezi hlavní cíle programu patří rozšířit programovou nabídku zámku v Hradci nad Moravicí směrem k dětem základních škol takovým způsobem, aby mohli školy využít návštěvu zámku i pro potřeby vyučování. Na rozdíl od klasických prohlídek si zámek si mohou účastníci programu vše „osahat“. Zároveň si program klade za cíl využití nezastupitelného „genia loci“ a potenciálu zámku v Hradci nad Moravicí – jeho empírovou podobu, ve které se nalézá od r. 1804 a umožnit dětem vyzkoušet si role personálu i majitelů zámku ve skutečném 19. století a propojit dějinné události, historické souvislosti, originální dobové interiéry se skutečnými historickými postavami, které zde žily. K tomu jsou využívány dobové reálie – repliky historických oděvů. V neposlední řadě se program snaží upozornit na skutečnost, že zámek nebyl místem vytrženým z denní reality života společnosti 19. st., ale jeho nedílnou součástí. Účastníci programu si uvědomí, že architektonická památka je jedinečným dokladem doby nejen svým vzhledem dokládající um a mistrovství minulých generací, ale také místem, které ovlivňovalo své široké okolí prostřednictvím skutečných lidí, osobností, příběhů a událostí. Tyto události a činnosti měly svůj důvod, příčinu, řád a smysl, i když to na první pohled při dnešní návštěvě památky nemusí být mnohým návštěvníkům zcela jasné a pochopitelné. Důležitým cílem programu je rovněž možnost připomenout si a osvojit polozapomenuté dovednosti našich předků, pochopit systém organizace pracovního dne na zámku a v návaznosti na tyto činnosti osvětlit i architektonické uzpůsobení knížecího sídla včetně komunikačních tras, rozdělení soukromých pokojů služebnictva od hostinských pokojů resp. od soukromých pokojů majitelů zámku.

Cílová skupina:

Žáci 4. - 9. tříd ZŠ, max. počet 28 dětí (2 děti na 1 kostým).

Obsah a průběh programu:

Program je zpravidla rozdělen do tří částí: úvod – seznámení s tématem, realizace za účelem naplnění stanovených cílů, závěr – zhodnocení, poděkování účastníkům programu + snaha o navázání kontaktu do budoucna včetně požadavku „zpětnou vazbu“ ze strany vyučujících i dětí

A) Úvod

Doba trvání: 5 minut

Místo realizace: Úvod do programu je realizován na nádvoří Bílého zámku, kde jsou účastníci seznámeni s osobou lektora a se základními informacemi o objektu, jeho bývalých majitelích, ale také s tématem a cíli programu. V rámci úvodní diskuse je ověřována informovanost a znalosti účastníků programu. Součástí je i drobná motivační aktivita „luštění kryptogramu“ (římské číslice v supraportě vchodu do hostinských apartmánů) na zámeckém nádvoří, čímž je účastníkům naznačeno, že každá i sebemenší část zámku má své zákonitosti, tajemství a účastníci programu je v průběhu programu mohou za pomoci lektora sami objevovat a nalézat.

B) Ústřední část

Doba trvání: 80 – 110 minut – dle počtu účastníků a rozdělených rolí (pomocí replik kostýmů).

Místo realizace:

I. část: 35 - 50 minut v Edukačním centru

II. část: 35 - 50 minut v autentických interiérech (podzemí, zahradní sál) a exteriérech (nádvoří, zámecký park) Bílého zámku

III. část: 10 minut (nádvoří zámku nebo místnost EC)

V úvodu I. části samotné realizace programu si účastníci vylosují role, které je budou provázet po celou dobu programu (např. služebná Evelína, kuchař Fabricius, kníže Karel, hudebník Ludwig a další). Účastníci programu si vyberou příslušný kostým a jeho oblečením se svou rolí v programu identifikují. Kostýmy jsou zhotoveny dle originálních předloh, obrazů, fotografií historických postav, které zámek v 19. století skutečně obývaly. Poté následuje rozprava s lektorem, kdy děti mají samy přiřadit jednotlivým postavám předměty, které ta která postava na zámku používala. Tato část programu je doprovázena i ukázkami originálních předmětů ze zámeckého mobiliáře (vějíř, pistole, řády, pečetidla, livrej). Za pomoci ikonografických materiálů jsou účastníci seznamováni s místnostmi interiérů v minulosti a to i těmi, které se již dnes na zámku nenacházejí (koupelna, komůrky sloužících, kuchyně apod.). U jednotlivých „rolí“ jsou realizovány jednotlivé aktivity (psaní husím brkem, pečetění dopisů a listin, ukázka dobové hudby, stylizované nabíjení zbraně apod.),

Ve II. části účastníci programu již v kostýmech navštěvují autentické zámecké podzemí (zámecký sklep vína, ledovna, spižírna) a interiéry zázemí tzv. Zahradní sál a bývalou kuchyní, kde je realizována druhá část aktivit příslušných „rolí“ programu (ukázka sabráže a dekantace, kterou provádí zámecký sluha, služka a její příprava nádobí, cídění kovových součástí kočáru kočím, údržba a ukázka přípravy kanónů k palbě na nádvoří vojákem apod.). Při všech aktivitách v I. a II. části programu jsou využívány speciální edukační pomůcky, kterými je Edukační centrum vybaveno.

Ve III. části realizace programu je využíváno prvků dramatické výchovy. Účastníci programu jsou rozděleni lektorem do 3 skupiny po 4 - 5 osobách. Úkolem určených skupin rozdělených dle rolí (např. kníže, kněžna, sluha, hudebník) je sehrát scénku – dialog a využít tak nabytých vědomostí, dovedností, které účastníci získali v průběhu předchozího programu. Prostřednictvím sehraných scének jsou připomínány a opakovány vědomosti a zkušenosti nabyté v programu.

C) Závěr

 

Doba trvání: 5 minut

 

Místo realizace:  nádvoří Bílého zámku nebo místnost Edukačního centra

Lektor účastníkům programu poděkuje za jejich snahu, nápady a kreativitu zejména v závěrečné části programu. Téměř vždy jsou pořizovány na nádvoří zámku skupinové fotografie účastníků programu, kteří touží si „užít“ svou roli do té doby než budou muset navrátit své „civilní role“. Probíhá komunikace mezi účastníky programu – je dán prostor k posledním dotazům. Rovněž lektor programu požádá o zpětnou vazbu k programům ze strany pedagogů i žáků prostřednictvím jednoduchého formuláře. U skupin dětí mladšího věku hodnocení probíhá prostřednictvím stupnice 1-5. Velmi často jsou Edukačnímu centru adresovány obrázky dětí i s krátkými texty.

Výsledky aktivit:

Naplňováním a realizací programu došlo k rozšíření programové nabídky pro určené věkové skupiny. Bylo docíleno i speciální „ekonomicky výhodné“ nabídky, kdy je skupinám, které absolvují program nabídnuta (již při objednávce programu) sleva na absolvování klasické prohlídku zámku, která je hojně skupinami využívána. Propojení dějinných souvislostí a autentických prostor empírového zámku z 19. století s účastníky programu se v rámci poskytnutých prostor správou zámku daří naplňovat. Přispívá k tomu detailní znalost historie objektu lektorem i ochota vedení zámku poskytnout pro realizaci programu veškeré nevyužívané prostory objektu – mimo prohlídkové okruhy zámku. Velkou pomocí je možnost navštívit nevyužívané podzemní prostory původního hradu, které byly v minulosti využívány jako vinný sklep, ledovna a spižírna až do r. 1945.

Prostřednictvím specifických činností a edukačních pomůcek si účastníci mohou snadněji zapamatovat jednotlivé aktivity (pracovní povinnosti šlechtického personálu i relaxační šlechtické aktivity 19. století) jejichž zapamatování je umocněno i závěrečným blokem dramatické výchovy, kdy účastníci programu využívají nově nabytých znalostí, vědomostí a dovedností při tvorbě scének. I při těchto scénkách jsou účastníky využívány mnohé edukační pomůcky a repliky dobových předmětů, které se v místnosti Edukačím centru nachází.

Zdroje:

Archiv autora, mobiliární fond zámku Hradec nad Moravicí

TUREK, A., Zámek Hradec, 1970.

Hradecké listy 1960 -1969 (příležitostné tisky)

Pomůcky, materiál:

Sada replik 14 historických kostýmů pro 19. století (kníže, kněžna, lovčí, hudebník, knihovník, stavitel, kuchař, sluha, služebná, kněz, zahradník, bylinkářka, kočí, voják), losovací karty, atributy postav (metla, vyznamenání, hudební nástroje, dřevěná klenba, kostky, vinná láhev, talíře dřevěné, porcelánové, cínové; poháry skleněné, kameninové, cínové; pečetidlo, pečetní vosk, svíce, husí brk, inkoust, replika střelné zbraně, znaky historických zemí Koruny české atd.), ukázka originálních předmětů z mobiliárního fondu zámku Hradec nad Moravicí (vějíř, vyznamenání, pečetidlo, livrej, puška s perkusním zámkem).

Fotogalerie projektu:

01-1.jpg 01-2.jpg 01-3.jpg 01-4.jpg

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Účastníci programu Život na zámku se stávají historickou osobností z 19. století, kterou si vylosují z hracích karet. Prostřednictvím pomůcek a činností následně sami, ale také ve spolupráci se svými spolužáky, mohou poodhalit tajemství dnes již často neznámých pracovních povinností sloužících. Zároveň za pomoci dotazů lektora postupně přicházejí na zákonitosti a uzpůsobení knížecího zámeckého sídla. Děti mohou „nahlédnout“ do denního rytmu člověka 19. století, a to jak v rolích nižšího personálu, tak také v rolích majitelů zámku se všemi radostmi i povinnostmi, které tyto funkce zahrnovaly. Program poodhalí svým účastníkům zákonitosti péče o zámecké sídlo a šlechtický velkostatek v 19. století.

Doporučení pro další realizace:

Problématičtější je práce s početnější skupinou - více než 14 dětí, kde je nutno se o kostýmy dělit. Občas se setkáváme i s neuspokojením účastníků z role, kterou si vylosovali a stává se že je požadováno „prohození - vyměnění“ těchto výše uvedených rolí.

Ze strany pedagogů bylo v počátcích programu doporučeno, aby žáci vykonávali samostatně více aktivit. Tato informace byla lektorem do následných programů zapracována. Nedostatek atributů v první fázi programu se postupně podařilo vyřešit díky spolupráci s MAS Opavsko a o. s. Za lepší Hradec. Program byl doplněn o nádoby, náčiní a pomůcky služebných. Program byl následně rozšířen o další činnosti nižšího personálu - štípání dřeva, loučí, podpalu; dekantaci červeného vína, sabráž sektu, metení prostranství, péče o uzdu, postroje – kožené součásti zbraní, kočárů, řemenů, aby byly pěkně vláčné atd. Rovněž jsou využívány autentické prostory zámku – zámecký sklep vína, ledovna se spižírnou, kde lze velmi názorně předvést příslušné aktivity. Velmi se osvědčilo zařazení prvků dramatické výchovy na závěr programu. Zážitky a vědomosti z programu se tímto způsobem často připomenou, zopakují, scénky dají možnost dětem se kreativně projevit, ale zároveň pracovat i v týmu a zároveň lektorovi „napoví“ zda aktivity programu tzv. „dopadly na úrodnou půdu“, což je svým způsobem i jistou formou zpětné vazby.

Problematická je v současné době délka trvání programu. Pedagogové často požadují upravit dobu programu na 90 minut. V tomto čase se nedá ale vše skloubit takovým způsobem, aby proběhly všechny aktivity k jednotlivým postavám programu. Ideální doba 150 minut je pro mnohé skupiny příliš dlouhá (udržení pozornosti – svačinové přestávky, nutnost stihnout obědy ve školních jídelnách, doby odjezdu vlaků, autobusů apod.). Na druhou stranu byla zaznamenána i situace, kdy si pedagog pro svou třídu objednal oba dva edukační programy, které Edukační centrum stále nabízí (Život na zámku, Cesta do středověku) a zároveň následně třída žáků absolvovala i 2 prohlídky zámeckých interiérů – vše během jednoho dne.