Cesta do středověku (zaměřeno na období 11. – 13. století) rodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Havrlant, Národní památkový ústav, Edukační centrum v Hradci nad Moravicí

 

Spolupráce:

správa zámku Hradec nad Moravicí
Místní akční skupina (MAS) Opavsko

 

Anotace:


Z jakého materiálu je postaven a jak se stavěl hrad? Jaké měl hrad části, kdo jej mohl stavět a proč? Jak je těžká kroužková košile, kdo ji, a mnohé jiné středověké řemeslné výrobky, vyráběl? Kdo vládl v období 13. století slovem i písmem, šířil vzdělanost na hradě a v nově vznikajících městech v okolí? Na všechny tyto otázky (a nejen na ně) naleznou odpověď účastníci programu „Cesta do středověku“, který využívá původních středověkých architektonických prvků dochovaných dodnes na zámku v Hradci nad Moravicí. Program nabízí dětem školního věku nejen netradiční cestu hradním podzemím, ale také práci se speciálními edukačními pomůckami, které je seznámí s prací středověkého zednického mistra, písaře, rytíře, či člena mnišského řádu.

Klíčová slova:

Středověk, architektura, klenba, portál, středověký oděv, středověká řemesla, skriptorium, středověké vojenství, rytíř, heraldika, hradská správa.

Místo a realizace:


Areál státního zámku Hradec nad Moravicí, Edukační centrum SZ Hradec nad Moravicí, exteriér tzv. Bílého zámku - nádvoří, gotický portál v průjezdu jižního křídla zámku, interiér podzemí Bílého zámku v Hradci nad Moravicí (bývalé hradní sklepení).

 

Celková doba realizace:


Program je nabízen celoročně žákům ZŠ – doba trvání programu 60 – 90 minut, délka realizace programu je ovlivněna věkem účastníků, zájmem, znalostmi, dovednostmi žáků a zejména požadavky pedagogického doprovodu (návrat do školy za účelem oběda, pauza na svačinu, nutnost stihnout vlak, autobus atd.).
 

Popis projektu:

Kontext:

Zámek Hradec nad Moravicí je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších památkových objektů Moravskoslezského kraje. I když jsou veřejnosti známy především objekty Červeného (novogotického) a Bílého (empírového) zámku, kterými je areál státního zámku tvořen, ukrývá zámek i pozůstatky středověkého původního hradu, které byly veřejnosti doposud nepřístupné a z převážné části neznámé. Pro děti I. a II. stupně základních škol byl připraven program, který upomíná na slavné období původního hradeckého hradu – 13. století, které je známé pobyty české královny Kunhuty (manželky českého krále Přemysla Otakara II.) a jednoho jednoho z nejvýznamnějších českých šlechticů z rodu Vítkovců - Záviše z Falkenštejna, který působil na hradě Hradci jako purkrabí.  V širších souvislostech je připomínána v průběhu programu i skutečnost, že Opavsko, resp. blízké Bruntálsko byly v období počátku 13. století prvními regiony českého království, které prošly kolonizací a kde byla zakládána nejstarší města u nás. Část programu se proto věnuje zakládání měst, městským řemeslům a šiřitelům vzdělanosti – mnišským řádům, jejich zákonitostem i dovednostem. V průběhu programu jsou využívány dochované architektonické prvky ze středověké fáze výstavby původního hradu a řada edukačních pomůcek zhotovených pro tento program (repliky středověké zbroje, oděvů šlechticů a mnišských řádů, řemeslných výrobků, předloh středověkých délkových měr, modelů klenby a portálů, modelu skriptoria apod.).

Východiska a hlavní cíle:

Záměr, filosofie a samotná realizace programu Cesta do středověku v areálu státního zámku Hradec nad Moravicí vychází z autenticity dochovaných prvků středověké fáze výstavby původního hradu, a také z historických událostí, doložených písemnými prameny. K hlavním cílům programu „Cesta do středověku“ je osvojení si těchto pojmů: portál, ostění, lomený oblouk, klenba, brána, věž, most, nádvoří, studna atd., v praxi. Jedním z dalších cílů je zpřístupnit dětem školního věku nezpřístupněné prostory zámku a seznámit je tak s historií původního středověkého hradu, s jeho vlastníky, staviteli, řemeslníky i s šiřiteli středověké vzdělanosti. Hlavní důraz je kladen na osobní prožitek, bezprostřední kontakt s originálními materiály, pomůckami, či replikami předmětů, které dokládají hmotnou kulturu všedního dne období středověku. Hlavními prostředky, jak naplnit výše uvedené cíle, jsou aktivity realizované na různých lokalitách v objektu, které kladou důraz na osobní zkušenost s poznávaným, využívání více smyslů, rozvoj komunikačních schopností účastníků i rozvoj jejich invence v závěru programu, kdy dochází k zapojení prvků dramatické výchovy a zároveň zopakování si nabytých vědomostí.

Obsah a průběh programu:

Program „Cesta do středověku“ je rozdělen do tří částí: úvod – seznámení se s osobou lektora a tématem, realizace – probíhá za účelem naplnění stanovených cílů programu, závěr – zhodnocení, poděkování účastníkům programu a odměnění účastníků za jejich aktivitu drobnou pozorností.

A) Úvod:

Doba trvání (6 minut)

Místo realizace - Úvod do programu je realizován na nádvoří Bílého zámku nebo v průjezdu jižního křídla Bílého zámku, kde jsou účastníci programu seznámeni s osobou lektora a se základními stručnými informacemi o objektu, ale také s tématem, cíli programu a dobou jeho trvání. Časové rozvržení a délka trvání programu je předem konzultováno s pedagogickým doprovodem, dle potřeby účastníků. Účastníci jsou seznámeni také s faktem, že se nejedná o „klasickou prohlídku“ zámku, jak většinou očekávají a jak jsou zvyklí, ale o program vyžadující jejich součinnost, vítající diskusi, kde je osobní zkušenost, dotyk s materiály, předměty, osobní zapojení se do aktivit naopak velmi vítáno. U dětí nižší věkové kategorie (zpravidla 1. – 3. třída ZŠ) jsou děti seznámeny s maskotem programu – hradní myší Julií, která je po celý program doprovází a v průběhu některých aktivit ověřuje schopnosti a dovednosti účastníků programu. Využitím maskota je dosaženo větší soustředěnosti dětí.

B) Ústřední část:

Doba trvání: 50 – 80 minut – dle míry dovedností a znalostí účastníků, i jejich počtu. U větších skupin trvá déle doba přesunu po jednotlivých lokacích, usazení apod.

Místo realizace:

I. část: 15 - 20 minut - v autentickém prostředí původního středověkého hradního sklepení

II. část: 35 - 60 minut - v edukačním centru (speciální místnost s pomůckami v objektu zámku)

III. část: 10 minut – zhodnocení, poděkování účastníkům programu

V úvodu I. části programu účastníci sestoupí do dochovaného hradního podzemí, kde obdrží svítilnu a bezpečnostní přilbu. Je navozena atmosféra vstupu do minulosti, k čemuž napomáhá nízká intenzita světla, chlad a vlhkost hradního podzemí. V první místnosti je účastníkům představen dochovaný „řez klenbou“, kdy je v diskusi mezi lektorem a účastníky zjišťováno, z jakého materiálu jsou středověká hradní klenba a zdi postaveny. Zároveň je prezentován původní portál, práce kameníka, viditelné jsou patrné rozdíly mezi lomovým kamenem a opracovaným tufitem. V dalších místnostech hradního sklepení, které mělo charakter skladových prostor je vysvětlen způsob výstavby valené klenby, prezentována mohutnost hradebních zdí a způsob jejich zpracování. Samotná cesta hradním podzemím nutí děti k objevování dalších a dalších prostor, k dotazům a komunikaci s lektorem. V závěru této části programu se děti vrací k vstupnímu schodišti, kde navrací přilby a svítilny.Následně se děti přesunují přes nádvoří do edukačního centra, kde je realizována hlavní část programu. Na úvod probíhá diskuse o právě viděném a zároveň si děti osvojují pojmy jako např. věž, brána, palác, studna a hradba. Závěrem této části programu děti společně postaví několik modelů hradů z dřevěných kostek. Na závěr jsou mezi dětmi vybráni řečníci, jejichž úkolem je postavené dílo za pomoci lektora popsat.

Následuje fáze věnovaná středověkému vojenství, militariím a obraně hradu, kdy je dětmi postaven za pomoci speciální edukační pomůcky klenutý most. Děti si mohou m. j. samy vyzkoušet tíhu opravdového meče, přilby, kroužkové košile, štítu i platových rukavic. Zároveň jsou formou řízené diskuse dotazovány a zároveň upozorňovány nejen na vzhled výše uvedených předmětů, ale jejich úkolem je popsat i jejich funkci. Lektor se na závěr těchto aktivit okrajově zmíní o rytířských ctnostech a důvodech vzniku heraldických symbolů. V navazující části programu jsou dětem představeny řemeslné výrobky. Děti si je mohou ohmatat, vyzkoušet. Jsou jim vysvětleny nové pojmy – názvy výrobků. Úkolem děti je určit řemeslníka a  zdůvodnit proč předmět vypadá, jak vypadá (výtvarné řešení, vzhled) nebo jakou funkci plnil (účelnost). Lektor dětem v této fázi napomáhá návodnými otázkami. (Využity jsou např.: skleněný pohár, keramická trojnožka a pohár, kožené střevíce, plášť, opasek s pochvou, skládací dřevěný trůn, podkova, plátěná suknice apod.)

V předposlední části programu se děti dozvědí více o středověké vzdělanosti, jejich šiřitelích a sami mají možnost vyzkoušet si práci na tvorbě středověké listiny při využití repliky středověkého psacího pultu a za pomoci husího brku a inkoustu.

V případě dostatku času (15 minut navíc) je na závěr realizována poslední (nadstandardní) část ústřední části programu, kdy probíhá seznámení dětí se středověkým oděvem, jeho užitnou i zdobnou funkcí. Vybraní účastníci (skupinky 4 osob) mají za úkol, při využití prvků dramatické výchovy (vhodné zejména pro starší děti 5. -9. třída ZŠ) sehrát (po krátké přípravě) krátké scénky s přesně určenými rolemi (historickými postavami určenými lektorem), kdy je jejich úkolem využít některý z předmětů či pojmů představených v průběhu celého programu. Prostřednictvím sehraných scének jsou vědomosti a osobní zkušenosti nabyté v programu účastníkům programu připomínány a opakovány. V této fázi programu je účastníkům dána možnost uplatnit jejich kreativitu, invenci, ale také paměťové schopnosti.

C) Závěr

Doba trvání: 5 – 10 minut

Místo realizace: nádvoří Bílého zámku nebo edukační místnost

Lektorem programu je účastníkům programu poděkováno za jejich snahu, zájem a zapojení se do jednotlivých aktivit programu. Probíhá komunikace mezi účastníky programu – je dán prostor k posledním dotazům. Lektor programu požádá o zpětnou vazbu k programům - jde o zhodnocení nejen ze strany pedagogů, ale také jeho účastníků prostřednictvím jednoduchého výtvarně řešeného formuláře. Velmi často jsou EC adresovány obrázky dětí, které program navštívily i s krátkými texty. Na úplný závěr jsou účastníci programu pasování na „rytíře a rytířky z Hradce“ a obdrží pamětní nobilitační glejt se svým jménem, který dopisuje lektor.

Výsledky aktivit:

Postavené repliky hradu a mostní klenby. Listina popsaná jmény (případně písmeny gotické majuskuly) účastníky programu – psaná husím brkem a inkoustem (děti si ji odnášejí do školy s sebou), pamětní nobilitační glejty opatřené razítkem „Památky nás baví“.

Zdroje:

archiv autora,

Turek, A.: Zámek Hradec, Opava,1970

Šefců, O.: Architektura, Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla,Praha,2013

Vondruška, V.: Život ve staletích 13. století lexikon historie,Brno,2010

Herout, J.: Slabikář návštěvníků památek,Praha,1978

Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury I.,II.,Praha,2009

Vondruška, V.; Vondrušková,A.:Město,Praha,2013

Pomůcky, materiál:

Didaktické pomůcky, které jsou součástí edukační sady vlastněné Edukačním centrem: laserové ukazovátko, ochranné přilby, svítilny, dřevěná stavebnice České památky, dřevěný model klenby mostu, délkové míry, repliky středověkých mincí, keramická trojnožka a pohár, skleněná číše a džbán, model skriptoria, husí brk a inkoust, replika středověké přilby, kroužková košile, plátové rukavice, nobilitační glejty.

Didaktické pomůcky dlouhodobě zapůjčené MAS Opavsko: repliky vlajek sv. Václava a polských Piastovců, dřevěný model trůnu, 10 ks středověkých oděvů nobility, mnišských řádů a zemědělců, dřevěné lžíce a misky, štíty s heraldickými symboly, repliky klasického a jezdeckého meče.

Fotogalerie projektu:

01-1.jpg 01-2.jpg 01-3.jpg 01-4.jpg 01-5.jpg 01-6.jpg

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Jedná se o nejčastěji objednávaný program z širší programové nabídky Edukačního centra v Hradci nad Moravicí. Děti i pedagogové hodnotí program velmi pozitivně zápisy v kronice Edukačního centra. Děti komentují program samostatně ve výtvarně zpracovaném dotazníku, kde mohou vyjádřit svůj názor, vznést dotazy, sdělot co by si chtěly zopakovat, znovu vyzkoušet, případně sdělují svůj názor kresbou. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že děti baví zejména aktivity na různých místech objektu a uvítaly by, pokud by se program konal na více lokacích (velká část programu se koná v místnosti Edukačního centra). U pedagogů probíhá zpětná vazba komunikací, e-maily, dopisy, zasláním vyplněných dotazníků, obrázků dětí. Účastnící často doporučují program dalším školám či objednávají další realizace programu např. jinou třídou téže základní školy. Velmi atraktivní je využívání trojrozměrných předmětů. Možnost si předměty, oděvy a další pomůcky osahat, vyzkoušet je pozitivně hodnocena.

Ohlasy účastníků:

Dobrý den, včera jsme u vás byli ze ZŠ Mladecko, program se nám moc líbil. Ráda bych si u Vás zamluvila program Život ve středověku pro mladší děti - předškoláci (kolem 6 let) až děti druhá třída. \Jsme maminky s dětmi. Pokud by to bylo možné, vyhovovalo by nám to 30.6. od 16. Vím, že je to dost netradiční termín. Nebo pak o prázdninách o některém víkendu. Velice děkuji, Helena Kukolová

Dobrý den, pane Havrlante. Ještě jednou s odstupem několika hodin Vám chci poděkovat za příjemné rychlé bezproblémové jednání a za zajímavý program, který jste pro obě  skupiny  připravil. Ani nevíte, v jak těžké jste byl pozici - jak jsem vám už říkala, žáci se hlásili na dnešní akci kvůli střeleckému výcviku a o zámek až na jednu dívku, neměl nikdo zájem. Přesto na konci dne hodně dětí připouštělo, že návštěva zámku a Váš program byly pro ně zajímavější než střelba.
Srdečně zdraví Vanda Kusová – ZŠ Polanka nad Odrou.