Putování historickým městem České Budějovice rodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)

Autor:

Soubor tří didaktických programů pro městskou památkovou rezervaci České Budějovice.

Díl I. Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické. Text a fotografie Šárka Kosová.
Díl II. Renesance pod Černou věží. Text a fotografie Jana Taubrová a Simona Foltýnová.
Díl III. Samson je také baroko. Text a fotografie Kateřina Cichrová.

Spolupráce:

Díl I. Ilustrace Lucie Boháčová
Díl II. a III. Ilustrace Lucie Müllerová

Anotace:

Při putování na vás čeká celá řada úkolů, které vám pomohou najít stopy doby gotické, renesanční a barokní v Českých Budějovicích. Potřebujete k tomu dobrý postřeh a hlavu detektiva, protože vše souvisí se vším. Při této nelehké cestě myslete na to, že víc hlav, víc ví. Nebojte se ptát a řešit úkoly s ostatními.

Klíčová slova:

České Budějovice, gotika, renesance, baroko, architektura, bludný kámen, sv. Kryštof, dominikánský klášter, Samsonova kašna, Černá věž, památný strom, radnice, pranýř, alegorie ctností, barokní symbolika, sgrafito, lomený oblouk, svorník, křížová klenba, Ginkgo biloba, památková péče.

Místo a realizace:

Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické
Putování po nejstarších památkách historického centra Českých Budějovic, zajišťované odbornými průvodci, povede od bludného kamene na náměstí Přemysla Otakara II., kolem nejzajímavějších domů se středověkým základem, na Piaristické náměstí a do bývalého dominikánského kláštera.

Renesance pod Černou věží
Putování po renesančních památkách v historickém centru Českých Budějovic povede od Černé věže, kolem Masných krámů a Solnice za nejzajímavějšími měšťanskými domy z doby renesance.

Samson je také baroko
Putování po barokních památkách historického centra Českých Budějovic povede od Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. na radnici, k sousoší Kalvárie na Piaristické náměstí a do areálu bývalého dominikánského kláštera.

Celková doba realizace:

Doba trvání každého programu je 90 - 180 minut.

Popis projektu:

Kontext:

Od roku 2009 je program realizován pravidelně 2 x ročně na jaře v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel a na podzim v rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD). Realizaci programu zajišťuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích (edukační centrum). 

Více na www.pamatkynasbavi.cz

Východiska a hlavní cíle:

 • Probudit zájem účastníků o historii místa, ve kterém žijí.
 • Prohloubit jejich vztah ke kulturnímu dědictví a k místním památkám.
 • Seznámit účastníky se základními principy architektury a umění doby gotické, renesanční a barokní, s hodnotou památek v jejich okolí a se základními principy památkové péče.
 • Naučit účastníky soustředěně se dívat a pozorovat.
 • Motivovat pedagogy i rodiče k samostatné práci s dětmi s využitím didaktických materiálů (pracovních listů).
 • Vytvořit funkční modelový příklad spolupráce Národního památkového ústavu a škol při výuce dějepisu a příbuzných oborů provázáním databáze NPÚ a místních památek s obsahem rámcových vzdělávacích programů Člověk a společnost a Člověk a jeho svět.
 • Motivovat žáky k návštěvě knihovny, popř. archivu, kde mohou získat rozšiřující informace a zkoumat prameny.

Cílová skupina:

 • 1. stupeň ZŠ (2. - 5. třída)
 • 2. stupeň ZŠ
 • rodiny s dětmi

Obsah a průběh programu:

Všechny tři programy začínají na náměstí Přemysla Otakara II. u Samsonovy kašny. Jsou vedeny lektorem formou dialogu s účastníky programu. Výklad, jeho obsah i aktivity jsou přizpůsobeny věkové kategorii žáků. Pracovní listy (brožuru) obdrží žáci od lektora před začátkem prohlídky. Jsou rovněž volně ke stažení z webových stránek Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích na www.npu-cb.eu ze sekce Památky hrou a poučením.

Příklad programových aktivit: 

 • Zakreslování vodních toků do mapy města. Žáci se zorientují v mapě města vyznačením vodních toků. Následně se vyjádří vlastními slovy k důvodům založení města v právě této lokalitě.
 • Krokování náměstí. Žáci zjišťují rozměry náměstí bez použití moderních měřících přístrojů. Porovnávají naměřené hodnoty. Má budějovické náměstí skutečně tvar čtverce?
 • Orientace podle světových stran. Hledání objektů např. v severovýchodním rohu náměstí. Žáci se orientují podle světových stran pomocí růžice světových stran.
 • Porovnávání současné a historické podoby dominikánského kláštera. Žáci porovnávají rozdíly mezi skutečností a obrazovou dokumentací, rozdíly identifikují, pojmenovávají a popisují.
 • Poznávání římských číslic – převádění na letopočty. Žáci si procvičují římské číslice, počítání a převádění číselných hodnot.

Příklad kreativních aktivit: 

 • Vlastní návrhy gotických oken za dodržení základního tvaru. Žáci si vytvoří vlastní návrh gotického okna, zafixují si jeho základní tvar.
 • Frotáž nápisů na náhrobcích. Žáci se učí pomocí frotáže rozluštit nápisy (slova, písmena, číslice) na kamenných náhrobcích.
 • Hledání a dokreslování architektonických i výtvarných detailů.
 • Literární tvorba.

Průběžně:

 • Interpretace vlastních znalostí, fakt a pověstí. Žáci si zlepšují své vyjadřovací schopnosti.

Výsledky aktivit:

vyplněný pracovní list - faktografické i výtvarné úkoly, frotáž nápisů na náhrobcích

Zdroje:

AMBROŽ, V., Ambrožovy budějovické pověsti a povídky, Pelhřimov 2003.

BINDER, M. - SCHINKO, J., Věže a věžičky Českých Budějovic, České Budějovice 2006.

HEROUT, J., Jak poznávat kulturní památky, Praha 1986.

HEROUT, J., Slabikář návštěvníků památek, Praha 1994.

CHVOJKA, J., Město pod Černou věží, České Budějovice 1992.

KOBLASA, P. - KOVÁŘ, D., Kniha o Černé věži, České Budějovice 1997.

KOVÁŘ, D., Královská pevnost na jihu Čech. Z minulosti českobudějovických hradeb, České Budějovice 2006.

KOVÁŘ, D., Budějovický poutník aneb Českými Budějovicemi ze všech stran, České Budějovice 2006.

KOVÁŘ, D., České Budějovice I. díl  - Vnitřní město. Edice Zmizelé Čechy. Praha 2006.

Kol. autorů, Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 2006. 

Pomůcky, materiál:

pracovní list (brožura), obyčejné tužky, modré pastelky (pro program České Budějovice gotické)

Poznáváme České Budějovice

Orientace podle světových stran Bludný kámen České Budějovice České Budějovice, gotický portál na nám. Přemysla Otakara II. České Budějovice Kreslíme bludný kámen Frotáž nápisů na náhrobcích v dominikánském klášteře Detaily gotické architektury na nám. Přemysla Otakara II. Objekt Solnice na Piaristickém nám. České Budějovice

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Úspěšný třídílný didaktický program, kterého se od začátku doby realizace (od r. 2009) zúčastňuje 2 x ročně na 400 žáků. Školy samy aktivně programy vyhledávají, programy staly se součástí učiva dějepisu. Většina tříd prochází ve třech po sobě jdoucích letech všemi díly programu – každý rok absolvují jeden program.

 • 3. - 4. třídy Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické
 • 4. - 5. třídy Renesance pod Černou věží
 • 6. - 9. třídy Samson je také baroko
 • Programy lze ale libovolně kombinovat

Rozsah pracovních listů (cca 16 stran) i délka programu (cca 1,5h) je vyhovující. Účastníci vítají uvedení správných odpovědí na konci pracovních listů pro možnou kontrolu svých odpovědí. Pracovní listy jsou připraveny tak, aby bylo možno je využívat nezávisle na nutnosti asistence lektora. Nicméně školy preferují absolvování programů za asistence památkáře nebo lektora.

Doporučení pro další realizace:

Zájem o tento typ programů evidujeme též od pedagogů vyučujících v dalších městech - městských památkových rezervací (Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Třeboň).

V letech 2012 - 2015 byl pilotně testován program Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova. Díky získané dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO budou v roce 2015 pracovní listy vytištěny.