Dobrodružství stavební historie školní skupina (ikonka)

Autor:

PhDr. Hana Havlůjová, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Tomáš Wizovský, Národní památkový ústav, kastelán Státního hradu a zámku Bečov
Mgr. Petr Sokol, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni
Ing. Ondřej Cink, Národní památkový ústav, kastelán Státního zámku Kynžvart

Spolupráce:

Mgr. Roman Černík, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

Anotace:

Účastníci kurzu  hrají roli terénních badatelů, jsou vybaveni pomůckami (helma, baterka, blok a tužka, půdorysné schéma atd.) a  za pomoci animátora a lektora pracují se základními informacemi ohledně historie a stavebního vývoje hradu Bečov. Jejich úkolem je nalézat během prohlídky hradu  řešení na dané otázky, zorientovat se v prostoru a interpretovat a konfrontovat výsledky svých pozorování v rámci pracovních skupin.

Klíčová slova:

stavební historie, hrad Bečov, stavební vývoj, architektonické prvky, mapy, půdorysy, ikonografie

Místo a realizace:

Hrad Bečov

Celková doba realizace:

2009 -2011 

Popis projektu:

Kontext:

Hrad Bečov je mimořádně autenticky dochovaná středověká stavební památka, která dosud nikdy nebyla veřejnosti přístupná. Program vznikl v souvislosti s potřebou najít pro tento objekt vhodný  a šetrný způsob prezentace veřejnosti, aniž by hrozila ztráta historických hodnot.

V rámci výzkumného úkolu č. 205 (Věda a výzkum) nazvaného Výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace společnosti s kulturním dědictvím – Prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů, byly od r. 2005 realizovány netradiční prohlídky areálu pro malé skupiny studentů i účastníků z řad odborné veřejnosti, se zaměřením na hledání nápadů, myšlenek, nových informací a inspirace, jak prezentovat bečovský hrad při zachování jeho autenticity. V r. 2008 vznikl program nazvaný „Via Bečov - cesta za stavební historií“, jehož součástí byl návrh pracovního sešitu „Cesta do středověku“.

Všechny tyto snahy vyústily v r. 2009 ve vznik finálního programu nazvaného Dobrodružství stavební historie.

 

Východiska a hlavní cíle:

Účastníci nahlédnou do procesu průzkumu a objevování autentického středověkého objektu. Orientují se v historických mapách, půdorysech a ikonografiích, rozvíjí komunikační schopnosti i práci ve skupině, učí se „číst“ stopy stavebního vývoje, tvoří hypotézy, které poté porovnávají s fakty. Nabyté poznatky by pak měli být schopni aplikovat i na ostatní historické stavby.

Cílová skupina:

žáci II. stupně ZŠ a paralelní ročníky víceletých gymnázií.

Obsah a průběh programu:

Zdroje:

SOKOL, P. – WIZOVSKÝ, T. – CINK, O.,  NKP SHZ Bečov – průvodcovský text prohlídkový okruh: Hrad 2009.

GIRSA, V. – HANZL, M. – MICHOINOVÁ, D. – WIZOVSKÝ, D., Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace, Praha 2009.

 

Pomůcky, materiál:

pracovní listy – plánek areálu, schématické plánky místností, ochranné přilby, plány, mapy, půdorysy, ikonografie, fotografie baterky, jmenovky, tužky, desky, film, projektor, notebook, buzola/kompas, slovníky, podložky na sezení, stavebně historický průzkum

 

Fotogalerie projektu:

Dobrodružství stavební historie - průzkum hradu Dobrodružství stavební historie - kabinetní příprava Dobrodružství stavební historie - průzkum hradu Dobrodružství stavební historie - kabinetní příprava Dobrodružství stavební historie - kabinetní příprava Dobrodružství stavební historie - kabinetní příprava Dobrodružství stavební historie - průzkum hradu Dobrodružství stavební historie - průzkum hradu Dobrodružství stavební historie - průzkum hradu Dobrodružství stavební historie - průzkum hradu

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Bečovský hrad byl již od dob baroka využíván pouze k hospodářským účelům, vyhnul se tak pozdějším radikálním přestavbám a  zůstal zachovaný jako velmi cenná autentická památka, která má jedinečné genius loci. Program Dobrodružství stavební historie dokázal tohoto potenciálu velice dobře využít.

Vyhodnocení dotazníků a získání zpětné vazby. (Sokol P., 2010 Vyhodnocení prohlídek a zpětné vazby Bečov): Dojem z hradu se až na výjimky pohyboval na škále kladný či velmi kladný. Jednoznačně převažovalo vnímání bečovského hradu jako výjimečné památky. Ohledně hodnot jednoznačně převažovalo ocenění autentičnosti, zachovalosti hradu, množství zachovaných prvků a detailů. Dojem ze způsobu prohlídky se pohyboval až na výjimky v rozmezí kladný až velmi kladný. V otázce na doplnění či úpravu prohlídky se vyskytoval poměrně široký, i když  vzhledem k množství hodnocených odpovědí nepočetný rejstřík podnětů, týkajících se jak dílčích témat obsahových, tak i technických (bezpečnost, pracovní pomůcky apod.). V otázce způsobu zpřístupnění hradu mezi sebou soupeřily názory pro zpřístupnění široké veřejnosti s názory pro zpřístupnění omezeného charakteru, pro menší skupinky a odbornou veřejnost. Ohledně využití se objevoval opět poměrně široký rejstřík návrhů, z nichž se většina vztahovala ke kulturním akcím a realizaci speciálních prohlídek, kurzů a workshopů.

K programu byl zpracován podrobný didaktický materiál – Havlůjová H. 2009: Dobrodružství stavební historie-Metodické podklady pro učitele.

Wizovský T. 2011: Závěrečná zpráva o plnění výzkumného úkolu.

Ohlasy účastníků:

Sokol P. 2009: Vyhodnocení modelu prezentace; Sokol P. 2010: Vyhodnocení prohlídek a zpětné vazby Bečov.