Smyslů plný hrad bez bariér (ikonka)

Autor:

Mgr. Petr Hudec (metodické centrum pro vzdělávání v Telči)
Libuše Mikulová (SH Buchlov)
Mgr. Lenka Trantírková (metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži)
Mgr. Irena Lužíková (metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži)

Spolupráce:

Pracovníci hradu Buchlova
HB Collegium, o.s.
Vide manibus, o.s.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)

Anotace:

Prohlídka jádra hradu Buchlova pro nevidomé a slabozraké zohledňující jejich vzdělávací potřeby. S ohledem na zrakové znevýhodnění je památka zprostředkována za pomoci více smyslů: haptické příležitosti, čichové chuťové a sluchové podněty; dále pak s využitím popisného výkladu a haptického půdorysu hradu.   

Klíčová slova:

hrad, Buchlov, středověk, nevidomí, slabozrací, sluch, hmat, čich, chuť

Místo a realizace:

Hrad Buchlov

Celková doba realizace:

prosinec 2015 – červen 2016 příprava programu včetně zajištění nezbytných edukačních pomůcek
20. června 2016 – realizace programu
červen/červenec 2016 – vyhodnocení, publicita

Popis projektu:

Kontext:

Na hradě Buchlově byly v předchozích letech realizovány speciální prohlídky pro mentálně postižené návštěvníky ve spolupráci s občanským sdružením HB Collegium. Pro nevidomé zde dosud speciálně připravená prohlídka nebyla, byť různé jiné aktivity (Buchlovská spirála, Co se na hradě vařívalo aj.) jsou dostatečnými impulsy či inspirací k jeho přípravě. Dále lze zúročit zkušenosti lektorů, kteří připravovali programy pro nevidomé a slabozraké v Květné zahradě v Kroměříži.

Realizace speciálních prohlídek na památkových objektech ve správě NPÚ není úplnou novinkou. Jedním z prvních takovýchto počinů byl program Naslepo hradem Křivoklátem, který se uskutečnil v roce 2008. 

Východiska a hlavní cíle:

Běžně vedené prohlídky památkových objektů nezohledňují dostatečně vzdělávací potřeby nevidomých a slabozrakých, s nimiž souvisí především kompenzace jejich handicapu příležitostmi dotýkat se vystavovaných předmětů, přizpůsobení výkladu či tempa prohlídky. Z tohoto důvodu se rozhodli pracovníci Národního památkového ústavu připravit pro tyto milovníky památek speciální prohlídku na hradě Buchlově a to na základě iniciativy Buchlovských průvodců. 

Ačkoliv lze uvažovat o pořízení různých haptických pomůcek – zejména dotykového modelu hradu či jeho půdorysu – tvůrci edukačního programu sdílí přesvědčení, že v zásadě hrad sám postačuje k tomu, aby vznikl velmi kvalitní program bez nároků na velké finanční investice. Byť je v interiéru hradu přítomný zákaz dotýkání se s ohledem na ochranu mobiliáře, přeci zde lze nalézt předměty či části architektury hradu, u kterých je možné připustit haptický kontakt cenný zejména z hlediska autenticity. Další dotykové příležitosti pak přináší soubor replik, kterými disponuje edukační centrum.  

Hlavním cílem programu je zprostředkovat nevidomým a slabozrakým návštěvníkům památky historii hradu Buchlova, jeho charakter, vybrané prostory a detaily i každodennost života na hradě. Nevidomí jsou do procesu interpretace památky aktivně zapojeni a to jak skrze nabídnuté činnosti, tak také dialog. Uplatňují se zde postupy jak poznávání od jednotlivosti k celku, tak také (díky modelům) od celku k jednotlivostem. Akcent je kladen na zapojení různých smyslů, jak to vyjadřuje název projektu. Podaří-li se takto účinně nevidomým a slabozrakým hrad zprostředkovat, pak bude z jejich hlediska nejen smyslů plný, nýbrž i smysluplný.   

Cílová skupina:

Nevidomí a slabozrací

Obsah a průběh programu:

Před zahájením prohlídky je v návštěvnickém centru k dispozici haptický model hradu s popisky v Braillově písmu.

II. Nádvoří  – přivítání – sdělení informací o rozsahu, průběhu a zaměření prohlídky, sdělení o náročnosti výstupu po schodech a jeho realizace
Terasa u kamenného stolu - relaxace/vydýchání u Lípy neviny, výklad o historii hradu Buchlova od jeho založení po současnost, vyprávění o Lípě neviny s akcentem na možnost dotyku špalku pro odsouzeného, stolu a větviček lípy.
Vstup na III. hradní nádvoří – informace o terénních nerovnostech, při procházení bránou haptické vnímání ostění s vysekaným letopočtem 1606, madla dveří a kování dveří. 


III. nádvoří – Lektor hovoří o tvaru a charakteru jádra hradu s využitím popisného výkladu.

 
Černá kuchyně – Výklad o funkci prostoru, ochutnávka placek, haptické poznávání replik středověkých nádob 

Přípravna – s vystavenými původními zámky, klíči, hmoždíři, a hodinovým strojem – možnost haptického kontaktu. 

Pekárna – popisný výklad (včetně rozměrů) a dotyk pece. 


Přesun do knihovny – popisný výklad a možnost vnímání vybrané knižní vazby dotykem. Možnost přivonění ke staré knize. Při přechodu do dalších prostorů haptické vnímání plechového citronovníku.

 
Raně gotická kaple – Při vstupu do prostoru vnímají účastníci programu vůni páleného kadidla. Zní dobová sakrální hudba (chorál). Dotyk přípor klenby a svorníků, popisný výklad zahrnuje informaci o velikosti prostoru, jeho historii a charakter. Možnost opětovného prohlížení si haptického půdorysu hradu s akcentem na identifikaci hradního jádra a kaple.

Gotické místnosti postavené pány z Cimburka – výklad o loveckém právu, možnost haptického kontaktu s replikou kroužkové zbroje, přilby a rukavice. 

Obytný pokoj – výklad o každodennosti na šlechtickém sídle  - uchovávání šatů v truhlách = možnost dotyku kování, truhlic, lavic.

Místnost s Madonou - (možnost haptického dotyku vitrážových oken.


Rytířský sál – sdělení o funkci prostoru, popisný výklad včetně rozměrů, možnost haptického kontaktu – židle, kované dveře. 
Výuka jednoduchého tance branle – účastníci stojí v kruhu a dělají jednoduché taneční kroky za doprovodu hudby (světská tematika) 

Místnost pánů ze Zástřizl – informace o instalaci místnosti v renesančním duchu, prezentace renesančního oděvu, vyprávění příběhu o vraždě Jindřicha Prakšického, haptické vnímání renesančních kamen

Při přechodu do další místnosti zmínka o hygieně, možnost návštěvy prevétu. 

Barokní ložnice – výklad o barokním mobiliáři  


Místnost s Cerberem – vyprávění pověsti o psovi Cerberovi.


Zakončení prohlídky v nádvoří, rozloučení se a sestup po schodech

 

Výsledky aktivit:

-

Zdroje:

ŽIŽLAVSKÝ, B.: Buchlov, historie  a příběhy hradu, Kyjov 2006

JANIŠ, D., KOHOUTEK, J.: Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému, Slovácko 2002.

VRLA, R.: Poznámky ke stavebnímu vývoji severního traktu jádra hradu Buchlova.

NOVOTNÝ, J.: Průvodcovský text hradu Buchlova.

FRANCOVÁ, P., Za zeptání nic nedáte aneb Jak vidím svět, když nevidím, Praha 2006.

HUDEC, P., Zahrada všemi smysly: prezentace a interpretace zahrad s osobami se zdravotním omezením, in Historické zahrady Kroměříž 2015: Nové ve starém, Kroměříž 2015, s. 46-57.

Pomůcky, materiál:

haptický půdorys hradu, hudební nahrávky (církevní a světské hudby), 2 CD přehrávače, upečené placky, sada replik středověkého nádobí, (historická kniha se starou vazbou), kroužková zbroj, rukavice, přilba, kadidlo, svíce, sirky, repliky renesančních oděvů  

Smyslů plný hrad

Haptický půdorys hradu Haptický půdorys hradu Návštěvníci si prohlížení haptický půdorys hradu Návštěvníci si prohlížení haptický půdorys hradu Návštěvníci si prohlížení haptický půdorys hradu Ochutnávka placek v černé kuchyni Ochutnávka placek v černé kuchyni Haptické poznávání kování Haptické poznávání citronovníku z kovu Výklad v kapli Haptické poznávání přípory klenby Účastnice programu poznává dotykem klenební svorník Zpěv v kapli Psí doprovod Účastník poznává dotykem kroužkovou zbroj Účastnice programu poznává dotykem repliku rukavice Tanec v Rytířském sále Poznávání replik historických oděvů Poznávání replik historických oděvů S ohledem na ochranu některých předmětů dobře mohou posloužit jejich repliky Poznávání kovaných dvěří dotykem

Reflexe a zhodnoceni:

Celkové zhodnocení:

Program se uskutečnil v pondělí, kdy je hrad uzavřen ostatním návštěvníkům. Nešlo o izolaci nevidomých (ostatně jsou doprovázeni vidícími), nýbrž vytvoření optimálních podmínek včetně dostatku času na pobyt ve zvolených prostorech. Hradem se pohybovaly malé skupinky kolem 10 - 15ti osob a to včetně doprovodu vidících osob či vodících psů a to v 15ti minutových intervalech. Trasa byla připravena pouze pro část hradu tak, aby nad zážitkem účastníků programu nepřevážila únava. Sjednávání prohlídek bylo provedeno ve spolupráci s oblastními pobočkami Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Díky této spolupráci se prohlídek zúčastnilo takřka dvě stě osob z celé Jižní Moravy. Realizaci programu zajistili pracovníci NPÚ ve spolupráci s dobrovolníky (HB Collegium). 

Zvláštní pozornosti se těšil haptický půdorys hradu s popisky v Braillově písmu, který pro program vytvořilo občanské sdružení Vide Manibus specializující se na vytváření reliéfní grafiky pro nevidomé. Účastníci programu mohli v černé kuchyni ochutnat placky, jejichž vůně zaplnila celé nádvoří. V bývalé hradní kapli si připomenuli původní funkci tohoto prostoru prostřednictvím zpěvu. V Rytířském sále si mohli zatančit tanec branle. Akcent byl kladen na zapojení různých smyslů návštěvníků, což dalo i název celému projetu Smyslů plný hrad.

Přes nepřízeň počasí a zdolávání stovek schodů se účastníkům program velmi líbil. Panovala velmi přátelská atmosféra. Více než erudici průvodců, kteří se nevidomým věnovali jako dobrovolníci, lze ocenit jejich velmi osobní komunikaci. Nevidomí průvodcům poskytovali pozitivní zpětnou vazbu, měli četné dotazy i poznámky. Setkání tak bylo oboustranně obohacující.  

Vytvořený haptický plán hradu bude trvale k dispozici v návštěvnickém centru. Hrad Buchlov patří k jednomu z mála objektů ve správě Národního památkového ústavu, který má tuto edukační pomůcku pro návštěvníky k dispozici. V návštěvnickém centru pak budou mít nevidomí více času detailně se s plánem seznámit, než jak to umožňoval samotný program.

 

Doporučení pro další realizace:

I když bylo pro realizaci programu zvoleno pondělí, kdy je hrad zavřen, přeci jen exponovaný měsíc červen neumožnil důkladněji a poklidněji se na realizaci programu připravit. Příště bude tedy volen závěr návštěvnické sezony.