Bečov nad Teplou (hrad a zámek) hrad (ikonka)zámek (ikonka)

Státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou představují ojedinělý soubor dochovaných kulturních památek nesmírné historické hodnoty. Zachovalý středověký hrad se tyčí nad řekou Teplou a představuje jeden z nejlépe dochovaných hradů v Čechách. Barokní zámek v jeho podhradí pak nabízí možnost zhlédnout unikátní mobiliář sv. Maura, druhou nejcennější zlatnickou movitou památku na území ČR.

Hrad a zámek Bečov Hrad a zámek Bečov Hrad a zámek Bečov Hrad a zámek Bečov Hrad a zámek Bečov Hrad a zámek Bečov Hrad a zámek Bečov Hrad a zámek Bečov

Edukačně výzkumná činnost je na Státním hradu a zámku Bečov realizována již od roku 2005. Edukační centrum zřízené v roce 2012 v rámci projektu Památky nás baví navazuje na předchozí zkušenosti a dále rozvíjí programy zaměřené na průběh Příkladné obnovy hradu, fenomén sv. Maura či na dětské návštěvníky z různých typů škol včetně vysokých a rodiny s dětmi. Úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, se Státním zámkem Valeč, klášterem Plasy, Bečovskou botanickou zahradou a dalšími institucemi a odborníky nejen Karlovarského kraje.

 

Aktuální edukační programy

Relikviář pro každéhorodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)bez bariér (ikonka)

Relikviář pro každého - hlavní obrázek Díky dotykovému modelu relikviáře ve velikosti 1:1, který provází skupinu během celé prohlídky, jsou dětem přístupnou formou vysvětleny výrazy, které se vztahují k dané problematice – relikviář, relikvie, světec apod. Děti se aktivně zapojují do prohlídky – objevují simulovaný obsah skutečného relikviáře, za pomoci lektora správně umisťují jednotlivé části výzdoby a díky komiksu, který si odnesou z prohlídky domů, se dozví vše o osudu této památky. Prohlídka pro děti kopíruje trasu I. návštěvního okruhu a stejně tak končí v trezorové místnosti, kde je skutečný relikviář sv. Maura vystaven.
Program „Relikviář pro každého“ umožňuje rovněž vyjíždět, především v zimních měsících, do škol a dalších zařízení mimo areál SHZ Bečov. Lektorský program pak probíhá podobným způsobem jako na zámku, jen bez možnosti vidět vlastní originál relikviáře sv. Maura.
Prohlídky jsou velmi vhodné i pro zrakově postižené.
 

Procházka minulostírodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)

Procházka minulostí - hlavní obrázek Program je určený dětem předškolního a mladšího školního věku. Hravým způsobem představuje účastníkům zámek Bečov a seznamuje je se základními pojmy jako jsou hrad či zámek, s typickými obyvateli těchto sídel a s jejich způsobem života. Program, který je inspirovaný knihou Pohádka o bečovském dávnosnění, nekopíruje celou zámeckou prohlídkovou trasu, ale je naopak rozšířen o zámecké zahrady, štolu tesanou ve skále či druhé zámecké nádvoří. Při programu dětem kromě lektora pomáhají také bohatě ilustrované pracovní listy. Na závěr jsou pro děti připraveny nejrůznější pomůcky, s jejichž pomocí si mohou prakticky prověřit, co se naučily, za což jsou pasovány do šlechtického stavu.  

Archiv edukačních programů

Cyklus programů Příkladné obnovy hradu Bečovveřejnost (ikonka)odborná veřejnost (ikonka)

Cyklus programů Příkladné obnovy hradu Bečov - hlavní obrázek Programy vychází z myšlenek „Projektu konzervace a prezentace hradu Bečov“ a navazují na předešlý mnohaletý vývoj probíhající v rámci vědeckovýzkumného úkolu nazvaného „Prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů“, jehož součástí byly např. i úspěšné technologické prohlídky „Dobrodružství vápna a písku“ z projektu „(Ne)tušené souvislosti“[1].
 
Programy se věnují různým tématům a v modifikacích jsou určeny veřejnosti i žákům základních a středních škol. Vykazují tyto společné charakteristické rysy:

Nabízejí jedinečnou možnost navštívit atraktivní prostředí mimořádně autenticky dochovaného hradu a zažít jeho genius loci.
Nejsou součástí pravidelné nabídky památkového objektu, ale realizují se v souladu s postupem probíhajících prací. Využívají neopakovatelných příležitostí (např. stavba parkánové lávky, předstihový archeologický průzkum, obnova a záchrana hradního parku apod.) k prezentaci obnovy hradu veřejnosti.
Hlavním lektorem je zkušený odborník na danou problematiku, popř. posílený o animátora, který návštěvníkům pomáhá přiblížit nejen bečovský hrad, ale také problematiku péče o památky, historická řemesla či dobové technologie a postupy.
Účastníci se aktivně zapojují do programů i některých etap obnovy hradu. Programy se realizují ve skupinách do patnácti osob a trvají cca 100 minut, což umožňuje velkou míru interaktivity.

 
[1] Více k projektu „(Ne)tušené souvislosti“ viz http://www.npu.cz/netusene-souvislosti/

Bečovské dávnosnění aneb život na panském sídleškolní skupina (ikonka)

Bečovské dávnosnění aneb život na panském sídle - hlavní obrázek Program určený pro žáky druhého stupně základní školy je zaměřený na poznání čtyř nejznámějších rodů vlastnících v historii bečovské panství. Využívá repliky historických kostýmů a metod muzejního divadla. Program tematicky vychází z knihy Pohádka o bečovském dávnosnění[1]. První část se odehrává v edukační místnosti, druhá v exteriéru areálu SHZ Bečov.

 
[1] Viz zdroje

Vitrážrodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)

Vitráž - hlavní obrázek Program nazvaný „Vitráž“ je typem přenositelného programu, který je možno realizovat i mimo památkový objekt, a přizpůsobit jej tak dané lokalitě. Při programu se využívá množství pomůcek jako jsou skládací modely gotických vitrážových oken nebo instruktážní video, díky kterým se děti seznámí s technikou vitráže nejen teoreticky, ale rovněž prakticky. Program má i svoji tvůrčí část, kdy účastníci malují obrázky na téma vitráž, které si nakonec odnesou domů. Program ve své ideální formě využívá pro ověření získaných znalostí a dovedností příležitosti, které se nacházejí v místě konání. Jde například o závěrečnou prohlídku vitrážových oken místního kostela, domu atd. 
 

Škola na zámku Bečovškolní skupina (ikonka)veřejnost (ikonka)

Škola na zámku Bečov - hlavní obrázek Jednorázový dlouhodobý projekt realizovaný ve spolupráci se ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou. Cílem bylo seznámit žáky s historií jejich školy i místa, ve kterém žijí. Žáci v roli terénních badatelů mapovali období let 1952 - 1975, kdy na bečovském zámku sídlil II. stupeň základní školy. Účastnili se průzkumu archivů, rozhovorů s pamětníky, zpracovávání nasbíraných informací a prezentace výsledků formou kolektivní monografie a výstavy. Pro všechny zúčastněné se jednalo o první projekt podobného charakteru.

Dobrodružství stavební historieškolní skupina (ikonka)

Dobrodružství stavební historie - hlavní obrázek Účastníci kurzu  hrají roli terénních badatelů, jsou vybaveni pomůckami (helma, baterka, blok a tužka, půdorysné schéma atd.) a  za pomoci animátora a lektora pracují se základními informacemi ohledně historie a stavebního vývoje hradu Bečov. Jejich úkolem je nalézat během prohlídky hradu  řešení na dané otázky, zorientovat se v prostoru a interpretovat a konfrontovat výsledky svých pozorování v rámci pracovních skupin.