Ostrava (Důl Michal) technická památka (ikonka)

Areál bývalého kamenouhelného dolu je prozatím jedinou technickou památkou ve správě NPÚ.
Představuje ojediněle dochovaný sobor průmyslové architektury a strojního
parku z počátku 20. století, dochovaného v místě svého původního provozu.

Areál Dolu Michal Důl Michal, řetízkové šatny Důl Michal, jámová budova s těžní věží Důl Michal, mosty Důl Michal, strojovna Důl Michal, strojovna

Důl Michal představuje logickou volbou pro realizaci edukačních aktivit zaměřených na téma průmyslového dědictví. Důl je v současné době jediný průmyslový areál ve správě NPÚ a zvolená koncepce památkové ochrany souboru budov, tzv. metoda posledního pracovního dne, navíc poskytuje podnětné prostředí právě k představení, vysvětlení a zdůvodnění hodnot průmyslového objektu a způsobů jeho prezentace. Ideová náplň metody památkové ochrany Dolu Michal vychází z předpokladu zachování autentického prostředí činného kamenouhelného dolu se stopami provozu (prošlapané schody, uhelný prach, nářadí „připravené“ k použití) a tím i silné atmosféry místa. Spolu s částečně dochovaným vybavením interiérů, autentickým strojním zařízením a mimořádně kvalitní architektonickou podobou objektů z let modernizace (1912-1915) tak představuje areál ojedinělou příležitost k takovému pedagogickému experimentu, jakým je pokus o posun vztahu široké veřejnosti k technické památce.

Archiv edukačních programů

Ograbule a ti druzí…školní skupina (ikonka)

Ograbule a ti druzí… - hlavní obrázek Ústředním tématem edukačního programu jsou povolání vykonávaná v prostředí průmyslového areálu a jeho připodobnění k funkční infrastruktuře města. Na základě dedukce, která čerpá inspiraci z dochovaného mobiliáře kamenouhelného dolu a předložených archivních materiálů, děti postupně odhalují podobnost mezi městem a rostlým průmyslovým areálem, která je zároveň klíčem k definování významných shodných a naopak individuálních rysů obou prostředí, z nichž zároveň vychází i charakter a náplň vykonávaných profesí. Bližší práce nastává, včetně jednoduchých praktických úkolů spojených s náplní probíraných profesí, s termíny: horník, geodet, báňský záchranář, ograbule[1]. V závěru programu děti čeká diskuze nad tématem s pamětníkem - bývalým horníkem na Dole Michal.

 
[1] Ograbule, ohrabule, hraběnka – místní označení pro ženy, které na dole vykonávaly náročnou práci v třídírně, jejíž náplní bylo ruční třídění uhlí od hlušiny.

Technická památka známá neznámá (VŠ)školní skupina (ikonka)

Technická památka známá neznámá (VŠ) - hlavní obrázek

Edukační program seznamuje vysokoškolské studenty v autentickém prostředí průmyslového objektu  s pojmem „technická památka“ a neformálně, prostřednictvím přímého kontaktu a bezprostředního zážitku, ji účastníkům programu přibližuje. S pomocí názorných příkladů, edukačních pomůcek a praktických dílen pod vedením zkušeného restaurátora kovů vede program k reflexi hodnot průmyslového dědictví, principů a přístupů k jeho ochraně, včetně dochovaného mobiliáře a způsobů jeho prezentace. Aktivity napomáhají k tomu, aby byl bývalý průmyslový areál vnímán jako památka pozitivně a zároveň v co nejširších souvislostech, včetně socioekonomického vlivu na rozvoj lokality.

Nahoře a dole v doleškolní skupina (ikonka)bez bariér (ikonka)

Nahoře a dole v dole - hlavní obrázek Záměrem programu je seznámit cílovou skupinu s pojmem „kamenouhelný důl“ a neformálně, prostřednictvím diskuze, fotodokumentace a reálných předmětů ji účastníkům projektu přiblížit. S pomocí názorných příkladů, edukačních nástrojů a dedukce vede program k vysvětlení pojmů: technika, uhlí, důl, horník a k objasnění pozice dolu v kulturně-historické minulosti regionu.

Technická památka známá neznámá, rodiče s dětmi

Technická památka známá neznámá, rodiče s dětmi - hlavní obrázek Záměrem projektu je seznámit cílovou skupinu v autentickém prostředí průmyslového objektu s pojmem „technická památka“ a neformálně, prostřednictvím přímého kontaktu a bezprostředního zážitku, ji účastníkům projektu přiblížit. S pomocí názorných příkladů, edukačních nástrojů a zážitkové pedagogiky vede program k vysvětlení pojmů: kulturní památka, památkář, technika, uhlí, důl.
 

Koncept?! Merkur!rodina s dětmi (ikonka)školní skupina (ikonka)bez bariér (ikonka)

Koncept?! Merkur! - hlavní obrázek Jak vypadá práce architekta nebo designéra? Co je to koncept? A k čemu ho vlastně při tvůrčí činnosti potřebujeme? Tyto, i jiné otázky jsou zodpovězeny v průběhu edukačního programu vedeného lektorem a architektem nebo jiným zástupcem z oblasti tvůrčích profesí. Součástí programu je představení práce přítomného specialisty, vysvětlení klíčových momentů a pojmů z oblasti jeho působnosti a následná beseda nad tématem. Praktická část programu spočívá v řešení jednoduchého úkolu - v sestavení libovolného předmětu dle připraveného katalogu stavebnice Merkur (nábytek) takovým způsobem, aby odpovídal tomu, o čem jsme v předchozí části programu hovořili. Děti se tedy stanou návrháři, konstruktéry nebo designéry s jasně promyšleným postupem práce… Po praktické části programu následuje představení výrobků, včetně imaginárního prostředí, do kterého je děti navrhly a zkonstruovaly.
 

Černá, barva uhlí, MPbez bariér (ikonka)

Černá, barva uhlí, MP - hlavní obrázek Edukační program je určen osobám s mentálním i kombinovaným postižením s doprovodem a je zaměřen na motivaci klientů centra, jejich aktivaci a seberealizaci působením technické památky. Program seznamuje účastníky se základními pojmy kamenouhelného hornictví: uhlí, rostlina, pravěk, průmysl. Důraz je ale, spíše než na osvojování pojmů, kladen na vlastní, bezprostřední prožitek, práci s kontrastními materiály, kontakt s méně známým prostředím (důl) [1], možnost práce s modely a přiměřenou formu fyzické aktivity (dle kognitivních a somatických schopností skupiny).

 
[1] Většina klientů centra již důl v minulosti navštívila. Při tvorbě nových programů je ale vždy využíván nový prostor, který předkládá před frekventanty programů nové vizuální podněty.

Černá, barva uhlí, rodiče s dětmi, ZŠ

Černá, barva uhlí, rodiče s dětmi, ZŠ - hlavní obrázek Edukační program, který je určený především nejmladším návštěvníkům památek v doprovodu rodičů, navazuje tematicky na sérii již nabízených programů Edukačního centra Ostrava. Ústředním motivem je tentokrát uhlí, jeho vznik, těžba a krajinné změny, které nastaly po jeho efektivním využití v průběhu průmyslové revoluce. Účastníci programu se blíže seznámí s pojmy: uhlí, průmyslová revoluce, karbon, perm nebo parní stroj.  Nedílnou součástí programu jsou i výtvarně-technické dílny, ve kterých účastníci programu zúročí nejen načerpané informace, ale především počitky získané nezaměnitelnou atmosférou prostředí technické památky Důl Michal.