Kroměříž (Arcibiskupský zámek) zámek (ikonka)památka UNESCO (ikonka)

Arcibiskupský zámek v Kroměříži patří mezi přední kulturně historické památky na  Moravě, byl majetkem olomouckých biskupů a  arcibiskupů, kterým sloužil jako reprezentační sídlo.

zamekkm.jpg

Pro edukační aktivity je využívána zejména sala terrena, která patří k nejhodnotnějším raně barokním prostorům na území ČR. 

Archiv edukačních programů

Zachraňte Narciseškolní skupina (ikonka)

Zachraňte Narcise - hlavní obrázek Návštěva saly terreny Arcibiskupského zámku v Kroměříži a její poznávání skrze vyprávění, hry, dramatizaci a kreslení. Program je zaměřen na příběh vtělený do sochy mytologické postavy Narcise, který se utrápil z nešťastné lásky k sobě samému. V rámci dramatizace tohoto příběhu se děti snaží přijít nešťastnému mladíkovi na pomoc. A tím formují především svoji hodnotovou orientaci.

Tři tajemství

Tři tajemství - hlavní obrázek Na základě vyprávění, her, dramatizace a kreslení žáci poznávají tajemství, která ukrývá sala terrena Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Příběhy a tajemství v ní ukrytá jim napoví a zároveň odhalí konkrétní propojení s antickou mytologií, která výzdobu sala terreny inspirovala. Během programu budou žáky provázet nejen bájné příběhy, ale také tvořivé pracovní listy v podobě skládanky, do níž ukryjí svá tři tajemství. Aktivity jsou sestaveny tak, aby si žáci uvědomili jistou podobnost mezi vybranými příběhy z antické mytologie a každodenními lidskými příběhy. 

Kratochvíle proměnškolní skupina (ikonka)

Kratochvíle proměn - hlavní obrázek "Mýtus se nikdy nestal, ale děje se pořád." To jsou slova římského historika Gaia Sallustia Crispa. Žáci střední školy mají příležitost ověřit jejich pravdivost v rámci programu situovaného do saly terreny Arcibiskupského zámku v Kroměříži: Mají dávné příběhy Ovidiových Proměn zobrazené v sochařské výzdobě prostoru skutečně nesmrtelnou platnost a dotýkají se nějak mého života? Stojí zato je nezapomenout a předat další generaci? Program hojně využívá prvků dramatické výchovy a překonává tak klasický způsob návštěvy památky s průvodcem.

Geometrie v zahraděškolní skupina (ikonka)

Geometrie v zahradě - hlavní obrázek Květná zahrada v Kroměříži je založena na principu pravidelné, geometrické zahrady. Stává se tak jedinečným prostředím pro výuku geometrie v praxi. Lektory vedený program umožňuje žákům, za pomoci herních aktivit, vytvářet a objevovat geometrické tvary. Vyvrcholením programu je tvorba geometricky členěné zahrady.

Kartografem v zahraděškolní skupina (ikonka)veřejnost (ikonka)

Kartografem v zahradě - hlavní obrázek Program se odehrává přímo v interiéru jedné z nejcennějších pravidelně členěných historických zahrad naší planety. Přestože je zde vše pravidelně uspořádané, nemusí být vždy jednoduché se zde zorientovat. Když se propojí znalosti matematiky, prostorová představivost, výtvarný talent, pečlivost a touha objevovat, je možné se stát kartografem a pokusit se vytvořit mapu prostoru, ve kterém se nachází řada zajímavých prvků tvořících harmonický celek zahrady. Tyto prvky (tvarované ploty a stěny, zahradní pavilony, květinové záhony, fontány a jiné) je nutné nejprve dobře poznat a následně ve vhodné grafické zkratce zakreslit do vlastní mapy...

Program zahrnuje část vedenou lektorem, ve které se účastnici seznámí se základními údaji o zahradě a architektonickými a vegetačními prvky, ze kterých se zahrada skládá. Každý si vytvoří základ mapy zahrady s hlavními osami a orientačními body i návrh grafických značek, se kterými bude pracovat. Poté se účastník vydá přímo do zahrady zmapovat „neznámé území“. Závěr patří prezentaci výsledků.

Mezi proměnou a stálostíškolní skupina (ikonka)

Mezi proměnou a stálostí - hlavní obrázek Návštěva saly terreny Arcibiskupského zámku v Kroměříži a její poznávání skrze vyprávění, hry, dramatizaci a kreslení. K realizaci programu a její následné motivační odezvě jsou využity pracovní listy. Program vedený lektorem pomůže účastníkům osvojit si základy antické mytologie a její odraz v zahradním umění i evropské tradici v širším slova smyslu. 

Vidění proměnbez bariér (ikonka)

Vidění proměn - hlavní obrázek Návštěva saly terreny Arcibiskupského zámku v Kroměříži skupinou nevidomých a slabozrakých, při které je akcentováno téma proměn v návaznosti na dílo básníka Ovidia. To odráží bohatá sochařská a malířská výzdoba sálů. V rámci programu jsou připraveny příležitosti pro haptické poznávání, čichové, sluchové a chuťové vjemy, jednoduché dramatické prvky. Popisný výklad lektora je obohacen o výpovědi nevidomých, jak během programu vnímají prostor. Jen skrze součet těchto sdělení je možné plně interpretovat nádherný prostor saly terreny.

Narcis v násškolní skupina (ikonka)bez bariér (ikonka)

Narcis v nás - hlavní obrázek Dramatizace příběhu o Narcisovi, který je reprezentován jednou ze soch v sale terreně Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Žáci objevují sílu mýtu, který se „nikdy nestal a děje se pořád“: objevují pro sebe aktuálnost příběhu o Narcisovi a nacházejí jeho odraz ve svém životě. 

Tajemství zámecké kapleškolní skupina (ikonka)

Tajemství zámecké kaple - hlavní obrázek Návštěva veřejnosti jen výjimečně přístupné zámecké kaple kroměřížského zámku, která je hodnocena jako jeden z nejhodnotnějších moravských rokokových interiérů. Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zde objevují vazbu olomouckého arcibiskupství k nejstarší historii naší země a to skrze ikonografii výzdoby kaple a hlouběji zakouší sepětí „svého gymnázia“ s budovou a historií zámku.